Show simple item record

dc.contributor.advisorTopuz, Semra
dc.contributor.authorErdem, Melek Merve
dc.date.accessioned2018-07-11T13:44:19Z
dc.date.available2018-07-11T13:44:19Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-06-19
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4654
dc.description.abstractThis study was planned to evaluate the gait and balance parameters of individuals with lower extremity burn injury due to diabetic polyneuropathy (DPN). 14 subjects with DPN were included in the control group and 14 subjects with unilateral lower extremity burn injuries due to DPN in the study group. Demographic information, diabetes and DPN history, background, family history, etc. of the individuals participating in the study was recorded. In addition to this information, the etiology, localization and grade of burn injuries were recorded in the study group. Foot examination, lower extremity joint range of motion and muscle strength assessment applied to the individuals. Subjects were evaluated with Visual Analog Scale and Self-Leeds Assessment of Neuropathic Symptoms and Sign Scale for neuropathic pain, Semmes-Weinstein monofilament forsensory loss, Utah Early Neuropathy Scale for determination of the extent and severity of neuropathy, Romberg Test for static balance, Timed Up and Go Test for dynamic balance and GAITRite electronic walkway for spatio-temporal characteristics of gait. It was determined that the feet of the study group were colder, bruised and edematous, with all the range of motion of the ankle and the intrinsic muscle strength of the foot decreased, and the extent area and severity of DPN was higher than the control group (p<0.05). When the groups were compared, it was shown that the static and dynamic balance parameters were negatively affected in the study group (p<0.05). It was observed that the right and left step andstride lengths of the study group decreased, the double support percentage and the stance percentage increased on the burn side (p<0.05). These differences seen between the groups were thought that developed due to decreased sensation and motor loss in individuals with burn injuries with parallel to the extent and severity of DPN instead of burn injury. The inadequacy of gait and balance due to current sensory and motor loss reveals the factors that affect wound healing negatively. Therefore, our study reveals the importance of considering the inadequate load responses during the rehabilitation applications for individuals with burn injuries due to DPN.en
dc.description.tableofcontentsONAY SAYFASI iii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iv ETİK BEYAN v TEŞEKKÜR vi ÖZET vii ABSTRACT viii İÇİNDEKİLER ix SİMGELER ve KISALTMALAR xi ŞEKİLLER xiii TABLOLAR xiv 1. GİRİŞ 1 2. GENEL BİLGİLER 4 2.1. Diyabetes Mellitus 4 2.1.1. Epidemiyoloji 4 2.1.2. DM’ nin Tipleri 5 2.1.3. DM’nin Komplikasyonları 7 2.1.4. Diyabetik Ayak Sendromu 16 2.1.5. Yanık Derinliğinin Sınıflandırılması 22 2.1.6. Diyabetik Yanık Yaralanmalarında Yara İyileşmesinin Fizyopatolojisi 23 2.1.7. Diyabetik Yanık Yaralanmasının Komplikasyonları 25 2.1.8. Diyabetik Ayak Komplikasyonlarının Önlenmesi 27 2.1.9.Diyabetik Ayakta Etkilenen Yapı ve Fonksiyonlar ve Fizyoterapi Değerlendirmeleri 28 3. BİREYLER ve YÖNTEM 39 3.1. Bireyler 39 3.2. Değerlendirme Yöntemleri 41 3.3. İstatistiksel Analiz 51 4. BULGULAR 53 4.1. Demografik Bilgiler, Diyabet Öyküsü ve Yanık Yaralanmasına Ait