Show simple item record

dc.contributor.advisorÖtgün, Cebrail
dc.contributor.authorÇalışkan, Cansu
dc.date.accessioned2018-07-10T13:40:46Z
dc.date.available2018-07-10T13:40:46Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-06-04
dc.identifier.citationANTMEN, Ahu. (2010). 20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar. Sel Yayıncılık. Ankara BAUDRILLARD, Jean. (2012). Tüketim Toplumu. (DELİCEÇAYLI, Hazal. KESKİN , Ferda. Çev.). Ayrıntı yayınları, İstanbul BAUDRILLARD, Jean. (2013). Sessiz Yığınların Gölgesinde. (ADANIR, Oğuz. Çev.). Doğu Batı Yayınları. Ankara BERGER, John. (2011). Görme Biçimleri. (SALMAN, Yurdanur. Çev.). Metis Yayınları. İstanbul BİLİR, Ayşe. (2010). Kitle İletişim Araçları ve İnsan Karşıtlığı Üzerine Düşünme Deneyimleri. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi. Ankara. BOYRAZ, Burak. CANTÜRK, Ali. (2013). Yeni Gerçekçilik Bağlamında Yves Klein ve Fernandez Arman’ın Boşluk ve Dolu Sergileri. Erişim:18 Ocak 2017 https://bit.ly/2rnSrHU CARACO, Albert. (2008). Kaos’un Kutsal Kitabı. (ERGÜDEN, Işık. Çev.). Versus Kitap. İstanbul DOLMACI, Sevil. (2009). “Gerçek”in Yeniden Sorgulanışı: Armand Pierre Fernandez. Lebriz Sanal Dergi. Erişim: 10 Şubat 2017 https://bit.ly/2FOnlOa FISCHER, Ernst. (1993). Sanatın Gerekliliği. (ÇAPAN, Cevat. Çev.). V Yayınları. Ankara FREUD, Sigmund. (2012). Kitle Psikolojisi. (ŞİPAL, Kamuran. Çev.) Cem Yayınevi. İstanbul FREYER, H. (1954). Çağımızın Kütle Hayatı II. (AKARSU, Bedia. Çev.). İktisat Fakültesi Mecmuası. Cilt. 16. Sayı. 1-4. s. 269-278. Erişim: 22 Eylül 2016 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/8493 GAARDER, Jostein. (2006). Sofie’nin Dünyası. (YÜCESOY, Sabir. Çev.). Pan Yayıncılık. İstanbul GERMANER, Semra. (1997). 1960 Sonrasında Sanat Akımlar, Eğilimler, Gruplar, Sanatçılar. Kabalcı Yayınevi. İstanbul HUXLEY, Aldous. (2016). Cesur Yeni Dünya. (TOSUN, Ümit. Çev.). İthaki Yayınları. İstanbul İPŞİROĞLU, Nazan. İPŞİROĞLU, Mazhar. (2011). Sanatta Devrim. Hayalperest Yayınevi. İstanbul İPŞİROĞLU, Nazan, İPŞİROĞLU, Mazhar. (2012). Oluşum Süreci İçinde Sanatın Tarihi. Hayalperest Yayınevi. İstanbul JORDAN, Chris (2007). Running the Numbers: An American Self-Portrait. Erişim: 24 Nisan 2018 http://www.chrisjordan.com/gallery/rtn/#about KALKAN, Ayşegül. ALTINKURT, Lale. (2012). Günümüz Sanat Ortamında Çağdaş / Güncel Sanat Yaklaşımlarına İlişkin Sanatçı, Eleştirmen Ve Sanat Galericilerinin Görüşleri. Erişim: 27 Aralık 2016 https://bit.ly/2weu849 LE BON, Gustave. (2014). Kitleler Psikolojisi. (CAN, Hasan. Çev.). Tutku Yayınevi. Ankara LEFEBVRE, Henri. (2017). Şehir Hakkı (ERGÜDEN, Işık. Çev). Sel Yayıncılık, İstanbul OZANKAYA, Özer. (1984). Temel Toplumbilim Terimleri Sözlüğü. Savaş Yayınları. Ankara SAĞDIÇ, Ozan. (1986). Sanat Yazıları I. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yayınları. Ankara SAYDAN, Reha. (2004) 1900'lerın İlk Yıllarında Ford - General Motors Rekabeti (Üretim ve Pazarlama Anlayışının Karşılaştırılması). Erişim:18 Ocak 2017 https://bit.ly/2rpNH3E SENNETT, Richard. (1999). Gözün Vicdanı. Ayrıntı Yayınları. İstanbul STANIC, Michael. (1992). Hieronymus Bosch, Adam Sanat. sayı, 83. s. 67-71 SUĞUR, Nadir (2015). Fordizm ve Post-Fordizm. BOZKURT, Veysel. Güneş, Fadime (Editörler). Ekonomi Sosyolojisi. s. 116-140, Açıköğretim Fakültesi Yayını. Eshişehir ŞAHİNER, Rıfat. (2008). Sanatta Postmodern Kırılmalar ya da Modernin Yapıbozumu. Yeni İnsan Yayınevi. İstanbul TURANİ, Adnan. (2011). Çağdaş Sanat Felsefesi. Remzi Kitabevi, İstanbul ÜLKEN, Hilmi Ziya. (1969). Sosyoloji Sözlüğü. Milli Eğitim Basımevi. İstanbul WALTHER, Ingo. F. (1997). Van Gogh. (ANTMENT, Ahu. Çev.). Abc Kitabevi. İstanbul WEBER Max. (2005). Şehrin Doğası. AYDOĞAN, Ahmet (Derleyen). Şehir ve Cemiyet Weber-Tönnies-Simmel. s. 101-131. İz Yayıncılık. İstanbul WODICZKO, Krzysztof. (2011). Kamusal Projeksiyon. HARRİSON, Charles. WOOD, Paul. (Editörler) Sanat ve Kuram 1900-2000 Değişen Fikirler Antolojisi. s. 1118-1120 (GÜRSES, Sabri. Çev.). Küre Yayınları. İstanbultr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4645
