Show simple item record

dc.contributor.advisorNERGİZ ÜNAL, Reyhan
dc.contributor.authorULUĞ, Elif
dc.date.accessioned2018-07-04T11:11:44Z
dc.date.available2018-07-04T11:11:44Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-06-27
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4581
dc.description.abstractCurrently, along with development of food industry, consumption of high saturated fatty acids and fructose via processed food are associated with increased chronic disease prevalence. Therefore, the aim of the study was to examine the effects of dietary high saturated fatty acids or fructose intake on cholesterol metabolism, blood lipid and lipoprotein profile in mice. The previous study had been performed with C57BL/6 type male mice (n=40, 8 weeks old). After the standardization period for 2 weeks, mice had been divided into 4 groups and fed with standart chow, high monounsaturated fatty acids, high saturated fatty acids or high fructose containing diets ad libitum for 15 weeks. At the end of the study, the animals had been sacrificed; then blood and tissues were isolated immediately. It was determined that feed intake in fructose group was higher than other groups (p<0.05). In parallel energy intake of dietary manipulation groups were higher than control (p<0.001), body weights in these groups were higher compared to the control (p<0.05). Plasma and liver total cholesterol levels, plasma LDL-C, non-HDL-C (p<0.05), apo-B levels (p<0.001), total cholesterol/HDL-C, LDL-C/HDL-C (p<0.05) and apo-B/apo-A1 ratios (p<0.001) were higher and plasma HDL-C (p<0.05) and apo-A1 levels (p<0.001) were lower in high saturated fat and high fructose fed groups compared to other groups. It was determined that plasma VLDL-C and Lp(a) values were not different among all groups (p>0.05). According to western-blot analysis, the contents of HMG-CoA reductase and ACAT-1 in high saturated fatty acids and high fructose groups were higher compared high monounsaturated fatty acids and control groups. In conclusion, these results showed that dietary high saturated fatty acids or fructose intake affected the cholesterol metabolism and lipoprotein profile with underlying mechanisms. Hence, saturated fatty acids and fructose intake should be limited in the diet in accordance to the individual differences and other dietary factors.en
dc.description.sponsorshipTürkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (TÜBİTAK) Proje No: 114S726tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER Sayfa ONAY SAYFASI iii YAYINLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iv ETİK BEYAN v TEŞEKKÜR vi ÖZET vii ABSTRACT viii İÇİNDEKİLER ix SİMGELER VE KISALTMALAR xii ŞEKİLLER xiv TABLOLAR xv 1. GİRİŞ 1 1.1. Kuramsal Yaklaşımlar 1 1.2. Amaç ve Varsayımlar 2 1.3. Hipotezler 2 2. GENEL BİLGİLER 3 2.1. Kardiyovasküler Hastalıklar İçin Risk Faktörleri 3 2.2. Kolesterol ve Lipoprotein Metabolizması 5 2.3. Yağ Asitleri ve Kolesterol Metabolizması 9 2.3.1. Doymuş Yağ Asitleri ve Kolesterol Metabolizması 10 2.3.2. Tekli Doymamış Yağ Asitleri ve Kolesterol Metabolizması 11 2.3.3. Trans Yağ Asitleri ve Kolesterol Metabolizması 13 2.3.4. Çoklu Doymamış Yağ Asitleri ve Kolesterol Metabolizması 14 2.4. Karbonhidratlar ve Kolesterol Metabolizması 15 2.4.1. Fruktoz ve Kolesterol Metabolizması 16 2.5. Proteinler ve Kolesterol Metabolizması 19 3. GEREÇLER VE YÖNTEM 21 3.1. Organ ve Dokuların Elde Edildiği Çalışmanın Özeti 21 3.1.1. Araştırmanın Yeri, Zamanı ve Örneklem Seçimi 21 3.1.2. Hayvanların Temini ve Bakımı 22 3.1.3. Uygulanan Diyet Müdahalesi 23 3.1.4. Anestezi, Kan Alma ve Dokuların Toplanması 23 3.2. Kan ve Karaciğerde Biyokimyasal Analizler 25 3.2.1. Total Kolesterol Analizi 25 3.2.2. Karaciğerde Protein Miktarı Tayini 26 3.2.3. Çok Düşük Dansiteli Lipoprotein Kolesterol (VLDL-K) Analizi 26 3.2.4. Düşük Dansiteli Lipoprotein Kolesterol (LDL-K) Analizi 27 3.2.5. Yüksek Dansiteli Lipoprotein Kolesterol (HDL-K) Analizi 27 3.2.6. Apolipoprotein-B (Apo-B) Analizi 28 3.2.7. Apolipoprotein A1 (Apo-A1) Analizi 28 3.2.8. Lipoprotein (a) Analizi 29 3.3. Kolesterol