Show simple item record

dc.contributor.advisorBüyüktuncer Demirel, Zehra
dc.contributor.authorÖğünç, Yasemin Tuğba
dc.date.accessioned2018-10-08T11:52:37Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-09-10
dc.identifier.citationÖğünç, Y. T., Dispeptik Semptomları Olan Bireylerin Beslenme Durumlarının ve Yaşam Kalitelerinin Değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme Bilimleri Programı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2018.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5201
dc.description.abstractSymptoms of functional dyspepsia are generally known related to nutritional habits but studies about effects of specific foods and nutrients on symptoms are limited. The aim of this study was to evaluate nutritional status and quality of life of subjects with functional dyspepsia and healthy controls. The study included 220 subjects with functional dyspepsia (FD) and 100 healthy controls, aged 18-65 years. Within the scope of the research, general characteristics of the individuals, health status, physical activity levels, anthropometric measurements, dietary intake, meal patterns and quality of life were evaluated. Dyspeptic symptoms commonly experienced by participants in FD group were bloating (85.5%), epigastric pain (84.5%) and burning sensation (84.1%). The mean age of the FD and control group were 42.1±13.5 and 28.5±9.9, respectively (p<0.05). The body mass index of women in the FD group was higher than the control group (27.5 ± 5.7 and 23.5 ± 4.7 kg/m2 respectively, p<0.05) while no significant difference in body mass index of men between groups (p>0.05). Daily number of total meals consumed was 4.3±1.07 in FD group and 4.3±1.09 in control group (p>0.05). The number of main meals consumed by the FD group was lower than the control group (2.5±0.58 and 2.71±0.84 respectively, p<0.05), while the number of snacks was higher in FD group than control (1.8±0.84 and 1.6±0.95 respectively, p<0.05). The daily energy intake of the FD group (1737.4±772.8 kcal) was lower than the control group (1990.1±872.0 kcal) (p<0.05). The percentage of energy from protein in FD and control group was found as 14.4±4.13 and 15.8±4.50, respectively, and from fat 41.1±9.62 and 45.1± 9.50, respectively (p<0.05 for each). The percentage of energy from carbohydrate was 44.5±10.37 in FD group and 39.2±10.40 in control group (p<0.05). Total FODMAP (excluding lactose) intake was 3.0±2.61 g in the FD group and 2.9±2.42 g in the control group while total FODMAP (including lactose) in the FD group was 7.4±5.1 g and control group was 9.0±7.4 g (p>0.05 for each). In terms of quality of life, there was no difference between the groups in terms of emotional role limitations (p>0.05) while physical functionality, physical role limitations, body pain, social functionality, mental health, vitality and overall health perception were statistically lower in FD group than control (p<0.05). Although functional dyspepsia is not a life-threatening disease, living symptoms have negative effects on quality of life. Considering that diets that are too strict and difficult to adherence can also decrease the quality of life of the individuals, it should be aimed to increase the quality of life of the individuals with proper medical nutritional therapy and consultation of healthy nutritional pattern that will help to improve the symptoms.en
