Show simple item record

dc.contributor.advisorAkı, Esra
dc.contributor.authorKars, Sinem
dc.date.accessioned2018-06-29T11:15:37Z
dc.date.available2018-06-29T11:15:37Z
dc.date.issued2018-06-12
dc.date.submitted2018-06-01
dc.identifier.citationKars, S. (2018). 4-6 Yaş Arası Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Oyun Beceri ve Davranışlarının İncelenmesi.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4572
dc.description.abstractPlay is a primary occupation of children. Occupational therapists aim to enable people to participate in the activities of daily living. Participation in activities of daily living is examined in terms of factors related to person, environment and occupation. Participation of children with autism spectrum disorder (ASD) is affected by ASD. Therefore; we aimed to examine play skills and playfulness of children with ASD. 4- to 6-year-old thirty-six children with ASD and thirty children with typical development were included to the study. Play skills were assessed using the Revised Knox Preschool Play Scale; playfulness was evaluated by Test of Playfulness-4. Version; play behavior was evaluated by time interval analyses and sensory processing skills were assessed by Sensory Profile. One time, 15 minutes of videotape recording were taken during free play at Hacettepe University Department of Occupational Therapy Sensory Integration Unit. Children with ASD had a lower developmental play age about 6 months and were found to score significantly lower on the ToP than their typical peers (p<0.05). Furthermore; children with ASD had sensory processing disorder. Play behavior of children with ASD was non-play behavior. There was relationship between play skills and sensory processing in children with ASD (p<0.05). There was significant relationship between playfulness and sensory processing in children with ASD (p<0.05). As a result; play participation of children with ASD is affected by sensory processing issues.en
dc.description.tableofcontentsONAY SAYFASI iii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iv ETİK BEYAN SAYFASI v TEŞEKKÜR vi ÖZET vii ABSTRACT viii İÇİNDEKİLER ix SİMGELER ve KISALTMALAR xi ŞEKİLLER xii TABLOLAR xiii 1. GİRİŞ 1 2. GENEL BİLGİLER 4 2.1. Oyun 4 2.1.1. Oyun Teorileri 4 2.1.2. Oyun Sınıflandırmaları 12 2.1.3. Oyunun Yaşa Göre Gelişimi 14 2.2. Ergoterapide Oyun 15 2.2.1. Aktivite Adaleti 20 2.2.2. Oyun Severlik 21 2.3. Ergoterapistlerin Oyun Konusundaki Rolleri ve Sorumlulukları 22 2.4. Otizm Spektrum Bozukluğu ve Oyun 25 2.4.1. Nesneyle Oyun 25 2.4.2. İlişkisel Oyun 26 2.4.3. Fonksiyonel Oyun 26 2.4.4. Sembolik Oyun 27 2.4.5. Sensorimotor Oyun 27 2.4.6. Sosyal Oyun 28 3. GEREÇ VE YÖNTEM 29 3.1. Bireyler 29 3.2. Değerlendirmeler 30 3.2.1. Sosyodemografik Bilgi Formu 31 3.2.2. Yenilenmiş Knox Okul Öncesi Oyun Ölçeği-YKOÖOÖ 31 3.2.3. Oyun Severlik Testi-4. Versiyon 32 3.2.4. Duyu Profili 33 3.2.4. Değerlendirme Alanı ve Oyuncakların Özellikleri 36 3.3. Video Kayıtlarının Saklanması ve Analizi 37 3.4. İstatistiksel Analiz 39 4. BULGULAR 41 4.1. Çocukların Sosyodemografik Bulguları 41 4.2. Oyun Severlik ile İlgili Bulgular 44 4.3. Oyun Becerileri ile İlgili Bulgular 45 4.4. Duyusal İşlemlemeye Ait Bulgular 47 4.5. Oyun Davranışlarına Ait Bulgular 54 4.6. Oyun Beceri ve Severliğini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi 55 4.7. Duyu Profili Bölümleri, Alt Faktörleri ve Çeyrek Daireleri ile Oyun Severlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 57 4.8. Duyu Profili Bölümleri, Alt Faktörleri ve Çeyrek Daireleri ile Oyun Becerisi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 59 5. TARTIŞMA 62 6. SONUÇ VE ÖNERİLER 71 KAYNAKLAR 72 EKLER EK 1: Etik Kurul Formu EK 2: Sosyodemografik Bilgi Formu EK 3: Yenilenmiş Knox Okul Öncesi Oyun Ölçeği-YKOÖOÖ EK 4: Oyun Severlik Ölçeği-4. Versiyon EK 5: Oyun Severlik Ölçeği-4. Versiyon Puan Skalası EK 6: Duyu Profili EK 7: Duyu Profili Referans Puan Tablosu EK 8: Yenilenmiş Knox Okul Öncesi Oyun Ölçeği ile Duyu Profili alt parametreleri arasındaki ilişki ÖZGEÇMİŞtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectÇocuktr_TR
dc.subjectEngelli çocuklartr_TR
dc.subjectOtistik bozukluktr_TR
dc.subjectDuyu bozukluklarıtr_TR
dc.subjectOyun ve oyuncaklartr_TR
dc.subjectSeçme davranışıtr_TR
dc.subjectVideoteyp kaydıtr_TR
dc.subjectİş uğraşı terapisitr_TR
dc.subjectOkul öncesi
dc.title4-6 Yaş Arası Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Oyun Beceri ve Davranışlarının İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetOyun çocukların en temel aktivitesidir. Ergoterapistler günlük yaşam aktivitelerine katılımı desteklemeyi amaçlar. Günlük yaşam aktivitelerine katılım; kişi, çevre ve aktivite ile ilgili faktörler açısından incelenmektedir. Otizm spektrum bozukluğu (OSB) olan çocukların oyuna katılımları etkilenebilir. Bu nedenle; çalışmamızda OSB’li çocukların oyuna katılımlarını etkileyen kişisel faktörlerden oyun beceri ve davranışlarının incelenmesi amaçlandı. Çalışmamıza 4-6 yaş arası, OSB’li 36 çocuk ve tipik gelişim gösteren 30 çocuk dahil edildi. Oyun becerileri Yenilenmiş Knox Okul Öncesi Oyun Ölçeği ile; oyun severlik becerileri Oyun Severlik Testi-4. Versiyon ile; oyun davranışları video kaydı analizi ile; duyusal işlemleme becerileri ise Duyu Profili ile incelendi. Serbest oyun sırasında, tek seferlik, 15 dakikalık video kayıtları Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü Duyu Bütünleme Ünitesi içerisinde alındı. OSB’li çocukların oyun becerileri 6 ay geride; tipik gelişim gösteren çocuklara göre oyun severlik becerileri kısıtlı (p<0,05) ve duyusal işlemleme becerileri problemli idi. Oyun davranışları ise oyun olmayan davranışlar şeklinde idi. Oyun becerileri ile duyusal işlemleme becerileri arasında ilişki bulunmaktaydı (p<0,05). Oyun severlik ile duyusal işlemleme becerileri arasında ise ilişki tespit edildi (p<0,05). Sonuç olarak; OSB’li çocuklarda duyusal işlemleme becerileri oyuna katılımı etkilemektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentErgoterapitr_TR
dc.contributor.authorID214411tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record