Show simple item record

dc.contributor.advisorKİN İŞLER, Ayşe
dc.contributor.authorKÖSE, Mehmet Gören
dc.date.accessioned2018-06-27T10:47:08Z
dc.date.available2018-06-27T10:47:08Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-06-25
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4564
dc.description.abstractThis study was designed to investigate the physiological and kinematic responses to small-sided games applied with different size and player numbers in football and futsal players. The study data were collected from 12 futsal and soccer volunteer players (age: 21.12±3.15 years, height: 175.38 ±5.78 cm, weight: 71.00 ±6.74 kg). Before the small sided games anthropometric measurements were performed and Yo-Yo 1 field test was applied to determine players’ maximum heart rate (HRmax) (195.95±6.98 beats.dk-1) and VO2max (53.22±2.17 ml.kg-1.dk-1). 2 sets of 2x2, 3x3 and 4x4 small-sided games were played in different time and area sizes. However, the amount of m2 (100 m2) per player was constant when the playing fields were changed. Average heart rate (HRaverage), HRmax, lactic acid (LA), ratings of perceived exertion (RPE), total distance (Distancetotal), maximum speed (Speedmax), average speed (Speedaverage), distance covered in 5 different speed zones(Speedzone1,Speedzone2,Speedzone3,Speedzone4, Speedzone5) and average metabolic power (MG) values were calculated during smallsided games. Differences in age, height, body weight, body fat, training age, and VO2max of the players were assessed by Independent T-Test. The differences between physiological and kinematic variables during small sided games were calculated with two way repeated measures of ANOVA and the level of significance was accepted as 0.05. Results indicated significant differences in physiological variables such as HRaverage, HRmax, LA and RPE, and kinematic variables like Distancetotal, Speedmax, Speedaverage, Speedzone1, Speedzone2, Speedzone3, Speedzone4, Speedzone5 and average MG variables during the games and between football and futsal players (p <0.05). As a conclusion although no differences were observed in physiological responses during different small sided games, futsal players were found to have higher kinematic responses to different small games. In addition during all small sided games physiological responses during second sets were found to be higher than the first sets.en
dc.description.sponsorshipHacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Kordinasyon Birimitr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER ONAY SAYFASI iii YAYINLAMA VE FİKRİ MÜLKÜYET HAKLARI BEYANI iv ETİK BEYAN v TEŞEKKÜR vi ÖZET vii ABSTRACT viii İÇİNDEKİLER ix SİMGELER VE KISALTMALAR xiii ŞEKİLLER xv TABLOLAR xviii 1. GİRİŞ 1 1.1. Çalışmanın Amacı 2 1.2. Problem 2 1.3 Alt Problemler 2 1.4. Hipotezler 3 1.5. Sınırlılıklar 5 1.6. Sayıltılar 5 1.7 Araştırmanın Önemi 5 2. GENEL BİLGİLER 6 2.1. Futbol 6 2.1.1. Futbolda Enerji Sistemleri 7 2.1.2. Futbolun Fizyolojik Gereksinimleri 8 