Metabolizması ile İlgili Enzimlerin Western-Blot Yöntemi ile Analizi 29 3.4. Verilerin İstatistiksel Olarak Değerlendirilmesi 31 4. BULGULAR 32 4.1. Yem Tüketimleri, Enerji ve Makro Besin Ögesi Alımları ile Vücut Ağırlıklarına İlişkin Bulgular 32 4.2. Karaciğer ve Plazmada Biyokimyasal Analizler 35 4.2.1. Plazma ve Karaciğer Total Kolesterol Düzeyleri 35 4.2.2. Plazma Çok Düşük Dansiteli Lipoprotein Kolesterol (VLDL-K) Düzeyi 36 4.2.3. Plazma Düşük Dansiteli Lipoprotein Kolesterol (LDL-K) Düzeyi 37 4.2.4. Plazma Yüksek Dansiteli Lipoprotein Kolesterol (HDL-K) ve non HDL-K Düzeyleri 38 4.2.5. Plazma Lipoprotein (a) Düzeyi 40 4.2.6. Plazma Lipoproteinlerinin Birbirine Oranlarının Durumu 41 4.2.7. Plazma Apolipoprotein-B (Apo-B) Düzeyi 44 4.2.8. Plazma Apolipoprotein-A1 (Apo-A1) Düzeyi 44 4.2.9. Plazma Apolipoprotein-B/Apolipoprotein-A1 Düzeylerinin Oranı 45 4.3. Kolesterol Metabolizması ile İlgili Bazı Enzimlerin Düzeyleri 48 5. TARTIŞMA 49 5.1. Yem Tüketimleri, Enerji ve Makro Besin Ögesi Alımları ile Vücut Ağırlıklarının Değerlendirilmesi 49 5.2. Karaciğer ve Plazmada Biyokimyasal Bulguların Değerlendirilmesi 52 5.2.1. Kolesterol Sentez ve Esterifikasyonu ile İlintili Bulguların Değerlendirilmesi 52 5.2.2. Kolesterol Transport Metabolizması ile İlntili Bulguların Değerlendirilmesi 54 5.2.3. Ters Kolesterol Transport Metabolizması ile İlntili Bulguların Değerlendirilmesi 57 6. SONUÇ VE ÖNERİLER 60 6.1. Sonuçlar 60 6.2. Öneriler 63 7. KAYNAKLAR 64 8. EKLER Ek-1: Organ ve Dokuların Elde Edildiği Bir Önceki Çalışma İçin Etik Kurul Onayı Ek-2: Bu Çalışma İçin Etik Kurul İzni 9. ÖZGEÇMİŞtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectDoymuş yağ asitleritr_TR
dc.subjectfruktoz
dc.subjectkolesterol
dc.subjectlipoproteinler
dc.titleDiyete Eklenen Doymuş Yağ Asitleri ve Fruktozun Lipoprotein Profili ve Kolesterol Metabolizması ile İlişkisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetGünümüzde besin sanayisinin gelişimi ile birlikte artan işlenmiş besin tüketimi ve dolayısıyla yüksek doymuş yağ asitleri ve fruktoz alımı, artan kronik hastalık prevalansı ile ilişkilendirilmektedir. Bu çalışmada farelerde yüksek doymuş yağ asitleri ve fruktoz alımının karaciğerde kolesterol metabolizması ile kan lipit ve lipoprotein profili üzerine etkilerini incelemek amaçlanmıştır. Dokuların elde edildiği bir önceki çalışmada C57BL/6 erkek fareler (n=40, 8 haftalık) standardizasyon amacıyla 2 hafta boyunca standart yem ile beslenmiştir. Fareler 4 gruba ayrılmış ve 15 hafta boyunca standart yem, yüksek tekli doymamış yağ asitleri, yüksek doymuş yağ asitleri yada yüksek fruktoz içeren diyetler ile ad bilitum olarak beslenmişlerdir. Diyet müdahalesi sonunda kan alınmış ve dokular izole edilerek deney sonlandırılmıştır. Çalışma sonunda en yüksek yem tüketiminin fruktoz grubunda olduğu saptanmıştır (p<0,05). Diyet müdahalesi grupların enerji alımlarının anlamlı yüksek olmasına (p<0,001) paralel olarak vücut ağırlıklarındaki değişim kontrol grubuna kıyasla anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p<0,05). Plazma ve karaciğer total kolesterol, plazma LDL-K, non-HDL-K (p<0,05) ve apo-B seviyeleri (p<0,001) ile total kolesterol/HDL-K, LDL-K/HDL-K (p<0,05) ve apo-B/apo-A1 oranları (p<0,001) yüksek doymuş yağ asidi veya fruktoz alan gruplarda diğer gruplara kıyasla daha yüksek, plazma HDL-K (p<0,05) ve apo-A1 (p<0,001) düzeyleri ise anlamlı derecede düşük bulunmuştur. Plazma VLDL-K ve Lp(a) düzeyleri gruplar arasında farklılık göstermemiştir (p>0,05). Western-blot bulgularında ise yüksek doymuş yağ asitleri veya fruktoz alan gruplarda HMG-CoA redüktaz ve ACAT-1 enzim seviyelerinin daha yüksek olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak, kolesterol metabolizması ve lipoprotein profilini altında yatan mekanizmalar ile olumsuz etkilediği için bireysel farklılıklar ve diyetteki diğer faktörler değerlendirilerek doymuş yağ asitleri ve fruktoz alımı sınırlandırılmalıdır.tr_TR
dc.contributor.departmentBeslenme ve Diyetetiktr_TR
dc.contributor.authorID217306tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record