dc.description.tableofcontentsONAY SAYFASI iii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iii ETİK BEYAN iii TEŞEKKÜR iv ÖZET v ABSTRACT vi İÇİNDEKİLER vii SİMGELER VE KISALTMALAR x ŞEKİLLER xi TABLOLAR xii 1. GİRİŞ 1 1.1. Kuramsal Yaklaşımlar 1 1.2. Amaç ve Varsayımlar 3 2. GENEL BİLGİLER 4 2.1. Fonksiyonel Dispepsinin Tanımı 4 2.2. Fonksiyonel Dispepsi Tanı Kriterleri 4 2.3. Fonksiyonel Dispepsi Prevalansı 5 2.4. Fonksiyonel Dispepsinin Klinik Özellikleri 6 2.5. Fonksiyonel Dispepsi Patogenezi 7 2.5.1. Viseral Hipersensivite 8 2.5.2. Bozulmuş Gastrik Akomodasyon 9 2.5.3. Gecikmiş Gastrik Boşalma 9 2.5.4. Helicobacter Pylori (H.pylori) Enfeksiyonu 9 2.5.5. Çevresel Faktörler 10 2.5.6. Mide, İnce Bağırsak ve Kolon Mikrobiyotası 11 2.5.7. Düşük Düzey İnflamasyon 13 2.5.8. Genetik 13 2.5.9. Yaşam Tarzı Alışkanlıkları 14 2.6. Fonksiyonel Dispepside Beslenme Alışkanlıkları 15 2.6.1. Yemek Yeme Düzeni 15 2.6.2. Yemek Yeme Hızı 16 2.6.3. Düzensiz Öğünler 16 2.7. Fonksiyonel Dispepside Diyetin Enerji ve Besin Ögesi İçeriği 16 2.7.1. Fonksiyonel Dispepside Enerji Alımı 16 2.7.2. Diyetin Karbonhidrat İçeriği 17 2.7.3. Diyetin Yağ İçeriği 24 2.7.4. Diyetin Protein İçeriği 25 2.7.5. Biyoaktif Besin Bileşenleri 26 2.8. Yaşam Kalitesi 29 2.9. Tedavi 29 2.9.1. Diyet Tedavisi 30 2.9.2. Farmakolojik Tedavi 35 2.9.3. Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviler 35 2.10. Prognoz 36 3. GEREÇ VE YÖNTEM 37 3.1. Araştırma Yeri, Zamanı ve Örneklem Seçimi 37 3.2. Araştırmanın Genel Planı 37 3.3. Verilerin Toplanması 38 3.3.1. Genel Bilgiler 38 3.3.2. Genel Sağlık Durumunun Belirlenmesi 38 3.3.3. Beslenme Alışkanlıklarının ve Besin Tüketim Durumunun Belirlenmesi 38 3.3.4. Diğer Yaşam Tarzı Alışkanlıklarının Belirlenmesi 40 3.3.5. Antropometrik Ölçümlerin Belirlenmesi 41 3.3.6. Yaşam Kalitesi 43 3.3.7. Probiyotik/Prebiyotik İçeren Besin Alımının Belirlenmesi 43 3.4. İstatistiksel Analizler 44 4. BULGULAR 45 4.1. Katılımcıların Genel Özelliklerine İlişkin Bulgular 45 4.2. Katılımcıların Genel Sağlık Durumlarına İlişkin Bulgular 47 4.3. Katılımcıların Sigara ve Alkol Tüketimine İlişkin Bulgular 55 4.4. Katılımcıların Fiziksel Aktivite Düzeylerine İlişkin Bulgular 57 4.5. Katılımcıların Antropometrik Ölçümlerine İlişkin Bulgular 59 4.6. Katılımcıların Beslenme Alışkanlıklarına İlişkin Bulgular 64 4.7. Katılımcıların Besin Tüketim Durumlarına İlişkin Bulgular 71 4.8. Katılımcıların Probiyotik/Prebiyotik İçeren Besinleri Tüketim Sıklıkları 85 4.9. Yaşam Kalitesine İlişkin Bulgular 91 5. TARTIŞMA 96 5.1. Bireylerin Genel Özelliklerine İlişkin Bulguların Değerlendirilmesi 96 5.2. Bireylerin Genel Sağlık Durumlarına İlişkin Bulguların Değerlendirilmesi 99 5.3. Bireylerin Sigara ve Alkol Tüketimlerine İlişkin Bulguların Değerlendirilmesi 101 5.4. Bireylerin Fiziksel Aktivite Alışkanlıklarına İlişkin Bulguların Değerlendirilmesi 102 5.5. Bireylerin Antropometrik Ölçümlerine İlişkin Bulguların Değerlendirilmesi 104 5.6. Bireylerin Beslenme Alışkanlıklarına İlişkin Bulguların Değerlendirilmesi 105 5.7. Bireylerin Besin Tüketim Durumlarına İlişkin Bulguların Değerlendirilmesi 109 5.8. Probiyotik/Prebiyotik İçeren Besinleri Tüketim Sıklığına İlişkin Bulguların Değerlendirilmesi 114 5.9. Yaşam Kalitesine İlişkin Bulguların Değerlendirilmesi 115 5.10. Çalışmanın Kısıtlılıkları 116 6. SONUÇ VE ÖNERİLER 118 6.1. Sonuçlar 118 6.2. Öneriler 120 7. KAYNAKLAR 122 8. EKLER EK 1: Tez Çalışması ile İlgili Etik Kurul İzni EK 2: Anket Formu EK 3: Orjinallik Raporu 9. ÖZGEÇMİŞtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectfonksiyonel dispepsi,tr_TR