2.2. Futsal 10 2.2.1. Futsalda Enerji Sistemleri 12 2.2.2. Futsalın Fizyolojik Gereksinimleri 12 2.2.3. Futsal İle Futbol Arasındaki Farklılıklar 14 2.3. Dar Alan Oyunları 15 2.3.1. Dar Alan Oyunlarında Oyun Alanı 16 2.3.2. Dar Alan Oyunlarında Oyuncu Sayısı 19 2.3.3. Dar Alan Oyunlarında Oyun Süresi ve Dinlenme Periyotları 20 2.3.4. Futbolda Dar Alan Oyunları 21 2.3.5. Futsalda Dar Alan Oyunları 22 2.4. Kinematik Değişkenler 23 2.4.1. GPS Uydu Takip Sistemi 24 2.4.2. Görüntü Analiz Sistemi 25 2.4.3. Koşu Mesafesi 26 2.4.4. Koşu Hızı 27 2.4.5. Metabolik Güç 28 3. YÖNTEM 32 3.1. Araştırma Grubu 32 3.2. Veri Toplama Araçları 32 3.2.1. Antropometrik Ölçümler 32 3.2.2. Antrenör Puanlaması 33 3.2.3. Maksimal Oksijen Tüketimi (VO2maks) Ölçümleri 33 3.2.4. Kalp Atım Hızı (KAH) Ölçümleri 33 3.2.5. Laktik Asit (LA) Ölçümleri 33 3.2.6. Algılanan Zorluk Derecesi (AZD) Ölçümleri 34 3.2.7. Dar Alan Oyunları 34 3.2.8. Kinematik Değişkenler 34 3.3. Verilerin Toplanması 35 3.3.1. Antropometrik Ölçümler 35 3.3.2. Yo-Yo Aralıklı Toparlanma Testi Seviye 1 (Yo-Yo 1) 36 3.3.3. Maksimal Oksijen Tüketimi (VO2maks) Puan Hesaplanması 37 3.3.4. Antrenör Puan Hesaplaması 38 3.3.5. Sporcuların Eşleştirilmesi 38 3.3.6. Dar Alan Oyunları 39 3.3.7. Kalp Atım Hızının (KAH) Belirlenmesi 41 3.3.8. Laktik Asit (LA) Belirlenmesi 41 3.3.9. Algılanan Zorluk Derecesinin (AZD) Belirlenmesi 41 3.3.10. Kinematik Değişkenler 42 3.4. Verilerin Analizi 42 4. BULGULAR 44 4.1. Futbolcu ve Futsalcılara Ait Tanımlayıcı Bulgular 44 4.2. Futbolcu ve Futsalcıların Dinlenik Fizyolojik Değerleri 45 4.3. Futbolcu ve Futsalcıların Dar Alan Oyunları Öncesi Isınma Kalp Atım Hızı (KAHısın) Değerleri 46 4.4. Futbolcu ve Futsalcıların Dar Alan Oyunları Sırasındaki Kalp Atım Hızı (KAH) Yanıtları 50 4.5. Futbolcu ve Futsalcıların Dar Alan Oyunlarına Verdikleri Laktik Asit (LA) Yanıtları 56 4.6. Futbolcu ve Futsalcıların Dar Alan Oyunlarına Verdikleri Algılanan Zorluk Derecesi (AZD) Yanıtları 60 4.7. Futbolcu ve Futsalcılarda Dar Alan Oyunları Sırasındaki Toplam Koşu Mesafesi (Mesafetop) Değerleri 63 4.8. Futbolcu ve Futsalcılarda Dar Alan Oyunları Sırasındaki Maksimal Koşu Hızı (Hızmaks) Değerleri 66 4.9. Futbolcu ve Futsalcılarda Dar Alan Oyunları Sırasındaki Ortalama Koşu Hızı (Hızort) Değerleri 69 4.10. Futbolcu ve Futsalcılarda Dar Alan Oyunları Sırasındaki 0.6-6.99 km.s-1 Koşu Hızı (Hızalan1) Değerleri 73 4.11. Futbolcu ve Futsalcılarda Dar Alan Oyunları Sırasındaki 7.0-12.9 km.s-1 Koşu Hızı (Hızalan2) Değerleri 76 4.12. Futbolcu ve Futsalcılarda Dar Alan Oyunları Sırasındaki 13.0-17.9 km.s-1Koşu Hızı (Hızalan3) Değerleri 79 4.13. Futbolcu ve Futsalcılarda Dar Alan Oyunları Sırasındaki 18.0-20.9 km.s-1 Koşu Hızı (Hızalan4) Değerleri 82 4.14. Futbolcu ve Futsalcılarda Dar Alan Oyunları Sırasındaki > 21.0 km.s-1 Koşu Hızı (Hızalan5) Değerleri 85 4.15. Dar Alan Oyunları Sırasındaki Ortalama Metabolik Güç (MG) Değerleri 88 5. TARTIŞMA 93 5.1. Futbolcu ve Futsalcıların Dar Alan Oyunları Öncesi Dinlenik Fizyolojik ve KAHısın