Show simple item record

dc.contributor.advisorYalçıner, Ruhtan
dc.contributor.authorBaykalı, Fikret
dc.date.accessioned2017-11-24T08:12:23Z
dc.date.available2017-11-24T08:12:23Z
dc.date.issued2017-11-15
dc.date.submitted2017-09-29
dc.identifier.citationAPAtr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4065
dc.description.abstractThe concept of schizophrenia is regarded as a starting point specific to modern capitalism, since conceptually schizophrenia in Deleuze and Guattari is treated in such a way that it distorts the codes of capitalism against desiring machines and describes the escape from those codes. As a matter of fact, Deleuze and Guattari also entitle their researches schizo-analysis shortly. In this thesis study, an analysis of the space is followed through the critique of schizo-analysis. Many concepts have been tried to be evaluated within the context of modern capitalism and space, especially the concept of deterritorialization. Treating the concept of power over the will to power as politics has led to the concept of desire being treated as a concept restricted to the psychoanalytic ecole from Freud. In this thesis study, especially the effect of desiring-production on the space is wanted to be interpreted. While the important concepts of Deleuze and Guattari philosophy are discussed in the first section, the second sections deals with the concept of constituent space, which is the basic proposal of the thesis. In the third and last chapter, findings of political space thinking are shared hand in hand with the deterritorialization concept. Some concepts such as identity, differance, and recognition are treated in the political space context in the same way that the effect of the technique on capitalism is affected by spatial reason.tr_TR
dc.description.tableofcontentsKABUL VE ONAY i BİLDİRİM ii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iii ETİK BEYAN iiiv ÖZET v ABSTRACT vi İÇİNDEKİLER viii GİRİŞ 1 1. BÖLÜM: ŞİZO-ANALİZ VE ARZULAMA ÜRETİMİ 12 1.1. ŞİZO-ANALİZ VE MAKİNESEL FİLOM 12 1.1.1. Organsız Beden 18 1.1.2. Yayla ve Rizom Kavramı 20 1.2. ARZULAMA ÜRETİMİ 24 1.2.1. Arzu Süreçleri ve Kapitalizm 28 1.2.2. Şizofrenik Süreçler 30 1.2.3. Heterotopyalar ve Politik Organoloji 36 2. BÖLÜM: KURUCU MEKÂN KAVRAMSALLAŞTIRMASI VE DİJİTAL FLANEUR 42 2.1. MEKÂN DÜŞÜNCESİ 42 2.1.1. Kent Çalışmaları ve Mekânsallık 45 2.1.2. Mekânın Ekonomi-Politiği 49 2.2. KURUCU MEKÂN KAVRAMI 52 2.2.1. Kurucu Mekân ve Politik Felsefe 54 2.2.2. Dijital Flaneur ve Fail 59 2.2.3. “Üretilen Mekân” 62 3. BÖLÜM: YERSİZYURTSUZLUK VE POLİTİK MEKÂN İLİŞKİSİ 66 3.1. YERSİZYURTSUZLUK 66 3.1.1. Mekânın Krizi ve Kapitalist Üst-Kodlama 68 3.1.2. Politik-Mekân ve Kapitalist Yayılma 80 3.2. KİMLİK VE MEKÂN İLİŞKİSİ 95 3.2.1. Teknik ve Mekân 103 3.2.2. Fark Okuması ve Yersizyurtsuzluk 106 SONUÇ 109 KAYNAKÇA 114 EK 1: TEZ ORİJİNALLİK FORMU 124 EK 2: ETİK KURUL İZİN MUAFİYETİ FORMU 126tr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccesstr_TR
dc.subjectyersizyurtsuzluktr_TR
dc.subjectdeleuze ve guattaritr_TR
dc.subjectflâneurtr_TR
dc.subjectrizomtr_TR
dc.subjectkurucu mekântr_TR
dc.titleDeleuze ve Guattari Düşüncesinde Yersizyurtsuzlaşma ve Siyasal Mekântr_TR
dc.title.alternativeDeterritorialization and Political Space in Deleuze and Guattari’s Thoughttr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetDeleuze ve Guattari'de kavramsal olarak şizofreni, arzu süreçlerine karşı kapitalizmin kodlarını bozan ve o kodlardan kaçışı anlatan bir şekilde ele alındığından, şizofreni mevhumu modern kapitalizme özgü bir başlangıç noktası olarak değerlendirilmektedir. Nitekim Deleuze ve Guattari de araştırmalarına kısaca şizo-analiz adını vermektedirler. Bu tez çalışmasında da şizo-analiz kritiği üzerinden mekânın bir tahlili takip edilmektedir. Başta yersizyurtsuzluk kavramı olmak üzere pek çok kavram, modern kapitalizm çerçevesinde ve mekân üzerinde değerlendirilmeye çalışılmıştır. Güç kavramını yalnızca güç istemi üzerinden ele almak, arzulama-üretiminin Freud'tan itibaren psikanalitik ekolle sınırlı bir mevhum olarak değerlendirilmesine neden olmuştur. Bu tez çalışmasında, özellikle arzulama-üretiminin mekân üzerindeki etkisi yorumlanmak istenmiştir. İlk bölümde Deleuze ve Guattari felsefesinin temel kavramları ele alınırken, ikinci bölümde tezin temel önermesi olan kurucu mekân kavramı geliştirilmeye çalışılmıştır. Üçüncü ve son bölümde ise yersizyurtsuzluk mevhumuyla birlikte politik-mekân kavrayışın bulguları paylaşılmıştır. Tekniğin kapitalizm üzerindeki etkisinin mekânsal kavrayışa ne denli etki ettiği sorunsalı üzerinden kimlik, fark, tanınma gibi kimi kavramlar değerlendirilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimitr_TR
dc.contributor.authorID10169839tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record