Show simple item record

dc.contributor.advisorYÜCEL, Esra
dc.contributor.authorYILDIRIM, Nuriye
dc.date.accessioned2019-01-21T11:16:19Z
dc.date.issued2018-12-27
dc.date.submitted2019-01-09
dc.identifier.citationYILDIRIM, N., YÜCEL, E.,(2019) Koklear İmplant Kullanıcısı Olan Çocukların Okul Çağı Dil Becerilerinin Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Odyoloji Bölümü Yüksek Lisans Tezi.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5711
dc.description.abstractYıldırım, N., Assessment of School-Age Language Skills in Pediatric Cochlear Implant Users Hacettepe University Graduate School Health Sciences, Postgraduate Thesis in Audiology Program, Ankara, 2019. This study aims to evaluate the performance of school-age language skills and recognition of speech sounds with cochlear implanted children. Expected success from cochlear implant is not only acquisition the simple daily spoken language, but also all the skills based upon the language (form, content, use). It is important that evaluating the school-age language skills of cochlear implanted children and accordingly developing follow-up & intervention programs. In this study, 70 voluntary children participants (35 girls, 35 boys) who are between 4-years and 8-years 11-months, have cochlear implant and have no additional disability were included. Turkish version of “Test of Language Development Primary Fourth edition (TOLD-P4)” and “Phoneme Recognition Test (PRT)” were performed by the participants. Percentage values and descriptive terms of all sub-tests of TOLD-P4 and index values, descriptive terms of combined performance were identified as evaluation criteria. When the findings were analyzed according to our hypotheses, it was stated that early intervention to hearing loss is very important in terms of development of auditory perception and skills based upon the language. It was observed that FM system usage has the advantage on complicated skills based upon language. It was found that existence of residual hearing before cochlear implantation has a favorable effect on functional hearing and language development in the future. According to way of usage, bilateral users were good at receiving the linguistic cues and hence language skills, since they could take advantages of binaural hearing. A significant statistically correlation between PRT and Word Identification, Phonemic Analysis, Articulation Tests from sub-tests of TOLD-P4 was found. It is thought that these obtained data provide an opinion for other studies which will be done at different groups with used the same evaluation tools in this study.en
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER ONAY SAYFASI iii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iv ETİK BEYAN SAYFASI v TEŞEKKÜR vi ÖZET vii ABSTRACT viii İÇİNDEKİLER ix SİMGELER ve KISALTMALAR xiii ŞEKİLLER / GRAFİKLER xiv TABLOLAR xviii 1.GİRİŞ 1 2.GENEL BİLGİLER 2 2.1. Dil ve Dilin Temel Bileşenleri 2 2.1.1. Dil, İletişim, Konuşma 2 2.1.2. Dilin Bileşenleri 3 2.2. Okul Öncesi ve Okul Çağı Dönemde Tipik Dil Gelişimi 5 2.2.1. Fonolojik Gelişim 5 2.2.2. Morfolojik Gelişim 7 2.2.3. Semantik Gelişim 9 