Özellikler 53 4.2. Ayak Değerlendirmesine Ait Sonuçlar 55 4.3. Eklem Hareket Açıklığı Değerlendirmesine Ait Sonuçlar 57 4.4. Kas Kuvveti Değerlendirmesi Sonuçları 59 4.5. Duyu Değerlendirmesi Sonuçları 61 4.6. Statik Denge Değerlendirmesi Sonuçları 61 4.7. Dinamik Denge Değerlendirmesi Sonuçları 62 4.8. Ağrı Değerlendirmesi Sonuçları 62 4.9. DPN’nin Yayılım Alanı ve Şiddetinin Belirlenmesine ait Sonuçlar 63 4.10. Düşme Korkusu Değerlendirme Sonuçları 63 4.11. Yürüyüş Değerlendirmesine ait Sonuçlar 65 5. TARTIŞMA 69 6. SONUÇLAR ve ÖNERİLER 77 7. KAYNAKLAR 79 8. EKLER EK-1. Değerlendirme Formu EK-2. SELF-LEEDS Nöropatik Semptom Ve Bulgu Değerlendirme Skalası (S-LANSS) EK-3.Araştırma Amaçlı Çalışma İçin Aydınlatılmış Onam Formu EK 4. Etik Kurul 9. ÖZGEÇMİŞtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectDiyabetik polinöropatitr_TR
dc.subjectAlt ekstremite yanık yaralanması
dc.subjectYürüyüşün zaman-mesafe karakteristikleri
dc.subjectDenge
dc.titleAlt Ekstremite Yanık Yaralanması Olan Diyabetik Polinöropatili Bireylerde Yürüyüş ve Denge Parametrelerinin İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışma diyabetik polinöropati (DPN)’ye bağlı alt ekstremite yanık yaralanması olan bireylerin yürüyüş ve denge parametrelerinin değerlendirilmesi amacıyla planlandı. Kontrol grubuna 14 DPN’ li birey, çalışma grubuna ise 14 DPN’ye bağlı unilateral alt ekstremite yanık yaralanması olan birey dahil edildi. Çalışmaya katılan bireylerin demografik bilgileri, diyabet ve DPN öyküsü, özgeçmiş ve soygeçmiş bilgileri kaydedildi. Çalışma grubunda bu bilgilere ek olarak, yanık yaralanmasının etyolojisi, lokalizasyonu ve derecesi kaydedildi. Bireylere ayak değerlendirmesi, alt ekstremite eklem hareket açıklığı ve kas kuvveti değerlendirmesi yapıldı. Nöropatik ağrı; Görsel Analog Skalası ve Self-Leeds Nöropatik Semptom ve Bulgu Değerlendirme Skalası ile, duyu kaybı Semmes-Weinstein Monoflamentleri ile, nöropatinin yayılım alanı ve şiddeti Utah Erken Nöropati Skalası ile, statik denge Romberg Testi, dinamik denge Süreli Kalk Yürü Testi ile ve yürüyüşün zaman-mesafe karakteristikleri GAITRite elektronik yürüyüş yolu kullanılarak değerlendirildi. Çalışma grubunun ayaklarının daha soğuk, morarmış ve ödemli olduğu, ayak bileğine ait tüm hareket açıklıkları ile ayak intrinsik kas kuvvetinin azaldığı ve DPN’ nin yayılım alanı ve şiddetinin kontrol grubuna kıyasla fazla olduğu belirlendi (p<0,05). Gruplar karşılaştırıldığında statik ve dinamik denge parametrelerinin çalışma grubunda anlamlı derecede olumsuz etkilendiği gösterildi (p<0,05). Çalışma grubunun sağ-sol adım ve çift adım uzunluklarının azaldığı, yanık taraf çift destek yüzdesi ve duruş yüzdesinin arttığı görüldü (p<0,05). Gruplararasında görülen bu farklılıkların yanık yaralanmasından ziyade DPN’nin yayılım alanı ve şiddetinin artışına paralel olarak yanık yaralanması olan bireylerde azalan duyu ve motor kayba bağlı olarak geliştiği düşünüldü. Mevcut duyusal ve motor kayba bağlı olarak yürüyüş ve dengede görülen yetersizlikler yara iyileşmesini olumsuz yönde etkileyen faktörleri ortaya koymaktadır. Bu nedenle çalışmamız DPN’ye bağlı yanık yaralanması olan bireylerde rehabilitasyon uygulamaları sırasında yetersiz yüklenme cevaplarının dikkate alınmasının önemini ortaya koymaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentFizyoterapi ve Rehabilitasyontr_TR
dc.contributor.authorID236251tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record