Show simple item record

dc.contributor.advisorDenkbaş, Emir Baki
dc.contributor.authorYalçın, Eda
dc.date.accessioned2018-09-13T06:47:57Z
dc.date.available2018-09-13T06:47:57Z
dc.date.issued2018-02
dc.date.submitted2018-02-16
dc.identifier.citationYalçın, E., Kanser Tedavisinde Kullanılmak Üzere İpek Protein Nanopartiküllerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2018tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4856
dc.description.abstractFor the treatment of cancer in recent years, new generation methods are being developed by directly targeting of cancer cells, thereby preventing damage to healthy tissue. siRNA therapies are one of the new generation therapeutics; by acting directly at the level of problematic gene’s mRNA. However, due to its negative charge, siRNA cannot easily pass across the cell membrane so have several limitations such as inability to penetrate efficiently into cells. Also, because of the siRNA’s high possibility of enzymatic degradation by nucleases, their half-life is very short. An effective and suitable carrier system is needed for transportation of siRNA. Nanoparticles with appropriate sizes, are being frequently used as carriers to minimize the toxicity and to facilitate the RNA/DNA/therapeutics into the cells. FDA approved silk protein materials are being investigated for tissue engineering and cell culture with their not toxic, biodegradable, easy elimination from the body and stability properties. They are commonly used as drug delivery systems, also as a genetic material carrier as a non-viral system, due to their high transfection effects and resilience of the enzyme DNase. In this thesis, sericin and fibroin were interacted with albumin at various ratios and nine different nanoparticles were synthesized, optimized and characterized. siRNA binding was enhanced by decorating the nanoparticles with PLL (poly-l-lysine) and targeted nanoparticles against to larynx cancer cells were obtained by modifing them with hyaluronic acid (HA) as a ligand. Nanoparticles were loaded with CK2, ASH2L and Cyclin D1 targeting siRNAs and gene silencing efficiencies were investigated in HEp-2 cell line and mouse models. Obtained results demonstrated that PLL modified HA attached albumin:serisin (Alb:Ser) 2:1 w/w nanoparticles are better candidate for siRNA delivery among others due to their promising therapeutic potential in larynx cancer therapy.tr_TR
dc.description.sponsorshipTUBİTAK 115R018tr_TR
dc.description.tableofcontentsÖZET i ABSTRACT iii TEŞEKKÜRLER v İÇİNDEKİLER vi ŞEKİLLER DİZİNİ viii TABLOLAR DİZİNİ xvi SİMGELER VE KISALTMALAR xviii 1. GİRİŞ 1 2. GENEL BİLGİLER 3 2.1 Kanser 3 2.1.1 Larinks Kanseri 4 2.1.2 Nanoteknoloji ve larinks kanseri 5 2.2 Gen Susturma Stratejileri 7 2.2.1 siRNA’nın sistemik taşınımındaki Zorluklar ve Engeller 9 2.2.2 siRNA terapotikleri için Nanopartiküller 10 2.3 Protein Tabanlı Nanopartiküller 11 2.3.1 Albumin 12 2.3.2 İpek Proteinleri 14 2.4 Hyalüronik Asit (Hiyalüran-HA) 19 2.5 Kendiliğinden düzenlenen sistemler 21 2.6 Kazein Kinaz Proteini (CK2) 22 2.7 ASH2L 23 2.8 Siklin D1 23 3. DENEYSEL ÇALIŞMALAR 25 3.1 İpek protein nanopartiküllerinin üretimi ve karakterizasyonu 25 3.1.1 İpek protein nanopartiküllerinin üretimi 25 3.1.2 Üretilen ipek protein nanopartiküllerinin malzeme karakterizasyonu 28 3.1.3 Raf Ömrü ve Bozunum Testleri 30 3.2 İpek protein nanopartiküllerine siRNA yüklenmesi ve Ligand Bağlanması 30 3.2.1 İpek protein nanopartiküllerine siRNA yüklenmesi 31 3.2.2 İpek protein nanopartiküllerine ligand bağlanması 31 3.2.3 siRNA yüklenme veriminin incelenmesi 32 3.3 siRNA yüklü ipek protein nanopartiküllerinin in vitro etkinlik testleri 35 3.3.1 Hücrelerin Hazırlanması ve siRNA yüklü partiküllerin hücrelere transfeksiyonu 35 3.3.2 Sitotoksisite Testleri 36 3.3.3 xCELLingence Gerçek Zamanlı Hücre Proliferasyon Analizi 40 3.3.4 Real time