dc.description.abstractIn this thesis, titled " Visual Analysis on the Concept of Mass" the masses, unlike the views in the nature, have been dealt with the accumulation of mechanical and artificial objects created by human hands, as well as the crowd of intensive cities and their use in the historical process has been mentioned. In the first part of this work which consists of three chapters; the linguistic definition of the mass concept, its sociological and artistic dimensions and it has been mentioned upon the periods in which art has begun to take part in the historical process, along with the new meaning it has gained after industrial, technological developments. The Industrial Revolution, which is the most important of the developments that took place in the 19th century, transformed human habits while changing production-consumption relations, and art that could not stay away from these changes led to the emergence of mass production objects and changes in consumption society that we have witnessed in the 20th century. In the second chapter, the meaning of the concept of mass as a form and the ways in which the artists use the concept of mass forms of art have been studied with historical references. In the last chapter of personal works, the masses we can not ignore, both as an artist and as a consumer we observe has been examined. Mostly, visual applications have been carried out by way of the situations encountered in everyday life and the accumulation of heaps, mostly human production objects, cumulative, repetitive and stacked together. In the world which is already very crowded and will be more crowded because of our breeding, producing and consuming, the mass of daily life that we exposed and will be exposed to are starting point of this thesis.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
dc.subjectResim Sanatıtr_TR
dc.subjectYığın
dc.subjectKalabalık
dc.subjectTekrar
dc.subjectTüketim
dc.subjectEndüstrileşme
dc.titleYığın Kavramı Üzerine Görsel Çözümlemelertr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozet“Yığın Kavramı Üzerine Görsel Çözümlemeler” başlıklı bu tezde yığınlar, doğadaki görünümlerinin aksine, insan eliyle oluşturulmuş mekanik ve yapay nesnelerin birikiminin yanı sıra yoğun kent kalabalıkları olarak ele alınmış ve bu anlamıyla sanat tarihsel süreç içerisinde kullanımlarına değinilmiştir. Üç bölümden oluşan bu çalışmanın ilk bölümünde yığın kavramının dilsel tanımına, sosyolojik ve sanatsal boyutlarına ve yaşanan endüstriyel, teknolojik gelişmeler sonrasında kazandığı yeni anlamıyla birlikte sanat tarihsel süreçte yer almaya başladığı dönemlere değinilmiştir. 19. yüzyılla birlikte ortaya çıkan gelişmelerden en önemlisi olan Endüstri Devrimi, üretim-tüketim ilişkilerini değiştirirken insan alışkanlıklarını da dönüştürmüş ve bu değişimlerden uzak kalamayan sanat da seri üretim nesneleri ve tüketim toplumu üzerinden 20. yüzyılda tanık olduğumuz değişimlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. İkinci bölümde biçimselden kavramsala yığının kazandığı anlam ve sanatçıların biçimselden kavramsala yığınları hangi yaklaşımlarla kullandıkları sanat tarihsel referanslarla incelenmiştir. Kişisel çalışmalardan oluşan son bölümde ise hem bir sanatçı hem de bir tüketici olarak gözlemlediğimiz toplumun görmezden gelemeyeceğimiz yığınları incelenmiştir. Çoğunlukla günlük yaşamda karşılaşılan halleri ile yığınların, daha çok insan üretimi nesnelerin birikimli, tekrarlı ve istifli bir şekilde bir arada bulunma hallerinden yola çıkılarak görsel uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Şimdiden çok kalabalık olan ve ürediğimiz, ürettiğimiz ve tükettiğimiz için daha da kalabalık olacak olan dünyada maruz kaldığımız ve kalacağımız günlük yaşamın yığınları bu tezin başlangıç noktasıdır.tr_TR
dc.contributor.departmentResimtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record