Show simple item record

dc.contributor.advisorYereli, Ahmet Burçin
dc.contributor.authorYazıcı, Dursun Ali
dc.date.accessioned2018-09-28T08:26:43Z
dc.date.available2018-09-28T08:26:43Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-05-03
dc.identifier.citationAfonso, W. B. (2017). Local Sales Tax Laws: State by State Details. Erişim tarihi: 21.09.2017, http://afonso.web.unc.edu/files/2017/05/local-sales-tax-laws-1.pdf Agrawal D. R. (2014). LOST In America: Evidence On Local Sales Taxes From National Panel Data. Regional Science And Urban Economics, 49, 147-163. Akalın, G. (1994). Türkiye’de Mahalli İdareler Hizmetleri ve Finansmanı Reformu. Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 3(2), 9-24. Akdemir, T. (2006). Yerel Yönetimlerin Finansman Sorunları Ve Borçlanma (Türkiye Örneği). Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi. İzmir. Akdoğan, A. (2014). Kamu Maliyesi. Ankara: Gazi Kitabevi. Akgündüz, A. (2005). Osmanlı Devleti’nde Belediye Teşkilâtı ve Belediye Kanunları. İstanbul: Osmanlı Araştırmaları Vakfı Yayınları. Akyazan, A. E. (2009). Vergilendirme Yetkisinin Türkiye’deki Gelişimi. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 80, 1-30. Alaybek, A. (1961). Belediye Maliyesinin Reformu. Ankara: Maliye Bakanlığı Maliye Tetkik Kurulu Neşriyatı. Alodalı, M., Özcan, L., Çelik, F. ve Usta, S. (2007). Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı Ve Türkiye’de Belediyelerde Özerklik. Selçuk Üniversitesi Karaman İ.İ.B.F. Dergisi Yerel Ekonomiler Özel Sayısı, Mayıs, 1-11. Altay, O. ve Altay, A. (2011). Türkiye’de İdarelerarası Gelir Bölüşümüve İller Bankasının Rolü, Yerel Yönetimler Forumu. Erişim tarihi: 26.11.2017, http://193.25.125.6/Yerel_Yonetimler_Forumu_2011/Sunum_metinleri.htm Ampuja, M. (2015). Globalisation and Neoliberalism: A New Theory for New Times?. In Second International Handbook on Globalisation, Education and Policy Research (pp. 17-31). London: Springer Science and Business Media. Anayasa Mahkemesi. (2018). Genel Kurul Kararları. Erişim tarihi: 25.10.2017, http://www.anayasa.gov.tr/icsayfalar/kararlar/kbb.html Arblaster, A. (1999). Demokrasi, (Çev. Nilüfer Yılmaz). Ankara: Doruk Yayınları. Arıkan, Z. (1994). Demokratik Gelişim Sürecinde Vergilendirme Yetkisinin Kullanımı ve Sınırları (Türkiye Analizi). Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi. İstanbul. Arslan, N. T. (2005). İdari Ve Malı Paylaşım Açısından Merkezi Yönetim Yerel Yönetim İlişkileri. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 33(1), 189-208. Aslan, M. (2014). Kentsel Rantların Vergilendirilmesi. Ankara Baroları Dergileri, 72(3), 115-134. Atan, B. (2014). Transferring Urban Rent To The Public: Land Value Taxation. Master Thesis, Sabancı University, İstanbul. Aykaç, B., Tortop, N., Yayman, H. ve Özer, M. A. (2008). Mahalli İdareler. Ankara: Nobel Yayınları. Bağcı, H. (2001). Kamu Borçları Yönetimi Ve Türkiye İçin Bir Değerlendirme. Ankara: Sermaye Piyasası Kurulu 135 Nolu Yayın. Bains, M. (1972). The New Local Authorities: Management and Structure. London: Chairman of Working Group Başbakanlık. (2008). İl Özel İdaresi Ve Belediye Gelirleri Kanunu Tasarısı Taslağı. Erişim tarihi: 18.11.2018, www.basbakanlik.gov.tr/docs/kkgm/kanuntasarilari/il%20ozel%20idaresi.doc Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı. (2011). Golf Turizmi Sektör Raporu. Erişim tarihi: 01.03.2018, http://baka.org.tr/uploads/1303486414GOLF-KATALOG--TURKCE-SON.pdf Batırel, Ö.F. (2016). Türkiye’de Belediyelerin Mali Özerkliği: Anayasa Mahkemesinin Değişen İçtihadı. Vergi Dünyası Dergisi, 413, 10-13. Bıyık, G. (2017). Kamu Tercihi Teorisi Perspektifinde Türkiye’de Kentsel Rantların Vergilendirilmesi. Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Gazi Akademi Genç Sosyal Bilimciler Sempozyumu Özel Sayısı, 239-254. Bilici, N. (2013). Vergi hukuku. , Ankara: Yaklaşım Yayınları. Boratav, K. (1980). Tarımsal Yapılar ve Kapitalizm, Ankara Üniversitesi, Ankara: Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları. Bowman, A. O. M. ve Kearney, R. C. (2017). State And Local Government. Boston: Houghon Mifflin Company Publication. Bozdoğanoğlu, B. (2013). Konaklama Vergisi Uygulaması Ve Türkiye’de Uygulanabilirliği. Maliye Dergisi, Sayı: 164, 131-149. Breda Munipality. (2017). Dog Lisence Fees. Erişim tarihi: 24.02.2018, https://www.breda.nl/hondenbelasting Buchanan, J. M. ve Brennan, G. (1980). The Power To Tax: Analytic Foundations Of A Fiscal Constitution. Cambridge: Cambridge University Press. Bülbül, D. (2006). Yerel Yönetimler Maliyesi. Ankara: Gazi Kitabevi. Bülbül, D. (2013). Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Kamu Kesimi Bütçesi Üzerine Etkileri. International Anatolia Academic Online Journal, 1(2), 48-69. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü (2018). Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber. Erişim tarihi: 14.02.2018, https://www.bumko.gov.tr/Eklenti/10213,11ekorehberpdf.pdf?0&_tag1=45210C174F08ACF4C9B9F139C290E35A5811D9AD Canatay, H. (2016). Taxation of Income from Selling Property: Changes of New Income Tax Law Draft. International Journal of Public Finance, 1(2), 73-98. Cebe, M. S. (2007). Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı Kapsamında Belediye Yasası Ve Büyükşehir Belediye Yasası. Ankara: Adalet Yayınevi. Chadwick, S. (1918). Some Roman Trade Routes Along the Pathway of the Great War. Social Studies 9 (4), 193. City Taxes In Germany. (2017). Erişim tarihi: 18.10.2017, www.citytaxgermany.com Çağan, N. (1980). Demokratik Sosyal Hukuk Devletinde Vergilendirme. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 37 (1-4), 129-151. Çağan, N. (1982). Vergilendirme Yetkisi. İstanbul: Kazancı Yayınları. Çelik, K. (2007). Tarım Topraklarının Kentsel Arsa Olarak İmara Açılmasının Getirmiş Olduğu Sorunlar. TMMOB, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara. Çetin, Z. Ö. ve Yılmaz N. (2016). Japonya’da Yerel Yönetimlerin İdari Ve Mali Yapısı Üzerine Bir İnceleme. Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(4), 1213-1237. Çetinkaya, Ö. (2014). Mahalli İdareler Maliyesi. Bursa: Ekin Kitabevi. Çınar, T. ve Güler, B. A. (2004). Yerel Maliye Sistemi. Ankara: TODAİE Yayınları. Çubukçu, D. Ö. (2010). Avrupa Birliği Çerçevesinde Yerel Yönetimler ve Gelir Yapıları. AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 63(1), 41-80. Değirmendereli, A. (2017). Rant Vergisi Tartışmaları Bağlamında Kentsel Rantın Vergilendirilmesi Konusundaki Gelişmeler ve Çözüm Önerisi. Paradigma, 1(1), 47-61. Delta Munipality. (2017). Dog Lisence Fees. Erişim tarihi: 24.02.2018, http://www.delta.ca/services/permits-licences/dog-licences Demir, İ. C. (2008). ABD Vergi Sistemi ve Gelir İdaresi. Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 10(1), 275-297. Demirbaş, T. ve Çetinkaya, Ö. (2010) “Belediye Gelir Türü Olarak Motorlu Taşıtlar Vergisi Önerisinin Tartışılması” İçinde: Mahalli İdareler Maliyesi Üzerine Yazılar, 117-1130. Editör Figen Altuğ, Özhan Çetinkaya ve Selçuk İpek. Bursa: Ekin Basımevi, Demirhan, H. (2013). Yerel Yönetimler Ve Mali Tevzin; Avrupa Birliği Ve Türkiye Uygulamaları. Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi. İzmir. Dillon, M. and Garland, L. (2005). Ancient Greece: Social And Historical Documents From Archaic Times To The Death Of Socrates. New York: Routledge Publication. Doğanyiğit, S. (2016). Açıklamalı İçtihatlı Sorun Çözümlü Büyükşehir Belediye Kanunu. Ankara: Seçkin Yayıncılık. Doğrusöz, A. B. (1983). Belediye Gelirleri Kanununda Yer Alan Vergiler (I)" Meslek Vergisi". İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, 4(1), 21-32. Dönmez, M. (2014). Açıklamalı Ve İçtihatlı Belediye Kanunu Ve Büyükşehir Belediye Kanunu. Ankara: Ekin Yayıncılık. Du Velay, A. (1978). Türkiye Maliye Tarihi. Ankara: Maliye Bakanlığı Tetkik Kurulu Neşriyatı. Egnal, M. and Ernst, J. A. (1972). An Economic Interpretation of the American Revolution. The William and Mary Quarterly: A Magazine of Early American History, 1, 4-32. Eğilmez, M. (2012). Türk Usulü Finansman Çözümleri. Erişim tarihi: 11.01.2017, http://www.mahfiegilmez.com/2012/12/turk-usulu-finansman-cozumleri.html Elmas, B. (2015). Finansal Tablolar Analizi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. Emil, F., Yılmaz, H. H., ve Rijckeghem, C. (2004). Kamu Borcu Nasıl Oluştu Bu Noktaya Nasıl Gelindi?. İstanbul: TESEV Yayını Türkiye - Avrupa Birliği İlişkileri Serisi. Emrealp, S. ve Drew, H. (1993). Belediyelerde Alternatif Hizmet Sunma Yöntemleri. Yerel Yönetimlerin Geliştirilmesi Programı El Kitapları Dizisi, Başbakanlık TOKİ Başkanlığı ve IULA-EMME Yayını, İstanbul: Kent Basımevi. Erdem, M. (2015). Devlet Borçları. Bursa: Ekin Yayınevi. Eroğlu, O. (2012). Osmanlı Devleti’nin Son Dönemlerinden Cumhuriyet’in İlk Yıllarına Kamu Maliyesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 12, 57-89. Ertürk, H. ve Sam, N. (2011). Kent Ekonomisi. Bursa: Ekin Yayınları. Eryılmaz, B. (2010). Tanzimat ve Yönetimde Modernleşme. İstanbul: İşaret Yayınları. Essen Munipality. (2017). Dog Lisence Fees. Erişim tarihi: 24.02.2018, https://www.essen.de/rathaus/aemter/ordner_21/HundeAnAbmeldung.en.html European Automobile Manufacturers' Association. (2017). ACEA Tax Guide. Erişim tarihi: 19.12.2017. http://www.acea.be/uploads/news_documents/ACEA_Tax_Guide_2017.pdf European Commission European Semester Thematic Factsheet Sustainability Of Public Finances (2017). Erişim Tarihi: 03.12.2017, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_public-finance-sustainability_en.pdf European Tour Operators Association. (2017). Tourists Taxes. Erişim tarihi: 18.10.2017, http://www.etoa.org/events/policy/regulation-and-taxation/tourist-taxes Falay, N. (1987). İbni Haldun’un İktisadi Görüşleri. İstanbul: İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Enstitüsü Yayınları. Field, M. A. (1993). The Structures of Federalism. American University International Law Review. 