Show simple item record

dc.contributor.advisorBinark, Mutlu
dc.contributor.authorÇetindağ, Selin
dc.date.accessioned2018-10-02T07:55:11Z
dc.date.available2018-10-02T07:55:11Z
dc.date.issued2018-06-30
dc.date.submitted2018-06-04
dc.identifier.citationÇETİNDAĞ, Selin. Türkiye’de Televizyon Yayıncılığının Yeni Medya Ortamlarıyla Dönüşüm Süreci: İçerde ve Çukur Dizisi Örneğinde Yeni Yayıncılık Ekosisteminin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2018.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5087
dc.description.abstractTelevision, which is one of the important medium of traditional media, still maintains its importance and popularity today. It is a medium with various functions such as informing, reporting, and entertainment. The developments in new communication technologies in the world and Turkey and television broadcasting convergence with internet has led to changes in television broadcasting.TV producers, in new media era, make direct contact with the audience through social media platforms led to social television (social TV) broadcasting. With social television broadcasting, a new viewing experience has emerged as a second screen practice. The use of a second screen supports social television to allow an online chat with a mass group around specific content. The use of the second screen, an extension of social TV, is encouraged by the television industry, placing viewers in a productive position. The viewers contribute to the social rating by using social media to follows the produced content by television industry, and at the same time generate user-generated contents on social media platforms. In this thesis, television broadcasting changes caused in the new media environment in Turkey and the transformation process is analyzed with the social TV broadcasting. The television industry's approach of the viewer with new media environments and social TV broadcasting are being discussed with interviews with authorities from the television industry in Turkey. The immaterial labor and emotional economy that arise from the television industry's directing of the viewers to the second screen are examined by the economic-political approach. For the sample of the thesis, İçerde and Çukur television series which is broadcast in Show TV belonging to Ay Yapım is selected. These two series, which TV producers are intensely engaged with audience, are examined descriptively in the new broadcasting ecosystem, with audience management strategies listed in the hashtags. At the same time, interviews with officials of Kimola and Somera, who made social ratings for social TV broadcasting, have been conducted and the position of the social rating in the process of television broadcasting transformation has been examined.tr_TR
