Show simple item record

dc.contributor.advisorSayın, Zülfükar
dc.contributor.authorKazemipour Khabbazi, Akram
dc.date.accessioned2018-10-10T11:48:39Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-08-14
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5235
dc.description.abstractThe Blue Mosque located in Tabriz city of Iran, which was used as a worship place in the past is a very significant architectural monument regarding historical heritage and especially in terms of the colors used in construction and visual signifiers/ icons. This building, which “was registered on the Iranian National Heritage list in 1931” (Aleahmad, n.d., p. 4), has been named Blue because of the dominant use of blue color in its ornaments (Cost, 2011, p. 157). In this thesis, the colors and motifs used in the ornaments of Tabriz Blue Mosque as one of the historical heritage of Iran, are analyzed in the context of the promotional of historical monuments, and also promotional posters related to the monument are designed. In the first chapter of this study; in addition to the history of Tabriz city, the history of Blue Mosque, the description of a mosque in travelogues, information about visual features and techniques used in its construction are given. In the second chapter; the colors and motifs used in the Blue Mosque are analyzed regarding features and meaning and motifs used as signifier are explained in details. İn the third chapter; in general focus is on poster design and development; in particular given an overview about Turkey poster art and Iran poster art, tips to be considered in poster design are disclosed and information about poster types is given. In the fourth chapter; samples of historical monument promotional were analyzed. In the subheading, samples of promotional posters designed for 10 historical monuments located in Turkey, Iran, India and Poland were analyzed. In the fifth chapter; promotional poster designs and other application studies of Blue Mosque scrutinized and given.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectİrantr_TR
dc.subjectTebriztr_TR
dc.subjectGök Camiitr_TR
dc.subjectRenktr_TR
dc.subjectMotiftr_TR
dc.subjectGöstergetr_TR
dc.subjectGrafik Tasarımtr_TR
dc.subjectTarihi Eser Tanıtımıtr_TR
dc.subjectAfiştr_TR
dc.titleTebriz Gök Camii'ni Tanıtıcı Afiş Uygulamalarıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetİran’ın Tebriz kentinde bulunan ve geçmişte ibadethane olarak kullanılmış olan Gök Camii, tarihi miras yönünden çok önemli ve özellikle yapıda kullanılan renkler ile görsel göstergeler/simgeler açısından çok değerli bir mimari eserdir. “1931 yılında İran ulusal eserleri listesine kaydedilmiş” (Aleahmad, t.y., s. 4) olan bu bina, süslemelerinde mavi rengin baskın olarak kullanılması nedeniyle bu adı almıştır (Cost, 2011, s. 157). Bu tez çalışmasında, İran’ın tarihi miras eserlerinden biri olan Tebriz Gök Camii, tarihi eser tanıtımı bağlamında ele alınarak, süslemelerinde yer alan renk ve motiflerden hareketle incelenmiş ve eserle ilgili tanıtıcı afişler tasarlanmıştır. Tezin birinci bölümünde; Tebriz Şehrinin tarihçesinin yanı sıra Gök Camii’nin tarihçesi, bu camiinin seyahatnamelerdeki vasfı, görsel özellikleri ve kullanılan teknikleri hakkında bilgiler verilmiştir. İkinci bölümde; Gök Camii’de kullanılan renk ve motifler özellik ve anlam bakımından incelenmiş ve gösterge olarak kullanılan motifler detaylarıyla verilmiştir. Üçüncü bölümde; genel olarak afiş tasarımı ve gelişimi üzerinde durulmuş; özelde Türkiye afiş sanatı ve İran afiş sanatı hakkında açıklama yapılmış, afiş tasarımında dikkat edilmesi gerekenler açıklanmış ve afiş çeşitleri hakkında bilgiler verilmiştir. Dördüncü bölümde; turistik öğe olarak tarihi eser tanıtımı örnekleri ele alınarak incelenmiştir. Bu başlık altında Türkiye, İran, Hindistan ve Polonya’daki 10 tane tarihi eser için yapılan tanıtıcı afiş örnekleri incelenmiştir. Beşinci bölüm ise; bu tez kapsamında tarafımdan tasarlanmış olan Gök Camii’ni tanıtıcı afiş tasarımları ve diğer uygulama çalışmaları irdelenerek verilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentGrafiktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record