Show simple item record

dc.contributor.advisorErgun, Nevin
dc.contributor.authorKılıç, Rabia Tuğba
dc.date.accessioned2018-02-28T12:41:33Z
dc.date.available2018-02-28T12:41:33Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-02-15
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4368
dc.description.abstractIn this study, it was aimed to try to show whether there are differences in equilibrium parameters of athletes in different sports branches without full contact, partial contact and contact and aiming to reveal the equilibrium parameters of athletes as quantitative data. 90 volunteer male athletes with a mean age of 21.26 ± 4.13 with at least 2 years of sports history, were included in the study. The groups were American football, volleyball and athletics. The demographic characteristics and general physical conditions of the cases were recorded. The modified Clinical Test of Sensory Interaction Balance (mCTSIB), Limits of Stability (LOS) Test, Rhythmic Weight Shift (RWS) Test, Weight Bearing Squat (WBS) Test and Unilateral Stance (US) Test were performed with a NeuroCom Balance Master Static Posturography Device (NeuroCom System Version 8.1 Balance Master). In addition, the Star Excursion Balance Test (SEBT) and the Balance Error Scoring System (BESS) were evaluated. There was no statistically significant difference between groups' mean age (p> 0.05). In the LOS test, anterior RT value (p <0.05) was the best group of American footballers. The anterior EPE value (p <0.05) was the best group athlete. The best group athletes were the right anterior direction’s MVL (p <0,05) and DCL value (p <0.01). The RT value (p <0.05) in the right-lateral direction (3) was the best group of American footballers. The right-to-lateral MVL value (p <0.01) was best in group of athletes. Right-backward RT value (p <0.05) was the best American footballers. Right-backward MVL (p <0.01) and EPE value (p <0.05) were the best athletes. Posterior oriented MVL (p <0.05) was the best volleyball. The best athletes were in the left-posterior direction MVL (p <0.001), EPE (p <0.001) and DCL (p <0.05). Left-lateral direction MVL (p <0.001) again appeared in the best athletes. There was a statistically significant difference (p <0,05) between the mean of the sports group, lying in the right 7 direction of SEBT. In the other variables, the difference between sports group arithmetic mean was not statistically significant (p> 0,05). As a result, in terms of equilibrium, sport specific differences were found. In addition, in the rehabilitation of the athlete, objective data to guide many areas have been determined.en
dc.description.tableofcontentsONAY SAYFASI iii YAYIMLAMA VE FİKİR MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iv ETİK BEYAN v TEŞEKKÜR vi ÖZET vii ABSTRACT viii İÇİNDEKİLER ix SİMGELER VE KISALTMALAR xi ŞEKİLLER xii TABLOLAR xiii 1. GİRİŞ 1 2. GENEL BİLGİLER 3 2.1. Spor Branşları ve Sportif Performans 3 2.2. Amerikan Futbolu, Voleybol ve Atletizm Oyun Yapıları ve Özellikleri 5 2.2.1. Amerikan Futbolu 5 2.2.2. Voleybol 6 2.2.3. Atletizm 8 2.3. Denge, Postür ve Bağlantılı Kavramlar 9 2.4. Denge ve Koordinasyondan Sorumlu Yapılar 10 2.4.1. Sensorial Sistem 11 2.4.2. Kas-iskelet sistemi 14 2.4.3. Merkezi sinir sistemi 15 2.5. Denge İçin Gereken Motor Cevaplar 16 2.5.1. Düzeltme reaksiyonları 16 2.5.2. Vestibüler refleksler 16 2.5.3. Otomatik postüral cevaplar (koruyucu reaksiyonlar-stratejiler) 16 2.5.4. Postüral hazırlayıcı aktivasyon 17 2.6. Dengenin Değerlendirilmesi 18 2.6.1. NeuroCom Balance Master Statik Postürografi Cihazı 20 2.7. Spora Dönüş 21 3. GEREÇ VE YÖNTEM 24 3.1. Bireyler 24 3.1.1. Çalışmaya Dâhil Edilme Kriterleri 25 3.1.2. Çalışmaya Dâhil Edilmeme Kriterleri 