Show simple item record

dc.contributor.advisorMutlu, Binark
dc.contributor.authorBuluş, Berkay
dc.date.accessioned2017-12-20T08:22:47Z
dc.date.available2017-12-20T08:22:47Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-11-03
dc.identifier.citationAPA 6tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4118
dc.description.abstractIn this study, in an attempt to evaluate new media literacy studies that actors of European Union and Turkey have been conducting, contents, scopes and dispositions of the related studies were revealed. Descriptive content analysis which is a qualitative research method was applied to the study. Forming a critical pedagogy that is basedon new media literacy education model in the framework of the necessities of active citizenship is another goal of this study. This study forms a theoretical / conceptual bridge from verbal, written culture and basic literacy approaches to current, criticism and new media literacy. In addition, in the light of educational science, education models and adult education theories that are appropriate for adult new media literacy were discussed. The research includes predictions on how adult media literacy training program acquisitions regarding content analysis data, new media theories / researchs, and adult education theories / that are based on educational sciences, and objectives of acquisition for adult individuals that receive this training.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY……………………………………………………………….…….i BİLDİRİM……………………………………………………………………….……..ii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI…………………………….iii ETİK BEYAN………………………………………………………..………...………iv TEŞEKKÜR ……………………………………………………………………….......v ÖZET………………………………………………………………………...................vi ABSTRACT……………………………………………………………………...……vii İÇİNDEKİLER…………………………………………………………………….…viii TABLOLAR DİZİNİ …………………………….……….........................................xiii ŞEKİLLER DİZİNİ ………………………………..…………………………….…..xiv GİRİŞ…………………………………………………………………………………....1 1. BÖLÜM OKURYAZARLIK VE MEDYA OKURYAZARLIĞI İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR……........................................................................................7 1. 1. Okuryazarlık Ve Medya İlişkisi……………….…………….......................7 1. 1. 1. Temel Okuryazarlık…………………………………………….....8 1. 1. 1. 1. Sözlü, Yazılı Kültür ve Özellikleri…………………………....9 1. 1. 1. 2. Okuryazarlık Kavramı ve Ortaya Çıkışı……………..............12 1. 1. 1. 3. Okuryazarlık Türleri………………........................................14 ii 1. 2. Eleştirel Okuryazarlık……………………………………………………19 1. 3. Medya Okuryazarlığına Farklı Bakış Açıları.………………………….21 1. 3. 1. Medya Okuryazarlığı Kavramı Ortaya Çıkışı ve Gelişimi..........23 1. 3. 2. Ana Akım Medya Okuryazarlığı.………………………………25 1. 3. 3. Eleştirel Medya Okuryazarlığı.………………………………...27 2. BÖLÜM YENİ MEDYA VE YENİ MEDYA OKURYAZARLIĞI…................31 2. 1. Medya Okuryazarlığından Yeni Medya Okuryazarlığına.......................31 2. 2. Yeni Medya Kavramı Ve Yeni Medyanın Özellikleri…………...............34 2. 3. Yeni Medya Okuryazarlığıyla İlgili Çağdaş Tartışmalar………............36 2. 3. 1. Rene Hobbs: Dijital Medya ve Medya Okuryazarlığı………….38 2. 3. 2. Sonia Linvingstone: İnternet Okuryazarlığı…………………....40 2. 3. 3. Dougles Kellner: Yeni Teknolojiler/Yeni Okuryazarlıklar….....42 2. 3. 4. Gunter Kress: Yeni Medya Çağında Okuryazarlık………..........42 2. 3. 5. Henry Jenkins: Katılımcı Kültür ve Yeni Okuryazarlık………..43 2. 3. 6. Yeni Medya Okuryazarlığı Alanında Diğer Çağdaş Çalışmalar................................................................................................45 iii 3. BÖLÜM YETİŞKİN EĞİTİMİ VE YETİŞKİN YENİ MEDYA OKURYAZARLIĞI EĞİTİMİ………………………………....................................49 3. 1. Yetişkin Eğitiminde Temel Yaklaşımlar…………………………............49 3. 1. 1. Öğrenim Kuramlarının Yetişkin Yeni Medya Okuryazarlığı Bağlamında İncelenmesi……………………….....……………….........55 3. 2. Yetişkin Okuryazarlığı Ve Yetişkin Medya Okuryazarlığı Alanında Yapılan Çalışmalar……………………………………....................................59 3. 2. 1. Avrupa’da Yetişkin Yeni Medya Okuryazarlığı………..............59 3. 2. 1. 1. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kuruluşu (UNESCO)…………………………………..................................61 3. 2. 1. 2.Uluslararası Medya Eğitimi Birliği (Mentor International Media Education Association)…....................................................65 3. 2. 1. 3. Avrupa Komisyonu (European Commission)………....67 3. 2. 1. 4. Uluslararası Çocuknet (Childnet International)……….68 3. 2. 1. 5. Avrupa Çevrimiçi Çocuklar (EU Kids Online)………..69 3. 2. 1. 6. Digilitey………………………………………………..71 3. 2. 1. 7. Avrupa İzleyiciler Çıkarları Derneği EAVI (Media Literacy for Citizenship)…………………………….....................72 3. 