PCR Analizi 42 3.3.5 Akış Sitometrisi ile Annexin V-PI analizi 45 3.3.6 İstatiksel Analiz 46 3.4 siRNA yüklü ipek protein nanopartiküllerinin in vivo etkinlik testleri 47 3.4.1 Fare Ksenogreft Larinks Kanseri Dokusunun Oluşturulması 47 3.4.2 Histolojik İncelemeler 48 4. BULGULAR VE TARTIŞMA 49 4.1 Üretilen nanopartiküllerin optimizasyonu ve karakterizasyonu 49 4.1.1 Nanopartiküllerin boyut ve yüzey yükü incelemeleri 49 4.1.2 Morfolojik Analizler 55 4.1.3 Nanopartiküllerin fizikokimyasal karakterizasyonları 56 4.1.4 Nanopartiküllerin Raf ömrü ve Bozunum Testleri 88 4.2 Nanopartiküllere siRNA yüklenmesi ve siRNA bağlanma veriminin incelenmesi 91 4.3 siRNA yüklü ipek protein nanopartiküllerinin in vitro etkinlik testleri 92 4.3.1 Sitotoksisite Testleri 92 4.3.2 xCELLingence Gerçek Zamanlı Hücre Proliferasyon Analizi 96 4.3.3 Real Time PCR Analizi 105 4.3.4 Akış Sitometrisi ile Annexin V-PI analizi 107 4.4 siRNA yüklü ipek protein nanopartiküllerinin in vivo etkinlik testleri 109 4.4.1 Tümör boyut analizi 109 4.4.2 Histolojik İncelemeler 122 5. SONUÇLAR 130 6. KAYNAKLAR 133 ÖZGEÇMİŞ……………………………………………………………………………………..150tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectİpek protein nanopartiküllertr_TR
dc.subjectLarinks kanseri
dc.subjectsiRNA
dc.titleKANSER TEDAVİSİNDE KULLANILMAK ÜZERE İPEK PROTEİN NANOPARTİKÜLLERİN HAZIRLANMASI VE KARAKTERİZASYONUtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetSon yıllarda kanser tedavisinde yeni nesil bir yöntem olarak kanser hücrelerini hedeflemeye yönelik metodlar geliştirilmekte böylece sağlıklı hücrelerin zarar görmesi engellenebilmektedir. Bu yöntemlerden biri olan siRNA tedavisi, doğrudan sorunlu gene mRNA düzeyinde etkiğinden potansiyel bir terapötik yaklaşıma sahiptir. Ancak siRNA’nın sahip olduğu negatif yükün etkisiyle hücre membranından kolay geçememesi, plazma ve hücresel sitoplazmada nükleazlar tarafından hızlı bir şekilde degredasyona uğrama ihtimali ve dolayısıyla yarı ömrünün kısa olması terapötik kullanımını kısıtlayan engellerdendir. Dolayısıyla, siRNA taşınımı için etkili ve uygun bir taşıyıcı sisteminin kullanımına ihtiyaç duyulmaktadır. DNA, RNA ya da ilaç gibi ajanların hücre içine alınmalarını kolaylaştırmak ve olası toksisiteleri minimuma indirmek için nanopartiküller uygun boyutlarıyla taşıyıcı olarak sıklıkla kullanılmaktadır. İpek protein nanopartiküller toksik olmamaları, biyobozunur olmaları, vücuttan kolay atılabilmeleri, kararlılıkları ve fonksiyonel gruplar içermeleri nedeniyle hücre kültürü ve doku mühendisliği araştırmalarında kullanılan FDA onayı almış bir malzemedir. Ayrıca, genetik materyal taşıyıcısı olarak yüksek transfeksiyon etkisi ve DNaz enzimlerine karşı dirençliliği nedeniyle viral olmayan taşıyıcı sistemlerde son yıllarda tercih edilen cazip malzemelerdendir. Bu tez kapsamında serisin ve fibroin ipek proteinleriyle albuminin farklı oranlardaki etkileşimleriyle elde edilen dokuz farklı nanopartikül yapısı sentezlenmiş, optimizasyon ve karakterizasyonları yapılmıştır. Nanopartiküller PLL (poli-l-lizin) ile etkileştirilerek siRNA bağlanması arttırılmış ve ligand olarak hiyaluronik asit (HA) ile modifiye edilerek larinks kanseri hücrelerine seçimli nanopartiküller elde edilmiştir. CK2, ASH2L ve Siklin D1 hedefleyen siRNA’lar ile donatılan nanopartiküllerin gen susturma etkinliği HEp-2 hücre hattında in vitro ve fare modellerinde in vivo olarak incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar, PLL ile dekore edilmiş, HA bağlı albumin:serisin (Alb:Ser) 2:1 w/w nanopartiküllerinin, diğer nanopartikül yapılarına göre siRNA taşınımı için daha iyi bir aday olduğu ve larinks kanseri tedavisinde umut vaat edici terapötik potansiyelin olduğunu göstermektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentNanoteknoloji ve Nanotıptr_TR
dc.contributor.authorID177864tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record