dc.description.tableofcontents1.BÖLÜM: YENİ MEDYA DÖNEMİNDE TELEVİZYON YAYINCILIĞI: SOSYAL TV 1.1. Sosyal TV’nin Gelişmesine Zemin Hazırlayan Teknolojik Süreç 1.1.1. Web Ortamlarının Gelişim Evreleri ve Ağ Mimarileri: Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0 1.1.2. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Gelişimi ve Yeni Medya Dönemi 1.1.2.1. Etkileşimlilik 1.1.2.2. Yakınsama 1.1.2.3. Katılımcı Kültür 1.2. Televizyon Yayıncılığı ve Sosyal Medya Kullanımı: Sosyal TV 1.2.1. Sosyal Televizyon 1.2.2. Sosyal Televizyon ve Sosyal Medyanın Entegrasyonu 1.3. Sosyal Televizyonda Yeni Nesil Reyting Ölçümü: Sosyal Reyting 1.3.1. Sosyal Reyting, Büyük Veri ve Gözetim 1.4. Türkiye’de Yeni Medya Döneminde Yeni Yayıncılık Ekosistemini Oluşturan Platformlar 1.4.1. Televizyon ve İnternet Alt Yapısı: IPTV ve OTT 1.4.1.1. Televizyon Kanallarının İnternet Siteleri: Web TV 1.4.1.2. Video Akışı (Streaming) Platformları 1.4.1.3. Televizyon Sağlayıcılarının OTT Platformları 1.4.1.4. Sosyal Medya Platformları 1.4.1.5. Video Paylaşım Platformları 1.5. Ara Değerlendirme 2. BÖLÜM: İKİNCİ EKRAN OLGUSU VE İZLEYİCİNİN KONUMU 2.1. İkinci Ekran Olgusu ve Bağlantılı İzleme 2.2. İkinci Ekran ve Yeni İzleyicilik 2.3.2. Yeni İzleyicilikte Hayran Kültürünün Dönüşümü 2.3. İkinci Ekran Uygulamaları 2.3.1. İkinci Ekranın Türkiye’de Kullanım Oranları 2.3.2. Türkiye’de İkinci Ekran Uygulamaları 2.3.3. Türkiye’de İkinci Ekran Uygulamalarındaki Sorunlar 2.4. Televizyon Endüstrisinin İkinci Ekranda Uyguladığı İzleyici Yönetimi ve Dijital Emek Tartışmaları 2.4.1. İkinci Ekranda Katılımcı Kültür ve Kullanıcı Türevli İçerik 2.4.2. İkinci Ekranda İzleyicinin Oluşturduğu Duygusal Ekonomi ve Hayran Emeği 2.4.3. Kullanıcı Türevli İçerik ve Ekonomi- Politik Yaklaşım 2.4.3.1. İzleyici Metalaşması 2.4.3.2. Gayri Maddi Emek ve Duygulanımsal Emek 2.5. Ara Değerlendirme 3. BÖLÜM: YENİ YAYINCILIK EKOSİSTEMİNİN İÇERDE VE ÇUKUR DİZİSİ ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ 3.1. Araştırma Yöntemi ve Amacı 3.2. Televizyonda Yayınlanan Dizilerde Kullanılan Sosyal Medya Platformları 3.3. Televizyon Kanallarında Sosyal Medya Birimleri, Sosyal Medya Yönetimi ve Tasarımı 3.4. Türkiye’de Televizyon Yayıncılığındaki Dizilerde Hashtag Kullanımı ve Sosyal Medyanın Entegrasyonu 3.5. Yeni İzleyicilik ve İzleyici Katılımının Yarattığı Değişimin Boyutu 3.6. Dizi İzlemede İkinci Ekran Kullanımı ve İkinci Ekran Uygulamaları 3.7. Dizilerde Sosyal Medyada İzleyici Yönetimi, Hayranlaşma ve Duygusal Ekonomi 3.8. Dizi Oyuncularının Sosyal Medya Kullanımı 3.9. Dizilerin Yayınlandığı Yeni Dijital Platformlar ve Klasik Televizyon Yayıncılığına Olan Etkileri 3.10. Dizilerin Yayınlandığı Farklı Dijital Platformlar 3.11. Dizilerde Sosyal Reytingin Etkisi ve Sosyal Reytingin Geleneksel Reytinge Göre Farklılığı 3.12. Sosyal Reyting Firmaları: Somera ve Kimola 3.13. Yeni Yayıncılık Ekosisteminin İçerde ve Çukur Dizisi Örneğinde İncelenmesi 3.13.1. İçerde ve Çukur Dizisinin Yayıncılık Ekosisteminin Bileşenleri 3.13.1.1. Web TV 3.13.1.2. Video Paylaşım Siteleri 3.13.1.3. Video Akışı (Streaming) Platformları 3.13.1.3. Sosyal Medya Platformları 3.13.2. İçerde ve Çukur Dizisinin İzleyici Katılım Stratejileri 3.13.2.1. Hashtag Listelemesi 3.13.2.2. İçerde Dizisi ve İkinci Ekran Örneği 3.13.2.3. Çukur Dizisi ve İkinci Ekran Örneği 3.13.2.4. İçerde Dizisinde Emoji Kullanımı 3.13.2.5. Çukur Dizisinde Kullanılan Yakınsama Örneği ve Mahalle Aidiyetinin Yaratılması 3.13.3. İçerde ve Çukur Dizisinin Instagram Paylaşımları 3.13.3.1. Sneakpeek (Ön İzleme) 3.13.3.2. Yeni Bölüm için Yapılan Geri Sayım Örneği 3.13.3.3. Sahne Arkası İçerik Paylaşım Örneği 3.13.3.4. Dizide Önemli Günlerin