Değerlerinin İncelenmesi 93 5.2. Futbolcu ve Futsalcıların Dar Alan Oyunları Sırasındaki Fizyolojik Yanıtlarının İncelenmesi 94 5.3. Futbolcu ve Futsalcıların Dar Alan Oyunları Sırasındaki Kinematik Yanıtlarının İncelenmesi 96 6. SONUÇ ve ÖNERİLER 106 6.1. Sonuç 106 6.2. Öneriler 108 7. KAYNAKLAR 109 8. EKLER 8.1. EK-1: Tez Çalışması Etik Kurul İzni 8.2. EK-2: Aydınlatılmış Onam Formu 8.3. EK-3: Antrenör Puanlama Formu 8.4. EK-4: Yo-Yo Test 1 Kayıt Formu 9. ÖZGEÇMİŞtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectFutboltr_TR
dc.subjectFutsal
dc.subjectDar Alan Oyunları
dc.subjectFizyolojik Yanıtlar
dc.subjectKinematik Yanıtlar
dc.titleFutbolcu ve Futsalcılarda Dar Alan Oyunlarına Verilen Fizyolojik ve Kinematik Yanıtların İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışma futbolcu ve futsalcılarda farklı boyut ve oyuncu sayılarında uygulanan dar alan oyunlarına verilen fizyolojik ve kinematik cevapların incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya 12 futsalcı, 12 futbolcu olmak üzere toplam 24 sporcu (Yaş:21,12±3,15 yıl, Boy:175,38±5,78 cm, Vücut Ağırlığı:71,00±6,74 kg) katılmıştır. Oyunlar öncesi sporculara ait antropometrik ölçümler ile maksimal kalp atım hızı (KAHmaks) (195,95±6,98 atım.dk-1) ve VO2maks (53,22 ± 2,17 ml.kg-1.dk- 1) değerlerinin belirlenmesi için Yo-Yo 1 saha testi uygulanmıştır. 2x2, 3x3 ve 4x4 dar alan oyunları farklı süre ve oyuncu başına düşen m2 (100 m2) miktarı sabit kalacak şekilde farklı alan boyutlarında 2’şer set oynatılmıştır. Dar alan oyunları sırasında KAHmaks, ortalama kalp atım hızı (KAHort), laktik asit (LA) ve algılanan zorluk derecesi (AZD) fizyolojik değişkenleri ile, kat edilen toplam mesafe (Mesafetop), maksimum hız (Hızmaks), ortalama hız (Hızort), ve 5 faklı hız aralığında (Hızalan1, Hızalan2,Hızalan3,Hızalan4,Hızalan5) kat ettikleri mesafe ile ortalama metabolik güç (MG) değerleri hesaplanmıştır. Antropometrik özellikler, antrenman yaşı ve VO2max ortalamaları arasındaki farkların analizi Bağımsız Gruplarda t-testi ile oyunlar sırasındaki fizyolojik ve kinematik değişkenler Tekrarlı Ölçümlerde Çift Yönlü ANOVA ile değerlendirilmiştir ve anlamlılık düzeyi 0,05 olarak kabul edilmiştir. Yapılan istatistiksel analiz sonucunda oyunlar sırasındaki KAHort, KAHmaks, LA ve AZD fizyolojik değişkenleri ile Mesafetop, Hızmaks, Hızort, Hızalan1, Hızalan2, Hızalan3, Hızalan4, Hızalan5 ve ortalama MG değişkenleri dar alan oyunlarına ve branşa göre istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar göstermiştir (p<0,05). Sonuç olarak dar alan oyunları sırasında fizyolojik yanıtlarda belirgin farklılıklar gözlemlenmemesine rağmen, futsalcıların kinematik verilerinin futbolculara göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca tüm dar alan oyunları sırasında 2. setlerdeki fizyolojik yüklenmenin her iki branş için de daha yüksek olduğu görülmüştür.tr_TR
dc.contributor.departmentSpor Bilimleri ve Teknolojisitr_TR
dc.contributor.authorID257286tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record