Show simple item record

dc.contributor.advisorYılmaz, Şeref Rahmi
dc.contributor.authorAydogan, Sumeyye Arzu
dc.date.accessioned2019-01-23T07:28:55Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2018-11-13
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5721
dc.description.abstractSUMMARY AYDOGAN S.A., Incidence and Causes of Infection in Kidney Transplantation Patients with Amyloidosis, Hacettepe University Faculty of Medicine, Thesis in Family Medicine, Ankara 2018. End-stage kidney disease due to renal amyloidosis may develop in cases where FMF disease cannot be controlled. Kidney transplantation is the most appropriate treatment for end-stage renal disease. Amyloid has important functions in immune response. Studies have shown that the development of amyloidosis has negative effects on the immune system. This study was conducted in Hacettepe University Faculty of Medicine Adult Nephrology Clinic. In our study we compared 50 patients’ (group of amyloidosis), who underwent kidney transplantation due to Familial Mediterranean Fever in 1993-2008 and followed up in Hacettepe University Medical Faculty Nephrology Clinic, frequency of infection, agents of infection and the frequency of hospitalization during their postoperative period with the 100 patients (control group) who were also underwent kidney transplantation due to other reasons at the same period. In our study, the frequency of hospitalization due to infection was significant in amyloidosis group compared to the control group. In the amyloidosis group, the frequency of lower respiratory tract infections, BK virus infection, CMV infections, peritonitis, and septic arthritis were significantly higher than the control group. When we analyze infection agents; Enterobacter aerogenes in urine culture, sputum culture, Streptococcus Pnumonia and Candida Albicans and blood culture Staphylococcus Epidermdis in the amyloidosis group had a significant advantage over the control group. We suggest to be more careful in preventing the development of inflammation in patients with amyloidosis who underwent kidney transplantation and to support the prospective studies of searching the frequency of infection and agents of infection.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER TABLOLAR iv KISALTMALAR x ÖZET xii SUMMARY xiii 1 GİRİŞ 2. GENEL BİLGİLER 2.1. AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ 2.1.1. Tanım 2.1.2. Tarihçe 2.1.3.Epidemiyoloji 2.1.4.Genetik 2.1.5. Patogenez 2.1.6. Klinik bulgular 2.1.7. Laboratuvar Bulguları 2.1.8. Komplikasyonlar 2.1.9. Tanı 2.1.10. Tedavi 2.2.AMiLOİDOZ 2.2.1 Tanım: 2.2.2 Etyopatogenez: 2.2.3 Amiloidoz Tipleri 2.2.4 Klinik 2.2.5 Ailevi Akdeniz Ateşinde Amiloidoz 2.3.2. Renal Replasman Tedavisi Endikasyonları 2.3.3.Böbrek Nakli Kontrendikasyonları 2.3.4 Böbrek Nakli ve İmmun Supresyon 2.3.5. Böbrek Nakil Hastalarında İnfeksiyon 2.4.AMİLOİDOZ VE ENFLAMASYON 3. GEREÇ VE YÖNTEM 3.1. Araştırma Yeri, Zamanı, Hasta Seçimi ve Verilerin Toplanması 3.2. Araştırmanın Genel Planı 3.3. İstatistiksel Yöntemler 3.4. Etik Kurul Onayı 4.BULGULAR 4.1 İDRAR YOLU ENFEKSİYONU 4.1.1 İdrar Yolu İnfeksiyonu Geçirme Sıklıkları 4.1.2 İdrar Yolu İnfeksiyonu Geçirme Sıklığının İstatistiki Analizi 4.1.3 İdrar Kültüründe İnfeksiyon Etkenlerinin İstatistiki Analizi 4.2 ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU 4.2.1. Üst Solunum Yolu İnfeksiyonu Geçirme Sıklıkları 4.2.2. Üst Solunum Yolu İnfeksiyonu Geçirme Sıklıklarının İstatistiki Analizi 4.2.3. Boğaz Aerob Kültürlerinde İnfeksiyon Etkenlerinin İstatistiki Analizi 4.3. ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU 4.3.1 Alt Solunum Yolu İnfeksiyonu Geçirme Sıklıkları 4.3.1 Alt Solunum Yolu İnfeksiyonu Geçirme Sıklığı 4.3.2 Alt Solunum Yolu İnfeksiyonu Geçirme Sıklıklarının İstatistikî Analizi 4.3.3 Balgam Aerob Kültüründe İnfeksiyon Etkenlerin İstatistiki Analizi 4.3.4 Solunum Sekresyonlarının Kantitatif Biyopsisi İnfeksiyon Etkeninin İstatistiki Analizi 4.3.5. Trakeal Aspirasyon Kültüründe İnfeksiyon Etkenlerinin İstatistiki Analizi 4.3.6 Bronko Alveolar Lavaj (BAL) Kültürü İnfeksiyon Etkenlerinin İstatistikî Analizi 4.4. SEPSİS 4.4.1. Sepsis İnfeksiyonu Geçirme Sıklığı 4.4.2 Sepsis İnfeksiyonu Geçirme Sıklığının İstatistiki Analizi 4.4.3. Kan Aerob Kültüründe İnfeksiyon Etkenlerinin İstatistikî Analizi 4.5. GASTROENTERİT ENFEKSİYONU 4.5.1 Gastroenterit İnfeksiyonu Geçirme Sıklığı 4.5.2. Gastroenterit İnfeksiyonu Geçirme Sıklığının İstatitstiki Analizi 4.5.3. Dışkı Aerob Kültüründe İnfeksiyon Etkenlerinin İstatistiki Analizi 4.6. KATETER ENFEKSİYONU 4.6.1. Kateter Enfeskiyonu Görülme Sıklığı: 4.6.2. Kateter Enfeskiyonu Geçirme Sıklığının İstatistiki Analizi 4.6.3 Kateter Aerob Kültüründe İnfeksiyon Etkenlerinin İstatistiki Analizi 4.7. YARA YERİ ENFEKSİYONU 4.7.1 Yara Yeri İnfeksiyonu Geçirme Sıklıkları 4.7.2. Yara Yeri İnfeksiyon Sıklığının İstatistiki Analizi 4.7.3 Püy Aerob Kültüründe İnfeksiyon Etkenlerinin İstatistiki Analizi 4.8. PERİTONİT 4.8.1. Peritonit İnfeksiyonu Geçirme Sıklıkları 4.8.2 Periton İnfeksiyonu Geçirme Sıklığının İstatistiki Analizi 4.8.3 Periton Sıvısı Aerob Kültüründe İnfeksiyon Etkenlerinin İstatistiki Analizi 4.9.CMV ENFEKSİYONU 4.9.1. CMV İnfeksiyonu Geçirme Sıklığı 4.9.2 CMV İnfeksiyonu Geçirme Sıklığının İstatistiki Analizi 4.9.3 CMV Anlamlı Virüs Yükünün İstatistiki Analizi 4.10 BK NEFROPATİSİ 4.10.1 BK Nefropatisi Geçirme Sıklıkları 4.10.2. BK Nefropatisi İnfeksiyonu Geçirme Sıklığının İstatistiki Analizi 4.11. CİLT MANTARI ENFEKSİYONU 4.11.1 Cilt Mantarı İnfeksiyonu Geçirme Sıklıkları 4.11.2. Cilt Mantarı İnfeksiyonu Geçirme Sıklığının İstatistiki Analizi 4.11.3 Cilt Mantarı İnfeksiyonu Etkeninin İstatistiki Analizi 4.12 KÜLTÜRÜ YAPIL(A)MAYAN ENFEKSİYONLAR 4.12.1 AKCİĞER APSESİ ENFEKSİYONU 4.12.2. SELLÜLİT ENFEKSİYONU 4.12.3. CİLT APSESİ ENFEKSİYONU 4.12.5. APANDİSİT 4.12.6 LENFADENİT 5. TARTIŞMA 6 SONUÇ VE ÖNERİLER KAYNAKLAR Ek1:ETİK KURUL ÖRNEĞItr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectAilevi akdeniz ateşitr_TR
dc.subjectAmiloidoz
dc.subjectBöbrek nakli
dc.subjectİnfeksiyon
dc.subjectİmmun sistem
dc.titleAmiloidozu Olan Böbrek Nakli Hastalarında Enfeksiyon Sıklığı Ve Nedenleritr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetÖZET AYDOGAN S.A., Amiloidozu Olan Böbrek Nakli Hastalarında Enfeksiyon Sıklığı ve Nedenleri, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Uzmanlık Tezi, Ankara 2018. FMF hastalığı kontrol altına alınamadığı durumlarda, renal amiloidoza bağlı son dö nem böbrek hastalığı gelişebilmektedir. Böbrek nakli son dönem böbrek hastalığı için en uygun tedavi yöntemidir. İmmün yanıtta amiloidin önemli fonksiyonları vardır. Yapılan çalışmalarda amiloidoz gelişiminin immun sistem üzerinde olumsuz etkileri olduğu gösterilmiştir önermektedir. Bu çalışmada, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Erişkin Nefroloji Kliniğinde yapılmıştır. Çalışmamızda 1977- 2018 tarihleri arasında Ailevi Akdeniz Ateşi nedeni ile böbrek nakli yapılan ve nakil sonrası süreçte Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Blimdalı’ nda takip edilen 50 hasta ile (amiloidoz grubu), yine bu tarihler arasında diğer nedenlere bağlı böbrek nakli yapılmış ve takip edilen 100 hastanın (kontrol grubu) infeksiyon sıklıklarını, infeksiyon etkenlerini ve infeksiyon nedeni ile hastaneye yatış sıklıklarını karşılaştırdık. Çalışmamızda infeksiyon nedeni ile hastaneye yatış sıklıklarında amiloidoz grubunda kontrol grubuna göre anlamlı bir üstünlük vardı. Amiloidoz grubunda, alt solunum yolu enfeskiyonu, BK virüs enfeskiyonu, peritonit, septik artrit, CMV enfeskiyonlarının sıklığı kontrol grubuna göre anlamlıydı. İnfeskiyon etekenlerini analiz ettiğimizde; idrar kültüründe Enterobakter Aerogenes’in, balgam kültüründe, Streptococcus Pnumonia’nın ve Candida Albicans’ın ve kan kültüründe Staphylococcus Epidermdis’in amiloidoz grubunda kontrol grubuna göre anlamlı bir üstünlüğü vardı. Amiloidozu olan böbrek nakli hastalarınınde infeksiyon gelişminin önlenmesinde daha dikkatli olunmasını, infeksiyon sıklığı ve etkenlerininin prospektif çalışmalar ile araştırılmasını önermekteyiz.tr_TR
dc.contributor.departmentDiğertr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.subtypemedicineThesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record