2.2.4. Pragmatik gelişim 12 2.3. İletişimde İşitsel Uyarılma 12 2.3.1. İşitsel Algı Gelişimi 12 2.3.2. Sentral İşitsel İşlemleme Becerileri 18 2.4. İşitme Kayıplı Çocuklarda Dil Özellikleri 19 2.4.1. İşitme Kaybının Dilin Yapı Bileşenine Etkisi 20 2.4.2. İşitme Kaybının Dilin İçerik Bileşenine Etkisi 20 2.4.3. İşitme Kaybının Dilin Kullanım Bileşenine Etkisi 21 2.4.4. İşitme Kaybının Okuma Yazma Becerilerine Etkisi 22 2.5. Koklear İmplant Uygulaması 23 2.5.1. Koklear İmplant Başarısını Etkileyen Faktörler 24 2.5.2. Koklear İmplantlı Çocuklarda İşitme ve Dil Performansı 25 2.5.3. İşitme Cihazı & Koklear İmplant Teknolojileri 25 2.5.4. Koklear İmplantlı Çocuklarda Konuşma Seslerini Tanıma ile Okul Çağı Dil Becerileri Arasındaki İlişki 27 2.6. AMAÇ 28 2.7. VARSAYIMLAR 28 3.BİREYLER VE YÖNTEM 30 3.1. Araştırma Türü 30 3.2. Araştırma Örneklemi 30 3.2.1. Katılımcıların Belirlenmesi 30 3.2.2. Çalışmaya Dâhil Etme ve Çalışmadan Dışlama Kriterleri 31 3.3. Araştırmanın Yöntemi 32 3.4. Değerlendirme Araçları 32 3.4.1. TODİL (Türkçe Okul Çağı Dil Gelişimi Testi) 33 3.4.2. KSTT (Konuşma Seslerini Tanıma Testi) 41 3.5. İstatistiksel Değerlendirme 43 4.BULGULAR 44 4.1. Katılımcılara Ait Tanımlayıcı Bilgiler 44 4.2. İşitme Cihazı Kullanımı Başlangıç Yaşına Göre TODİL Alt Test Performanslarına İlişkin Yüzdelik Değerler ve Tanımlayıcı Terimler 46 4.3. İşitme Cihazı Kullanımı Başlangıç Yaşına Göre TODİL Bileşke Performans Bulgularına İlişkin İndeks Değerler ve Tanımlayıcı Terimler 51 4.4. İlk İmplant Olma Yaşına Göre TODİL Alt Test Performanslarına İlişkin Yüzdelik Değerler ve Tanımlayıcı Terimler 55 4.5. İlk İmplant Olma Yaşına Göre TODİL Bileşke Performans Bulgularına İlişkin İndeks Değerler ve Tanımlayıcı Terimler 59 4.6. Rezidüel İşitme Varlığına Göre TODİL Alt Test Performanslarına İlişkin Yüzdelik Değerler ve Tanımlayıcı Terimler 63 4.7. Rezidüel İşitme Varlığına Göre TODİL Bileşke Performans Bulgularına İlişkin İndeks Değerler ve Tanımlayıcı Terimler 67 4.8. FM Sistem Kullanımına Göre TODİL Alt Test Performanslarına İlişkin Yüzdelik Değerler ve Tanımlayıcı Terimler 71 4.9. FM Sistem Kullanımına Göre TODİL Bileşke Performans Bulgularına İlişkin İndeks Değerler ve Tanımlayıcı Terimler 75 4.10. İşitsel Algı ve Rehabilitasyon Programına Başlangıç Yaşına Göre TODİL Alt Test Performanslarına İlişkin Yüzdelik Değerler ve Tanımlayıcı Terimler 79 4.11. İşitsel Algı ve Rehabilitasyon Programına Başlangıç Yaşına Göre TODİL Bileşke Performans Bulgularına İlişkin İndeks Değerler ve Tanımlayıcı Terimler 83 4.12. Koklear İmplant Kullanım Şekline Göre TODİL Alt Test Performanslarına İlişkin Yüzdelik Değerler ve Tanımlayıcı Terimler 87 4.13. Koklear İmplant Kullanım Şekline Göre TODİL Bileşke Performans Bulgularına İlişkin İndeks Değerler ve Tanımlayıcı Terimler 91 4.14. Sözcük Ayırt Etme, Fonemik Analiz ve Artikülasyon Testlerine İlişkin Bulgular 95 4.15. Konuşma Seslerini Tanıma Testi Sonuçları 95 4.16. Konuşma Seslerini Tanıma Testi ile Sözcük Ayırt Etme, Fonemik Analiz ve Artikülasyon Testleri Arasındaki İlişki 96 4.17. Yaşlara Göre TODİL Alt Test Performanslarına İlişkin Ham Puanlar, Yüzdelik Değerler 96 4.18. Yaşlara Göre