2. 1. 8. Pan European Game Information (PEGI Online)..........73 3. 2. 1. 9.Avrupa Medya Okuryazarlığı Merkezi (ECML European Center of Media Literacy)……………………..............................74 3. 2. 1. 10. Avrupa Parlamentosu ve Konseyi (Council of the European Union)…………………………………........................75 3. 2. 2. Türkiye’de Yetişkin Yeni Medya Okuryazarlığı.........................76 iv 3. 2. 2. 1. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)…….............77 3. 2. 2. 1. 1. Medya Okuryazarlığı Resmi Web Sitesi….......78 3. 2. 2. 2. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)…………………….......80 3. 2. 2. 3. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)……......81 3. 2. 2. 3. 1. GüvenliWeb İnternet Sitesi…………......81 3. 2. 2. 3. 2. Güvenlinet İnternet Sitesi…………........82 3. 2. 2. 4. Türkiye’de Yetişkin Yeni Medya Okuryazarlığı Sivil Toplum Kuruluşları…………………………………………........84 3. 2. 2. 4. 1. Habitat Derneği……………………….............85 3. 2. 2. 4. 2. Halk Evleri Derneği………………………......86 3. 2. 2. 4. 3. Alternatif Bilişim Derneği………………........87 3. 2. 2. 5. Türkiye’de Yetişkin Yeni Medya Okuryazarlığı Alanında Yapılan Bazı Akademik Çalışmalar...............................................88 3. 2. 2. 5. 1. Uluslararası Medya Okuryazarlığı Konferansı….......................................................................89 3. 2. 2. 5. 2. Yeni Medya Çalışmaları I. Ulusal Kongresi..............................................................................90 3. 2. 2. 5. 3. Yeni Medya Çalışmaları II. Ulusal Kongresi..............................................................................91 v 3. 3. Avrupa Birliği’nde Ve Türkiye’de Yetişkin Yeni Medya Okuryazarlığı Konusunda Yapılan Çalışmaların Genel Değerlendirmesi Ve İçerik Çözümlemesi ……................................................................................................92 3. 4. Yetişkin Yeni Medya Okuryazarlığı Nasıl Olmalıdır?..................107 3. 4. 1. Yetişkin Yeni Medya Okuryazarlığı Eğitimi Model Önerisi…....................................................................................109 3.4. 1. 1. Dijital Yurttaşlık ve Çevrimiçi Haklar…........109 3. 4. 1. 2. Yeni Medyada Doğrulama……………….....111 3. 4. 1. 3. Çevrimiçi Güvenlik……………………........114 3. 4. 1. 4. İfade Özgürlüğü………………………….....115 3. 4. 1. 5. Dijital Eşitsizlikler ve Sayısal Uçurum…......116 3. 4. 1. 6. Yeni Medyada Nefret Söylemi………….......119 3. 4. 1. 7. Mahremiyet, Dijital Gözetim ve Kişisel Verilerin Korunması………………………...................120 SONUÇ ve ÖNERİLER……………………………………………..........................122 KAYNAKÇA…………………………………………………………………...........128 EK 1. İngilizce, Almanca ve Fransızca Karşılıklar ….............................................138 EK 2. Orijinallik Raporu...................................................................................................139 EK 3. Etik Kurul İzin Muafiyet Formu.....................................................................140tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectyeni medya okuryazarlığıtr_TR
dc.subjectyetişkin yeni medya okuryazarlığı
dc.subjectmedya okuryazarlığı
dc.subjectyaşam boyu öğrenme
dc.subjectyetişkin eğitimi
dc.subjectyeni medya
dc.titleYetişkin Yeni Medya Okuryazarlığı: Avrupa Birliği Ve Türkiye Örnekleritr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu araştırmada; Avrupa Birliği ve Türkiye’deki aktörlerin, yetişkin yeni medya okuryazarlığı alanında yapmış/yapmakta olduğu çalışmaları değerlendirmek amacıyla Avrupa Birliği ve Türkiye’deki aktörlerin yetişkin yeni medya okuryazarlığı alanındaki çalışmaları, kapsam ve eğilim durumları ortaya konulmuştur. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olan betimsel içerik çözümlemesi yöntemi kullanılmıştır. Bu izlekte, yetişkin yeni medya kullanıcılarına, aktif yurttaşlığın gerekliliklerine uygun eleştirel pedagojiden beslenen, yeni medya okuryazarlığı eğitim modeli çerçevesi oluşturmak araştırmanın amacıdır. Araştırma, sözlü, yazılı kültür ve temel okuryazarlık yaklaşımlarından hareketle ana akım, eleştirel akım ve yeni medya okuryazarlığına kadar kuramsal/kavramsal bir köprü oluşturmaktadır. Ayrıca, eğitim bilimlerinde yetişkin eğitimine ilişkin farklı yaklaşımlar temel alınarak, yetişkin yeni medya okuryazarlığı eğitimine uygun eğitim modelleri ve yetişkin eğitim kuramları tartışılmıştır. Araştırma, içerik çözümlemesi verilerine, yeni medya kuramlarına/araştırmalarına ve eğitim bilimleri temelindeki yetişkin eğitim kuramlarına/modellerine bağlı olarak yetişkin yeni medya okuryazarlığı eğitim programı kazanımlarının nasıl olması gerektiğine dair öngörüler sunmayı amaçlamaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentİletişim Bilimleritr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record