25 3.2. Yöntem 26 3.2.1. Hikâye ve Genel Değerlendirm 26 3.2.2. Denge Değerlendirmesi 26 3.3. İstatistiksel Analiz 40 4. BULGULAR 41 4.1. Dengenin Kliniğine Uyarlanmış Duyusal Etkileşim Testi (mCTSIB) Bulguları 41 4.2. LOS Testi Bulguları 44 4.3. RWS Testi Bulguları 46 4.4. US Testi Bulguları 46 4.5. WBS Testi Bulguları 47 4.6. SEBT Testi Bulguları 47 4.7. DHPS Testi Bulguları 48 5. TARTIŞMA 50 6. SONUÇLAR 60 7. KAYNAKLAR 63 8. EKLER EK-1. Etik Kurul EK-2. mCTSIB testinin, farklı pozisyonlardaki duruşlarda, COG Salınım Hızlarının gruplar arasındaki istatistiksel olarak anlamlı farklılıkları. EK-3. LOS değişkenleri için grup ortalamaları ve farklılıklar. EK-4. RWS testi değişkenleri için grup ortalamaları ve istatistiksel farklılıkları. EK-5. USE değişkenler için grup ortalamaları ve istatistiksel farklılıkları. EK-6. WBS testi değişkenleri için grup ortalamaları ve istatistiksel farklılıkları. EK-7. SEBT testi değişkenleri için grup ortalamaları ve istatistiksel farklılıkları EK-8. DHPS testi değişkenleri için grup ortalamaları ve istatistiksel farklılıkları. 9. ÖZGEÇMİŞtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectSportr_TR
dc.subjectDenge
dc.subjectPostürografi
dc.subjectSEBT
dc.subjectDHPS
dc.titleFarklı Spor Branşlarındaki Sporcuların Denge Performans Parametrelerinin Tanımlayıcı Özelliklerinin Belirlenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada, tam temas, kısmi temas ve temas olmayan farklı spor branşlarındaki sporcuların denge parametrelerinde farklılık olup olmadığını göstermeye çalışmak ve sporcuların denge parametrelerini nicel veri olarak ortaya koymak amaçlandı. Çalışmaya, en az 2 yıllık spor geçmişine sahip, yaş ortalamaları 21,26±4,13 yıl olan gönüllü 90 erkek sporcu katıldı. Gruplar, Amerikan futbolu, voleybol ve atletizm idi. Olguların demografik özellikleri ve genel fiziksel durumları kaydedildi. Denge değerlendirmesi için NeuroCom Balance Master Statik Postürografi cihazı (NeuroCom System Version 8.1 Balance Master) ile Modifiye Denge Duyu Interaksiyonu Klinik Testi (mCTSIB), Stabilite Sınırları (LOS) Testi, Ritmik Ağırlık Aktarma (RWS) Testi, Çömelerek Ağırlık Taşıma (WBS) Testi, Tek Taraflı Duruş (US) Testi yapıldı. Ayrıca, Yıldız Şekilli Denge Testi (SEBT) uygulanarak, Denge Hata Puan Skoru (DHPS) bakıldı. Gruplar arası yaş ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı (p>0,05). LOS testinin, anterior yöndeki reaksiyon zamanı sonuçları en iyi Amerikan futbolcularında, ulaşılan son nokta değeri ise en iyi atletlerdeydi (p<0,05). Sağ-anterior yöne uzanmada, hareket hızı (p<0,05) ve yön kontrolü (p<0,01) en iyi olan grup atletlerdi. Sağ-laterale uzanmanın reaksiyon zamanı (p<0,05) en iyi Amerikan futbolcularında iken hareket hızı (p<0,01) en iyi atletlerde idi. Sağ-arkaya uzanmanın reaksiyon zamanı (p<0,05) en iyi Amerikan futbolcularında, hareket hızı (p<0,01) ve ulaşılan son nokta değeri (p<0,05) en iyi atletlerde çıktı. Posteriora uzanmanın hareket hızı (p<0,05) en iyi voleybolcularda idi. Sol-posteriora uzanmanın hareket hızı (p<0,001), ulaşılan son nokta değeri (p<0,001) ve yön kontrolü (p<0,05) en iyi atletlerdeydi. Sol-laterale uzanmanın da hareket hızı (p<0,001) yine en iyi atletlerde çıktı. SEBT testinde sağ alt ekstremite ile 7 yönüne uzanmada ortalamalar arasında anlamlı farklılık (p<0,05) vardı. Ölçümü yapılan diğer değişkenlerin aritmetik ortalamaları arası farklılık anlamlılık göstermedi (p>0,05). Sonuç olarak, denge açısından, spora spesifik farklılık olduğu saptanmıştır. Ayrıca, sporcu rehabilitasyonunda, birçok alanda yol gösterecek objektif veriler belirlenmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentFizyoterapi ve Rehabilitasyontr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record