2(8), 445-453. Fox, W. F. (2002) History And Economic İmpact. Erişim tarihi: 10.01.2018, http://cber.bus.utk.edu/staff/mnmecon338/foxipt.pdf Friedman, M. (1988). Kapitalizm ve Özgürlük, (Çev: Doğan Erberk, Nilgün Himmetoğlu). İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi. Gelir İdaresi Başkanlığı. (2016). Merkezi Yönetim Gelirleri Verileri. Erişim tarihi: 19.12.2017,http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/VI/GBG/Tablo_23.xls.htm Gelir İdaresi Başkanlığı. (www.gib.gov.tr) Görmez, K. (1990). Yerel Demokrasi ve Türk Belediyeciliği. Ankara: Hizmet-İş Sendikası Yayınları. Gözler, K. (2000). Türk Anayasa Hukuku, Bursa: Ekin Yayınevi. Green Cities Index. (2018). Erişim tarihi: 01.05.2018, https://travelbird.nl/green-cities-index-2018/ Güler, A. (2017). Tourist Tax In Rome And Venice In Italy And Its Application In Turkey. Pamukkale Journal Of Eurasian Socioeconomic Studies, 4(1), 18-25. Güler, A. B. (2006). Yerel Yönetimler Liberal Açıklamalara Eleştirel Yaklaşım. Ankara: İmge Kitabevi. Günday, M. (2003). İdare Hukuku. Ankara: İmaj Yayıncılık. Güner, A. (2005). Mali Özerklik Çerçevesinde Yerel Yönetimlerin Gelirleri Üzerine Bir Değerlendirme. 20. Türkiye Maliye Sempozyumu, Türkiye’de Yeniden Mali Yapılanma, Denizli: 23 – 27. Güner, A. (2007). Nasıl Bir Hizmet Bölüşümü: Temel İlkeler ve Türkiye Uygulaması, (in) Küreselleşme Sürecinde Yerel Demokrasi, Editör Ayşegül Mengi. Ankara: İmge Kitabevi. Güneş, G. (1998). Verginin Yasallığı İlkesi. İstanbul: Alfa Yayınları. Gürsoy, B. (2007). 100. Yılında Düyun-u Umumiye İdaresi Üzerinde Bir Değerlendirme. İktisat Fakültesi Mecmuası, 40, 1-4. Habertürk Gazetesi. (2017). İstanbul’da Kiralık Daire Fiyatları. Erişim tarihi: 14.03.2018, http://www.haberturk.com/ekonomi/emlak/haber/1592811-istanbul-kira-fiyatlari-istanbul-ogrenci-daire-kira-fiyatlari Haftacı, V. (2015). İşletmelerde Finansal Çözümleme. Kocaeli: Umuttepe Yayınları. Harita Genel Komutanlığı. (2017). Şehirlerin Toplam Alan Büyüklükleri. Erişim tarihi: 10.11.2017, http://www.hgk.msb.gov.tr/images/urun/il_ilce_alanlari.pdf Hatipoğlu, C. (2005). Yerel Yönetimler Ve Vergilendirme Yetkileri. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi. İstanbul. Hazine Müsteşarlığı. (2017). 2017 Faaliyet Raporu. Erişim tarihi: 20.04.2018. https://www.hazine.gov.tr/File/Index?id=f634d43e-a92c-457e-9503-57d20ef3d46b Hillman, A. L. (2003). Public Finance And Public Policy: Responsibilities And Limitations Of Government. Cambridge University Press. Holcombe, R. G. (2006). Public Sector Economics: The Role Of Government In The American Economy. New Jersey: Pearson Prentice Hall Publication. Hürriyet Gazetesi, (2015). 11 Soruda Rant Vergisi. Erişim tarihi: 21.10.2017, http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/11-soruda-rant-vergisi-27978854 Hyman, D. N. (1990). Public Finance: A Contemporary Application Of Theory To Policy. Orlando: The Dryden Press. Işıklı, A. (2001). Yerel Yönetimler ve Küreselleşme Konferansı. Ankara: Türk Belediyeler Birliği Derneği-Konrad Adenauer Vakfı Yayını. İlal, E. (1969). Magna Carta, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 34 (1-4), 211-243. İnaç, H. ve Ünal, F. (2015). Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı Ve Türkiye’de Belediyeler. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17, 1-24. İnalcık, H. (2015). Devleti Aliyye Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar III Köprülüler Devri. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. İpek, S. ve Engin, R. (2016). Belediye Gelirleri İçinde Harcamalara Katılma Paylarının Yeri ve Önemi: Çanakkale Belediyesi Örneği. Yönetim Bilimleri Dergisi, 14(28), 467-481. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı. (2016). Yıl Sonu Bütçe Uygulama Sonuçları Raporları. Erişim tarihi: 10.01.2018, https://www.ibb.istanbul/SitePage/Index/108 İstanbul Büyükşehir Belediyesi. (2018). Bütçe ve Yatırımlar (2012-2016). Erişim tarihi: 13.09.2017, https://www.ibb.istanbul/SitePage/Index/108 İstanbul Büyükşehir Belediyesi. (2018). Faaliyet Raporları (2012-2017). Erişim tarihi: 15.04.2018, https://www.ibb.istanbul/SitePage/Index/176 Jones, G., ve Stewart, J. (2012). Local Government: The Past, The Present And The Future. Public Policy And Administration, 27(4), 346-367. İstanbul Üzerine Söylenen Ünlü Sözler(2018). Erişim tarihi: 11.03.2018, http://blog.tatil.com/istanbul-uzerine-sozler/ Kaipanen, A. (2017). Land Value Taxation And Financing Public İnfrastructure With Land Value Capture. Master’s Degree Programme in Business Studies. University of Tampere School Of Management. Tampere. Kalkınma Bakanlığı (2014). Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) Yerel Yönetimler Özel İhtisas Komisyonu Raporu. Ankara. Karaduman, E., Öçal, M. K. ve Özgür, N. (1990). Belediye Gelirleri. Maliye Dergisi, 98, 4-5. Karahanoğulları, O. (2015). Kamu Hizmeti Kavram Ve Hukuksal Rejim. Ankara: Turhan Kitabevi. Karakılçık, Y. (2013). Yeni Yerel Bölgesel Gelişmeler Işığında Yerel Yönetimler. Ankara: Seçkin Yayıncılık. Karpat, K. H. (2010). Osmanlıdan Günümüze Etnik Yapılanma Ve Göçler. İstanbul: Timaş Yayınları. Kaya, A. (2013). Mali Sürdürülebilirlik Teori Ve Türkiye Uygulaması. İstanbul: Türkiye Bankalar Birliği Yayınları. Kayan, A. (2000). Verginin Tarihsel Gelişimi Ve Sebep Olduğu Bazı Önemli Olaylar. Maliye Dergisi, 135, 80-87. Keleş, R. (1985). Türkiye'de Anakent Yönetimi. Amme İdaresi, 18(2), 69-82. Keleş, R. (1995). Üniter ve Federal Devletlerde Yerel Yönetimler, in Uluslararası Yerel Yönetimler Semineri. Ankara: Türk Belediyecilik Derneği ve Konrad Adenauer Vakfı, Keleş, R. (2012). Yeni Anakent (Büyükşehir) Belediyeleri Oluşturulmalı Mı?. Yerel Politikalar, 1 (2), 7-12. Keleş, R. (2014). Yerinden Yönetim Ve Siyaset. İstanbul: Cem Yayınevi. Kılıçaslan, H. ve Yavan, S. (2017). Increment Tax: Austria And Switzerland Cases And An Eveluation On Turkey. Journal Of Economics And Administrative Sciences, 19(1), 47-60. Kirmanoğlu, H. (1994). Türkiye’de Vergi Reformları, Siyasal İktidarlar Ve İktisat Politikaları. Maliye Araştırma Merkezi Konferansları / Cumhuriyetin 70. Yılı Özel Sayısı 56-80. Kitchen, H. ve Slack, E. (2016). More Tax Sources for Canada’s Largest Cities: Why, What, and How?. Toronto: University of Toronto, Institute on Municipal Finance and Governance Press. Koyuncu, E. (2012). Yenilenen Yerel Yönetim Sisteminde Belediye ve İl Özel İdarelerinin Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Alacakları Payların Karşılaştırmalı Analizi. Erişim tarihi: 08.05.2017, www.tepav.org.tr Kozanoğlu, G. (2012). Üniter Devlet Modelinde Mahalli İdarelerin Özerkliği İlkesi. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi. Ankara. Köse, H. Ö. (2004). Yerel Yönetim Olgusu ve Küreselleşme Sürecindeki Yükselişi. Sayıştay Dergisi, 52(1), 2-43. Köseoğlu, Ö. (2008). Türk Belediyeciliğinde Performansa Dayalı Yönetim Anlayışına Geçiş: Arka Plan ve Sorunlar. Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Ocak,19-42. Kurtuluş, B. (2006). Türkiye’de Belediyelerin Mali Yapısı ve Harcamaların Finansmanı, Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı Yayınları. Kültür Ve Turizm Bakanlığı Yatırım Ve İşletmeler Genel Müdürlüğü. (2017). 2016 Yılı Konaklama Tesislerine Giriş ve Geceleme Sayıları. Erişim tarihi: 28.01.2018, http://yigm.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/58396,2016-yili-isletme-belgeli-konaklama-tesislerine-giris-v-.zip?0 Küsmenoğlu, İ. (2010). Cumhuriyet Dönemi Vergi Tarihi (1.Kitap: Osmanlı Devleti’nden 1980’e). Ankara: Form Ofset Matbaacılık. Lauwerysen, S. (2011). Local Financial System In Belgium, 4th Forum On Financial Management Of Local Authoraties. Erişim tarihi: 26.11.2017, http://193.25.125.6/Yerel_Yonetimler_Forumu_2011/Sunum_metinleri.htm Lee, R. D., Johnson, R. W., & Joyce, P. G. (2012). Public Budgeting Systems. Burlington: Jones & Bartlett Publishers. Levrat, N. (1992). Avrupa’da Yerel Kamu Hizmetlerinin Sağlanmasında Kamu-Özel Sektör Ortaklığı Deneyimleri, (Çeviren: Mustafa Dönmez). Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 4 (2), 31-45. Linder, J. (2015). E-Commerce in New York State: Sales Tax Tips. Journal of the CPA Practitioner, 7(2), 12-13. Loengard, P. and DiSanto, A. (2011). A Call for Uniformity In The Sales Tax Treatment Of Digital Photographs. Columbia Journal of Law and Arts, 35(4) 549-580. Maliye Bakanlığı. (2000). Osmanlı Bütçeleri (1909-1918). Ankara: T.C. Maliye Bakanlığı Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, Malm, L. and Ellan, K. (2013). The Sources Of State And Local Tax Revenues. The Fiscal Fact, 354, 1-6. Meriç, M. (2015). Devlet Borçları. Ankara: Gazi Kitabevi. Mıynat, M. ve Tunçay, B. (2014). Osmanlı'dan Cumhuriyete Vergileme Anlayışındaki Değişim. Celal Bayar Üniversitesi İİBF Prof. Dr. Naci Birol MUTER’e Armağan Özel Sayısı, 39-53. Milliyet Emlak. (2017). İstanbul’da Tüketilebilecekten Daha Fazla Mı Ev Var? Erişim tarihi: 14.03.2018, https://www.milliyetemlak.com/dergi/istanbulda-tuketilebilecekten-daha-fazla-mi-ev-var/ Moges, A. G. (2013). Fiscal Federalism in Theory and Practice. Ethiopian E- Journal For Research and Innovation Foreseight, 5 (1), 6-32. Muhasebat Genel Müdürlüğü. (2017). Mahalli İdareler Bütçe İstatistikleri. Erişim tarihi: 14.12.2017, https://www.muhasebat.gov.tr/content/genel-yonetim-mali-istatistik-detayi?tabId=1&pageId=4 Mutlu, A. (2009). Tanzimat’tan Günümüze Türkiye’de Vergileme Zihniyetinin Gelişimi. Ankara: Maliye Bakanlığı SGB Yayınları. Müderrisoğlu, A. (1974). Kurtuluş Savaşı’nın Malî Kaynakları. Erişim tarihi: 04.11.2007, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/45/810/10298.pdf Nadaroğlu, H. (1978). Mahalli İdareler: Felsefesi Ekonomisi Uygulaması. İstanbul: Sermet Matbaası. Nadaroğlu, H. (1998). Mahalli İdareler. İstanbul: Beta Yayınları. Nadaroğlu, H. (2012). Mali Tevzin, Bazı Kamu Gelirlerinin Paylaşılması. Maliye Konferansları. Erişim tarihi: (19.01.2017), http://dergipark.gov.tr/iumamk/issue/777/8458 Nadaroğlu, H. (l98l). Kamu Maliyesi Teorisi. Kırklareli: Sermet Yayıncılık. Nadaroglu, Halil, (1964). Mali Tevzin, Bazı Kamu Gelirlerinin Paylaştırılması, (içinde) Maliye Enstitüsü Konferansları, Dokuzuncu Seri, İstanbul: Sermet Matbaası. Nalbant, A. (1997). Üniter Devlet: Bölgeselleşmeden Küreselleşmeye. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. New York State ,Department of Taxation and Finance Publication 750. (2017). A Guide to Sales Tax. Erişim tarihi: 23.02.2017 https://www.tax.ny.gov/pdf/publications/sales/pub750.pdf New York State, Department of Taxation and Finance. (2017). Sales Tax Publications And Tax Bulletins. Erişim tarihi: 23.02.2017, https://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/publications/sales_pubs.htm Oktar, A. S. (2016). Türk Vergi Sistemi. İstanbul: Türkmen Kitabevi. Oktay, T. (2006). “Osmanlı İstanbul’unda Bir Yönetim Reformu Önerisi: Rıfat Müeyyid’in 1914 Tarihli Kanun Tasarısı” Çağdaş Yerel Yönetimler, 15(4), 51-68. Ortaylı, İ. (1985). Tanzimattan Cumhuriyete Yerel Yönetim Geleneği. İstanbul: Hil Yayınları. Ortaylı, İ. (2000). Tanzimat Devrinde Osmanlı Mahalli İdareleri (1840-1880). Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları. Ökmen, M. ve Parlak, B. (2015). Kuram Ve Uygulamada Yerel Yönetimler. Bursa: Ekin Yayınevi. Ökmen, M. ve Yurtsever, H. (2010). Kentsel Planlama Sürecinde Oluşan Kamusal Rantın Vergilendirilmesi. Maliye Dergisi, 158, 58-74. Öncel, M., Kumrulu, A. ve Çağan, N. (2016). Vergi Hukuku. Ankara: Turhan Kitabevi. Öner E. Ve Mutluer, K. (2009). Teoride Ve Uygulamada Mahalli İdareler Maliyesi. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. Öner, Ş. (2006). Türkiye’de Belediye Denetimi. Ankara: Nobel Basımevi. Öz, S. (2012). Anayasa Mahkemesinin Belediye Meclislerinin Vergilendirme Yetkisiyle İlgili Kararına İlişkin Bir Değerlendirme. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 67(4), 63-8. Özdemir, G. (2008). Belediye İktisadi Teşebbüslerinin Özelleştirilmesi. Sayıştay Dergisi, 71, 59-83. Özdenkoş, D. (1999). Merkezi Yönetim ile Yerel Yönetimler Arasında Görev Bölüşümü. Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 1(2), 77-95. Özer, A. (2010) Anayasa Hukuku Genel İlkeler. Ankara: Turhan Kitabevi. Özer, M. A. ve Akçakaya, M. (2015). Yerel Yönetimler. Ankara: Gazi Kitabevi. Özmen, A. (2012). Osmanlı’dan Cumhuri̇yet’e Anayasalarda Merkezi̇ Yöneti̇m-Yerel Yöneti̇m İli̇şkileri. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi. 2(2), 171-175. Pamir, A. (2004). Osmanlı Egemenlik Anlayışında Senedi İttifak'ın Yeri. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 3(2), 61-82. Paris Municipalité. (2017). Grands Principes De La Fiscalité Locale. Erişim tarihi: 05.12.2017, https://www.paris.fr/municipalite/l-hotel-de-ville/taxes-et-impots-2318 Partal, M.O. (2016). Küresel Ekonomide İstanbul'un Yeri. Erişim tarihi: 13.01.2018, https://marmaralife.com/2016/07/21/kuresel-ekonomide-istanbulun-yeri Pennock, J. R. (1979). Democratic Political Theory. New Jersey: Princeton University Press. Regional Public Water Authority. (2018). Water System Tax (Watersysteemheffing) Erişim tarihi: 20.02.2018, https://www.agv.nl/onze-taken/waterschapsbelasting/belastingregels/ Ridges, E. W. (1951). İngiliz Anayasa Hukuku, (Çev. Mukbil Özyörük). Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 8(4), 183-212. Ritzer, G. and Stepnisky, J. (2017). Modern Sociological Theory. California: SAGE Publications. Salman, A. (2017). Ülkemiz Golf Sahaları Ve Çim Özellikleri. Plant Dergisi. Erişim tarihi: 17.03.2018, http://www.plantdergisi.com/yrd-doc-ali-salman/ulkemiz-golf-sahalari-ve-cim-ozellikleri.html Sayıştay Başkanlığı. (2016). İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Düzenlilik Denetimi Raporları (2014-2016). Erişim tarihi: 27.11.2017, https://www.sayistay.gov.tr/tr/?p=2&CategoryId=103 Sayıştay Başkanlığı. (2016). Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporları. (www.sayistay.gov.tr) Sevindik, S. (2009). İmar Planlarıyla Oluşan Kentsel Rantın Kamuya Kazandırılması için Ülkemizde Kullanılan Araçlar. Mahalli İdareler Dergisi, 175, 53-64. Sevsay, H. (2009). İdari Vesayet Mali Özerklik İlişkisi ve Belediyeler. Erişim tarihi: 02.10.2017, http://www.yerelsiyaset.com/v4/sayfalar.php?goster=ayrinti&id=659 Seyidoğlu, H. (1992). Ekonomik Terimler; Ansiklopedik Sözlük. Ankara: Güzem Yayınları. Sikander, T. (2015). A Theoretical Framework of Local Government. International Journal of Humanities and Social Science, 5 (6), 171-176. Singh, P. (2017). The Changing World of Local Government: Theories and Values. Local Government Quarterly, LXXXVII (3), 49-64. Slack, E. (2017). How Much Local Fiscal Autonomy Do Cities Have? A Comparison of Eight Cities Around The World. Toronto: The Institute on Municipal Finance and Governance Publication. Sözcü Gazetesi (2017) Evcil Hayvanlara Büyük Destek Erişim Tarihi 16.02.2018, http://www.sozcu.com.tr/2017/ekonomi/evcil-hayvanlara-1-milyar-dolar-1997892/ Şamiloğlu, F. (2001). Türkiye’nin Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı Üzerine Bir Değerlendirme. Erişim tarihi: 09.01.2018, http://archive.ismmmo.org.tr/docs/malicozum/55MaliCozum/10%20-%2055%20FAMILSAMILOGLU.doc Şenyüz, D., Yüce, M., ve Gerçek, A. (2014). Vergi Hukuku. Bursa: Ekin Yayınevi. Tax Foundation of America. (2018). State and Local Sales Tax Rates. Erişim tarihi: 24.02.2018, www.taxfoundation.org Taxjar. (2018). Everything You Need To Conquer Sales Tax. Erişim tarihi:23.02.2018, https://www.taxjar.com/learn-sales-tax/ TBMM. (2015). Orta Vadeli Program (2015-2017). Erişim tarihi: 21.10.2017, https://pbk.tbmm.gov.tr/dokumanlar/orta_vadeli_program_2015_2017.pdf Tekin, F. (1977). Mali Tevzin. Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Dergisi, 8(1), ll6-l63. Tokyo Metropolitan Government. (2016). Guide To Tokyo Metropolitan Taxes. Erişim tarihi: 20.11.2017 http://www.tax.metro.tokyo.jp/book/guidebookgaigo/guidebook2016e.pdf Toprak, Z. (2014). Yerel Yönetimler. Ankara: Siyasal Kitabevi. Tortop, N. (1991). Mahalli İdareler. Ankara: Devlet İstatistik Enstitüsü Matbaası. Tortop, N. (1993). Paris Şehrinin Yönetim Biçimi. Amme İdaresi Dergisi, 26 (1), 83-86. Tortop, N. (1996). Yerel Yönetimler Maliyesi (Görev Ve Kaynak Bölüşümü). Ankara: Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayınları. Tourist Taxes In Hamburg. (2017). Erişim tarihi: 18.10.2017, www.hamburg-tourism.de Traffic Index Measuring Congestion Worldwide 2018. Erişim Tarihi: 16.04.2017. https://www.tomtom.com/en_gb/trafficindex/list?citySize=LARGE&continent=ALL&country=ALL Turhan, S. (1979) Vergi Toerisi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları. Türe, F. (2000). Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Kökeni: Osmanlı İmparatorluğu’nda Yerel Yönetimler, Yerel Gündem Dergisi, 2 (5), 34-41. Türk Dil Kurumu. (www.tdk.gov.tr) Türk, İ. (2011). Kamu Maliyesi, Ankara: Turhan Kitabevi. Türkiye Golf Federasyonu. (2005). Yeni Başlayanlar İçin Golf. Ankara: TGF Yayınları. Türkiye İstatistik Kurumu. (2017). Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 31.12.2016 Sonuçları. Erişim tarihi: 10.11.2017, http://www.tuik.gov.tr/HbGetir.do?id=24638&tb_id=3 Türkiye İstatistik Kurumu. (2017). İllere Göre Motorlu Kara Taşıtları Sayısı. Erişim tarihi: 20.12.2017, http://www.tuik.gov.tr/HbGetir.do?id=24596&tb_id=2 Türkiye İstatistik Kurumu. (2017). Perakende Satış Endeksleri, Ağustos 2017. Erişim tarihi: 24.02.2018, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24713 Türkiye Müteahhitler Birliği, (2015). İnşaat Sektörü Bildirgesi. Erişim tarihi: 21.10.2017, http://www.tmb.org.tr/arastirma_yayinlar/tmb_gundem_2015.pdf Türkiye Otelciler Birliği (2016). STR 2016 Aralık Raporu. Erişim tarihi: 09.02.2018, http://www.turob.com/tr/istatistikler/str-2016-aralik-raporu-cbf1be1 Türkoğlu, İ. (2009). Yerel Yönetimlerde Mali Reform Arayışları: Türkiye’de Belediyelerde Mali Özerklik ve Belediye Başkanlarının Mali Özerklik Algılaması. Ankara: Maliye Bakanlığı Yayını. Türkyener, C. M. (2010). Belediyelerin Mali Tablolarının Analizi Yolu İle Mali Başarımlarının Değerlendirilmesi Ve Bir Uygulama Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi. Ankara. Uluatam, Ö. (2014). Kamu Maliyesi. Ankara: İmaj Yayınevi. Ulusoy, A. ve Akdemir, T. (2002). Mahalli İdareler Maliyesi. Ankara: Seçkin Yayınları. Ulusoy, A. ve Akdemir, T. (2009). Yerel Yönetimler Ve Mali Özerklik: Türkiye Ve OECD Ülkelerinin Karşılaştırmalı Analizi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12 (21), 259-287. Ulusoy, A. ve Akdemir, T. (2013). Yerel Yönetimlerin Finansman Sorunlarının Çözümünde Motorlu Taşıtlar Vergisi Önerisi. Sosyo Ekonomi Dergisi, Ocak-Haziran. Ulusoy, A. ve Akdemir, T. (2014). Mahalli İdareler. Ankara: Seçkin Yayınları. Umay, M. A. (2006). Kentsel Rantlar Nedeniyle Oluşan Gelirlerden Kamunun Pay Alması Gerekmez mi?. Mali Kılavuz Dergisi, 31, 108-111. US Census Bureau. (2015). State and Local Summary Table by Level of Government and by State. Erişim tarihi: 21.02.2018, https://www.census.gov/govs/local Uyar, H. (2004). Türkiye’de ve Dünyada Yerel Yönetimler: Kısa Bir Tarihçe. Aydınlanma 1923 Dergisi, 51, 31-38. Ülkümen, İ. H., (1960), Mahalli İdareler Maliyesi, Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları Watt, P. A. (1996). Local Government Principles And Practice. London: The Instute Of Risk Management Publish. Wightman, A. (2010). A Land Value Tax for Scotland: A report prepared by Andy Wightman for the Green MSPs in the Scottish Parliament. Erişim:20.10.2017, http://www.andywightman.com/docs/LVTREPORT.pdf Wooders, M. (1980). The Tiebout Hypothesis: Near Optimality In Local Public Good Economies. Econometrica: Journal of The Econometric Society, 48 (6), 1467-1485. Yakar, S. ve Gündüz, İ. O. (2014). Türkiye’de Belediyelerin Vergilendirme Yetkisi: “Var” Mı “Yok” Mu İşte Bütün Mesele Bu. Sayıştay Dergisi, 92 (1), 117-141. Yalçın, S. (2017). Mali Şeffaflık İle Yüksek Denetim Kurumlarının Bağımsızlığı Ve Örgütlenme Yapılarının Mali Performans Üzerindeki Etkisi: Bir Panel Veri Analizi. Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi. Ankara. Yalçındağ, S. (1993). Bitmeyen Senfoni: Yerel Yönetimler Reform. Amme İdaresi Dergisi, 26(1), 42-69. Yereli, A. B. ve Akbulut, H. (2016), Kamu Gelirleri ve Kamu Harcamaları Nedensellik İlişkisi: 2006-2015 Dönemi Türkiye Örneği. Sosyoekonomi Dergisi, 24 (27), 103-119. Yereli, A. B. ve Meriç, M. (1992). Vergilendirme Yetkisi ve Kamu Kaynaklarının Etkin Kullanımı. Maliye Yazıları, 35(2), 63-74. Yereli, A.B. ve Çobanoğulları, G. (2017). Katılımcı Demokrasi ve Bütçeleme. Sosyoekonomi Dergisi, 25(31), 109-125. Yeter, E. (1996). Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı Karşısında Türkiye: Anayasa ve İlgili Yasalarda Durum. Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 5(1), 3-13. Yıldırım, U. ve Ayrıçay, Y. (2007). Belediyelerin Finansman Sorunun Çözümünde Sermaye Piyasalarının Rolü. Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 16(2), 21-44. Yılmaz, H., Emil, F. ve Keriomoğlu, B. (2012). Yerel Yönetimler Maliyesi. Ankara: Mali Hizmetler Derneği Yayınları. Yiğit, M. (2015). 2000 Sonrası Merkezi Ve Yerel Yönetimin Görev Bölüşümünde Değişen Konsept Ve Yapısal Sorunlar. Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi. Ankara Yiğit, U. (2012). Mali Özerklik ve Yargı Bağımsızlığı ile 5018 Sayılı Kanun Açısından Yargı Bütçesi ve Mali Hükümlerin Değerlendirilmesi. Erişim tarihi: 13.04.2017, http://www.idarehukuku.net/hukukiaciklama.htmltr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4964
dc.description.abstractThis thesis study has been prepared to reveal the necessity of reforming the revenue sources of the Istanbul Metropolitan Municipality and to make proposals that will increase the self-revenue capacity. Due to the fact that its being our country’s capital city of culture, art, tourism and economy, Istanbul Metropolitan Municipality, which serves a community well above the registered population tries to meet the increasing and diversified local service demands with limited opportunities. The results of the examinations made on the 2014-2016 budgets of the Istanbul Metropolitan Municipality have been reached that this municipality does not revenue sources commensurate with its expenditures. The inadequacy of the revenue sources has led to an increase in the budget deficits over the years and an evolution of the debt burden into an unsustainable structural problem. In order to break this vicious circle, efficient revenue sources must be created and allocated to this local government. In this context, instead of increasing the amount of transfers made by the central government, the necessity of making arrangements to increase the self-revenue capacity was specified and new revenue sources for the Istanbul Metropolitan Municipality were suggested by examining the revenue generation methods of local governments of developed countries.tr_TR
dc.description.tableofcontentsKABUL VE ONAY i BİLDİRİM ii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iii ETİK BEYAN iv ÖZET v ABSTRACT vi İÇİNDEKİLER vii KISALTMALAR DİZİNİ xi TABLOLAR DİZİNİ xii GİRİŞ 1 1. BÖLÜM: YEREL YÖNETİMLERİN KURAMSAL ÇERÇEVESİ 4 1.1. YEREL YÖNETİM KAVRAMI 4 1.2. YEREL YÖNETİMLERİN VAROLUŞ GEREKÇELERİ 6 1.2.1. Hukuki Yaklaşım 8 1.2.2. Siyasal Yaklaşım 9 1.2.3. Ekonomik Yaklaşım 10 1.3. KÜRESELLEŞME VE YEREL YÖNETİMLER 11 1.4. TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİM KURUMLARI 12 1.4.1. İl Özel İdareleri 14 1.4.2. Belediyeler 15 1.4.3. Köyler 19 1.5. YÖNETİMLER ARASI GELİR VE GÖREV BÖLÜŞÜMÜ 20 1.5.1. Yönetimler Arası Gelir Bölüşümü 22 1.5.1.1. Gelir bölüşümü yöntemleri 23 1.5.1.1.1. Sonsuz vergileme yetkisi verilmesi 23 1.7.1.1.2. Vergi kaynaklarının paylaştırılması 24 1.7.1.1.3. Bağlılık sistemi 24 1.7.1.1.4. Karma sistem 24 1.5.2. Yönetimler Arası Görev Bölüşümü 25 1.7.2.2 Görev paylaşımını etkileyen faktörler 27 1.7.2.2.1. İktisadi faktörler 27 1.7.2.2.2. Geleneksel faktörler 28 1.7.2.2.3. Subsidiarite faktörü 29 1.6. MALİ ÖZERKLİK 30 1.7. AVRUPA YEREL YÖNETİMLER ÖZERKLİK ŞARTI 40 1.8. YEREL YÖNETİMLERİN VERGİLENDİRME YETKİSİ 42 1.8.1. Vergi ve Vergilendirme Yetkisi Kavramları 42 1.8.2. Vergilendirme Yetkisinin Tarihsel Gelişim Süreci 46 1.8.2.1. Batı demokrasilerinde vergilendirme yetkisinin tarihsel gelişimi 48 1.8.2.2. Osmanlı İmparatorluğu’nda vergilendirme yetkisinin gelişimi 50 1.8.2.2.1. Kuruluştan Tanzimat’a kadar olan dönem 50 1.8.2.2.2. Tanzimat’tan Cumhuriyete Kadar Olan Dönem 53 1.8.2.3. Cumhuriyetten Günümüze Kadar Olan Dönem 56 1.8.2.3.1. 1924-1960 Arası Vergileme 56 1.8.2.3.2. 1960-1980 Arası Vergileme 57 1.8.2.3.3. 1980’den Günümüze Vergileme 58 1.8.3. Yerel Yönetimlerin Vergilendirme Yetkisi 60 1.8.3.1. AYM Kararları Çerçevesinde Belediyelerin Vergilendirme Yetkisi 66 1.8.3.1.1. Belediyelerin vergilendirme yetkisinin olmadığına dair karar 67 1.8.3.1.2. Belediyelerin kısmi vergilendirme yetkisinin olduğuna dair karar 68 1.8.3.2. AYM Kararları Sonrasında Yapılan Yasal Değişiklikler 72 2. BÖLÜM: İBB’NİN İDARİ VE MALİ YAPISININ ANALİZİ 75 2.1. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN VARLIK GEREKÇELERİ 75 2.2. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN İDARİ YAPISI 77 2.3. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN GELİRLERİ 79 2.3.1. Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Ayrılan Paylar 79 2.3.2. Müşterek Bahislerden Elde Edilen Eğlence Vergisi 80 2.3.3. Büyükşehir Belediyesine Bırakılan Yerlerin İçinde Tahsil Edilen Gelirler 81 2.3.4. İlan ve Reklam Vergisi 82 2.3.5. Park Yerlerinin İşletilmesinden Elde Edilen Gelirler 82 2.3.6. Yol, Su ve Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payları 83 2.3.7. Kira, Faiz ve Ceza Gelirleri 85 2.3.8. Bağlı Kuruluşlardan Aktarılacak Gelirler 85 2.3.9. BİT’lerin Safi Hasılatından Belli Oranda Alınan Hisseler 85 2.3.10. Taşınır ve Taşınmaz Mal Gelirleri 86 2.3.11. Yapılacak Hizmetler Karşılığı Alınacak Ücretler 86 2.3.12. Şartlı ve Şartsız Bağışlar 87 2.4. BİR FİNANSMAN YÖNTEMİ OLARAK BORÇLANMA 87 2.5. İBB’NİN GELİR VE GİDER BÜTÇELERİNİN ANALİZİ 91 2.5.1. İBB’nin Gelir Bütçelerinin Analizi 93 2.5.2. İBB’nin Gider Bütçelerinin Analizi 97 2.6. İBB’NİN BİLANÇOLARININ ORAN ANALİZİ 101 2.6.1. Cari Oran 104 2.6.2. Asit Test Oranı 108 2.6.3. Nakit Oran 109 3. BÖLÜM: İBB’NİN ALTERNATİF GELİR POTANSİYELİ 111 3.1. MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 117 3.1.1. Türk Vergi Sisteminde MTV 117 3.1.2. Çeşitli Ülkelerin MTV Uygulamaları 120 3.1.3. MTV Gelirlerinin Belediyelere Devredilme Gerekçeleri 122 3.1.4. İBB İçin MTV Önerisi 127 3.2. KENTSEL RANT VERGİSİ 129 3.2.1. Rant Kavramının Gelişimi ve Kentsel Rant 130 3.2.2. Çeşitli Ülkelerin Kentsel Rant Vergisi Uygulamaları 133 3.2.3. Türkiye’de Kentsel Rantların Vergilendirilmesi 135 3.2.3.1. Değerleme resmi 136 3.2.3.2. Gayrimenkul kıymet artış vergisi 137 3.2.3.3. Değer artışı kazançları 138 3.2.3.4. Şerefiye ve harcamalara katılma payları 139 3.2.4. Kentsel Rantların Vergilendirilmesine Yönelik Reform Çalışmaları 139 3.2.5. İBB İçin Kentsel Rant Vergisi Önerisi 141 3.3. ŞEHİR VERGİSİ 144 3.3.1. Çeşitli Ülkelerin Şehir Vergisi Uygulamaları 146 3.3.1.1. Almanya 146 3.3.1.2. Belçika 147 3.3.1.3. Hollanda 149 3.3.1.4. İspanya 150 3.3.1.5. Japonya 151 3.3.2. İBB İçin Şehir Vergisi Önerisi 151 3.4. İKAMET VERGİSİ 155 3.4.1. Çeşitli Ülkelerin İkamet Vergisi Uygulamaları 155 3.4.1.1. Fransa 155 3.4.1.2. Hollanda 156 3.4.1.3. Japonya 157 3.4.2. İBB İçin İkamet Vergisi Önerisi 158 3.5. MESLEK VERGİSİ 160 3.5.1. Meslek Vergisinin 2464 Sayılı Kanun’daki Mülga Maddeleri 160 3.5.2. KKTC’de Meslek Vergisi Uygulaması 163 3.5.3. İBB İçin Meslek Vergisi Önerisi 164 3.6. SATIŞ VERGİSİ 167 3.6.1. Amerika Birleşik Devletleri’nde Satış Vergisi 168 3.8.2. İBB İçin Satış Vergisi Önerisi 175 3.7. KÖPEK LİSANSI ÜCRETİ 177 3.7.1. 5237 Sayılı Kanunda Yer Alan Süs Köpekleri Resmi 179 3.7.2. Çeşitli Ülkelerin Köpek Lisansı Ücreti Uygulamaları 180 3.7.2.1. Almanya 180 3.7.2.2. Hollanda 181 3.7.2.3. Kanada 182 3.7.2.4. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 182 3.7.3. İBB İçin Köpek Lisansı Ücreti Önerisi 183 3.8. GOLF SAHASI KULLANIM VERGİSİ 185 3.8.1. Japonya’da Golf Sahası Kullanım Vergisi 186 3.8.2. İBB İçin Golf Sahası Kullanım Vergisi Önerisi 187 SONUÇ 189 KAYNAKÇA 201 EK - 1: TEZ ÇALIŞMASI ETİK KOMİSYON MUAFİYETİ FORMU 215 EK - 2: ORİJİNALLİK RAPORU 217tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectbüyükşehir belediyeleri
dc.subjectbütçe açıkları
dc.subjectgelir reformu
dc.subjectalternatif gelir
dc.subjectmali özerklik
dc.subjectyerel demokrasi
dc.subjectsubsidiarite
dc.titleBüyükşehir Belediyelerinin Alternatif Gelir Potansiyelleri: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Üzerine Bir İncelemetr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu tez çalışması, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin gelir kaynakları üzerinde reform yapılmasının gerekliliğini ortaya koymak ve öz gelir kapasitesini artıracak önerilerde bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. Ülkemizin kültür, sanat, turizm ve ekonomi başkenti olması nedeniyle kayıtlı nüfusunun çok üzerinde bir topluluğa hizmet sunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, her geçen gün artan ve çeşitlenen yerel hizmet taleplerini kısıtlı imkanları ile karşılamaya çalışmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2014-2016 yıllarına ait bütçeleri üzerinde yapılan incelemeler neticesinde, giderleri ile orantılı gelir kaynaklarına sahip olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Gelir kaynaklarındaki yetersizliğin, bütçe açıklarının yıllar itibariyle artarak artan bir seyir izlemesine ve borç yükünün sürdürülemez bir yapısal soruna dönüşmesine neden olduğu görülmüştür. Bu kısır döngüyü kırmak için verimli gelir kaynakları oluşturularak bu yerel yönetim birimine tahsis edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, merkezi hükümetten yapılan transfer miktarlarını artırmak yerine öz gelir kapasitesini artıracak düzenlemeler yapılması zorunluluğu belirtilmiş ve gelişmiş ülkelerin yerel yönetimlerinin gelir elde etme yöntemleri incelenerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yeni gelir kaynakları önerilerinde bulunulmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentMaliyetr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record