dc.subjectbeslenme
dc.subjectyaşam kalitesi
dc.titleDispeptik Semptomları Olan Bireylerin Beslenme Durumlarının ve Yaşam Kalitelerinin Değerlendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesisen
dc.description.ozetFonksiyonel dispepsi semptomlarının genellikle beslenme davranışlarıyla ilgili olduğu bilinmesine karşın spesifik besin ve besin ögelerinin semptomlar üzerine olan etkileri konusunda yapılan çalışmalar sınırlıdır. Bu çalışmanın amacı, fonksiyonel dispepsili bireylerin sağlıklı bireyler ile karşılaştırılarak beslenme durumlarının ve yaşam kalitelerinin değerlendirilmesidir. Çalışmaya 18-65 yaş arasında 220 fonksiyonel dispepsi (FD) tanısı almış birey ile 100 sağlıklı birey katılmıştır. Araştırma kapsamında bireylerin genel özellikleri, sağlık durumları, fiziksel aktivite düzeyleri, antropometrik ölçümleri, beslenme durumları ve yaşam kaliteleri değerlendirilmiştir. Fonksiyonel dispepsi grubunda bireylerin çoğunluğunun yaşadığı dispeptik semptomlar sırasıyla hazımsızlık (%85,5), epigastrik ağrı (%84,5) ve yanma hissidir (%84,1). Fonsksiyonel dispepsi grubunun yaş ortalaması 42,1±13,5 ve kontrol grubunun yaş ortalaması 28,5±9,9’dur (p<0,05). Fonksiyonel dispepsi grubundaki kadınların beden kütle indeksinin kontrol grubundan daha yüksek olduğu (sırasıyla 27,5±5,7 ve 23,5±4,7 kg/m2, p<0,05), erkek bireylerin beden kütle indeksleri bakımından gruplar arasında fark olmadığı saptanmıştır (p>0,05). Günlük tüketilen toplam öğün sayısı FD grubunda 4,3±1,07 ve kontrol grubunda 4,3±1,09’dur (p>0,05). Fonksiyonel dispepsi grubunun tükettiği ana öğün sayısı kontrol grubundan daha azken (sırasıyla 2,5±0,58 ve 2,71±0,84, p<0,05), ara öğün sayısı daha fazladır (sırasıyla 1,8±0,84 ve 1,6±0,95, p<0,05). Fonksiyonel dispepsi grubunun diyetle günlük enerji alımı (1737,4±772,8 kkal), kontrol grubundan (1990,1±872,0 kkal) daha düşük bulunmuştur (p<0,05). Fonksiyonel dispepsi ve kontrol grubunda enerjinin proteinden gelen yüzdesi sırasıyla 14,4±4,13 ve 15,8±4,50 olarak bulunurken, enerjinin yağdan gelen yüzdesi sırasıyla 41,1±9,62 ve 45,1± 9,50 olarak bulunmuştur (her biri için p<0,05). Enerjinin karbonhidrattan gelen yüzdesi ise FD grubunda 44,5±10,37 ve kontrol grubunda 39,2±10,40’dır (p<0,05). Total FODMAP (laktoz hariç) alımı FD grubunda 3,0±2,61 g ve kontrol grubunda 2,9±2,42 g olarak bulunurken, total FODMAP (laktoz dahil) alımı FD grubunda 7,4±5,1 g ve kontrol grubunda 9,0±7,4 g olarak bulunmuştur (her biri için p>0,05). Yaşam kalitesi açısından değerlendirildiğinde duygusal rol kısıtlılıkları bakımından gruplar arasında fark bulunmazken (p>0,05), fiziksel fonksiyonellik, fiziksel rol kısıtlılıkları, bedensel ağrı, sosyal fonksiyonellik, mental sağlık, canlılık ve genel sağlık algısı FD grubunda kontrol grubuna göre istatistiksel olarak daha düşük bulunmuştur (p<0,05). Fonksiyonel dispepsi her ne kadar yaşamı tehdit eden bir hastalık olmasa da yaşanan semptomların yaşam kalitesi üzerinde olumsuz etkileri vardır. Çok katı ve uyumu zor olan diyetlerin de bireylerin yaşam kalitesini düşürebileceği göz önünde bulundurularak, semptomların düzelmesine yardımcı olacak doğru tıbbi beslenme tedavisi ve sağlıklı beslenme düzeni önerileri ile bireylerin yaşam kalitesinin arttırılması amaçlanmalıdır.tr_TR
dc.contributor.departmentBeslenme ve Diyetetiktr_TR
dc.contributor.authorID265502tr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2019-04-12T11:52:37Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record