Hatırlatılması 3.13.3.5. Markaları Hikâyeye Dâhil Etme Örneği 3.13.3.6. Sosyal Sorumluluk Projelerinde Yer Alınması ve Farkındalık Yaratılması 3.13.3.7. Reyting Paylaşım Örneği 3.13.4. İçerde ve Çukur Dizisinin İzleyici Yönetimindeki Etkileşim Örnekleri ve Dijital Emek Tartışmaları 3.13.4.1. Ödüllendirme 3.13.4.2. İçerik Belirleme 3.13.4.3. Sorular Yöneltme 3.13.4.4. İzleyici Gönderilerini Paylaşmatr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectyeni medya döneminde televizyon
dc.subjectsosyal televizyon
dc.subjectikinci ekran
dc.subjectkullanıcı türevli içerik
dc.subjectsosyal reyting
dc.subjectgayri maddi emek
dc.subjectduygusal ekonomi
dc.titleTürkiye’de Televizyon Yayıncılığının Yeni Medya Ortamlarıyla Dönüşüm Süreci: İçerde ve Çukur Dizisi Örneğinde Yeni Yayıncılık Ekosisteminin İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetGeleneksel medyanın önemli mecralarından olan televizyon günümüzde hala önemini ve popülerliğini koruyan; bilgilendirme, haber verme, eğlendirme gibi çeşitli işlevleri olan bir medyumdur. Dünyada ve Türkiye’de yeni iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ve televizyon yayıncılığında internetle yakınsaması değişimi beraberinde getirmiştir. Televizyon yapımcılarının sosyal medya platformları üzerinden izleyicilerle direkt etkileşim kurması yeni medya döneminde sosyal televizyon (sosyal TV) yayıncılığını ortaya çıkarmıştır. Sosyal TV yayıncılığıyla birlikte ikinci ekran pratiği oluşarak yeni bir izleme deneyimi ortaya çıkmıştır. İkinci bir ekranın kullanılması, sosyal televizyonu destekleyerek belirli içerik çevresinde bir kitleyle birlikte çevrimiçi bir sohbetin gerçekleşmesini sağlamaktadır. Sosyal TV’nin uzantısı olan ikinci ekran kullanımı televizyon endüstrisi tarafından teşvik edilerek izleyiciler üretken bir konuma yerleştirilmektedir. Televizyon endüstrisi tarafından izleyici, üretilen içeriği tüketen ama aynı zamanda sosyal medya platformlarında kullanıcı türevli içerik oluşturarak reytinge katkı sağlayan da bir konumdadır. Bu tez çalışmasında, Türkiye’de yeni medya ortamlarının televizyona yayıncılığında yarattığı değişim ve dönüşüm, sosyal TV yayıncılığı üzerinden ele alınmaktadır. Televizyon endüstrisinin yeni medya ortamlarıyla birlikte izleyiciye bakışı ve sosyal TV yayıncılığı, Türkiye’de televizyon endüstrisindeki yetkililerle yapılan saha görüşmeleriyle tartışılmaktadır. Televizyon endüstrisi tarafından izleyicilerin ikinci ekrana yönlendirilmesiyle ortaya çıkan gayri maddi emek ve duygusal ekonomi yönü ise ekonomi-politik yaklaşımla ortaya konulmaktadır. Tezin örneklemi için Ay Yapım’a ait Show TV’de yayınlanan İçerde ve Çukur dizisi belirlenmiştir. Televizyon endüstrisinin izleyiciyle kurduğu etkileşimin yoğun olduğu bu iki dizinin yeni yayıncılık ekosistemi dâhilinde betimsel olarak izleyici yönetim stratejileri hashtag listelenmesiyle incelenmektedir. Aynı zamanda, sosyal TV yayıncılığıyla birlikte ortaya çıkan sosyal reyting için sosyal reyting ölçümü yapan Kimola ve Somera firmasının yetkilileriyle görüşmeler yapılarak, sosyal reytingin dönüşüm sürecindeki yeri irdelenmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentİletişim Bilimleritr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record