TODİL Bileşke Performanslara İlişkin İndeks Değerler 97 5.TARTIŞMA 99 5.1. İşitme Kaybında Erken Müdahalenin Dil Gelişimine Etkisi 99 5.2. Rezidüel İşitme ile Dil Gelişimi İlişkisi 103 5.3. FM Sistem Kullanımının Dil Gelişimine Etkisi 105 5.4. Koklear İmplant Kullanım Şeklinin Dil Gelişimine Olan Etkisi 106 5.5. TODİL ve Konuşma Seslerini Tanıma Testi Arasındaki İlişki 108 6. SONUÇ VE ÖNERİLER 110 7. KAYNAKLAR 112 8. EKLER EK-1: Olgu Rapor Formu EK-2: TODİL Ön Sayfa EK-3: KSTT Formu EK-4: Tez Çalışması İle İlgili Etik Kurul İzinleri -1 EK-5: Tez Çalışması İle İlgili Etik Kurul İzinleri – 2 EK-6: Dijital Makbuz EK-7: Turnitin Ekran Görüntüsü 9. ÖZGEÇMİŞtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectKoklear İmplanttr_TR
dc.subjectOkul Çağı Dil Gelişimi
dc.subjectFonem Tanıma
dc.subjectÇocuklar
dc.subjectTODİL
dc.subjectKSTT
dc.titleKoklear İmplant Kullanıcısı Olan Çocukların Okul Çağı Dil Becerilerinin Değerlendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesisen
dc.description.ozetYıldırım, N., Koklear İmplant Kullanıcısı Olan Çocukların Okul Çağı Dil Becerilerinin Değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Odyoloji Programı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2019. Bu çalışmada, koklear implant kullanan çocukların okul çağı dil becerilerini ve konuşma seslerini tanıma performansını değerlendirmek amaçlanmıştır. Koklear implanttan beklenen başarı sadece basit günlük konuşma dilinin kazanılması değil, dile dayalı tüm becerilerde (yapı, içerik, kullanım) başarı gösterilmesi olmalıdır. Koklear implantlı çocuklarda okul çağı dil becerilerini değerlendirmek ve bu yönde takip-müdahale programları geliştirmek çok önemlidir. Çalışmamızda 4 yaş ile 8 yaş 11 ay arasında olan, koklear implant kullanan, ek engeli bulunmayan 70 gönüllü çocuk katılımcı (35 erkek, 35 kız) yer almıştır. Katılımcılara “Türkçe Okul Çağı Dil Gelişimi Testi (TODİL)” ve “Konuşma Seslerini Tanıma Testi (KSTT)” uygulanmıştır. Değerlendirme kriterleri olarak TODİL tüm alt testlerinin yüzdelik değerleri ve tanımlayıcı terimleri, bileşke performansların ise indeks değerleri ve tanımlayıcı terimleri belirlenmiştir. Hipotezler doğrultusunda bulgular analiz edildiğinde işitme kaybına erken müdahalenin işitsel algı gelişimi ve dile dayalı beceriler açısından çok önemli olduğu saptanmıştır. FM kullanımının dile dayalı karmaşık becerilerde avantaj sağladığı gözlenmiştir. Koklear implantasyon öncesi rezidüel işitme varlığının ileri dönemde fonksiyonel işitme ve dil gelişimine olumlu etkisinin olduğu bulunmuştur. Kullanım şekline göre bilateral kullanıcıların binaural işitmenin avantajlarını kullanabilmelerinden dolayı linguistik ipuçlarını almada ve dil becerilerinde daha iyi oldukları saptanmıştır. KSTT ile TODİL alt testlerinden Sözcük Ayırt etme, Fonemik Analiz, Artikülasyon testleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Elde edilen bu verilerin kullanılan değerlendirme araçlarıyla farklı gruplarda yapılacak çalışmalar için fikir oluşturacağı düşünülmüştür.tr_TR
dc.contributor.departmentOdyolojitr_TR
dc.contributor.authorID270335tr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record