Show simple item record

dc.contributor.advisorFisunoğlu, Mehmet
dc.contributor.authorToprak, Kadriye
dc.date.accessioned2017-07-12T06:10:09Z
dc.date.available2017-07-12T06:10:09Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-06-22
dc.identifier.citationToprak, K. Bir Medya Kurumunda Çalışanlarda Beslenme ve İş Stres Durumlarının Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Diyetetik Programı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2017.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3691
dc.description.abstractThe aim of this study was to determine the relationship between nutritional behaviours, nutritional status, anthropometric measurements and stress levels and stress status of media workers in a media institution. The sample of the study consists of 150 volunteer participants (59 men, 91 women) working in İstanbul TRT General Directorate, with ages between 19 to 65. In this study, for each individual, general information, general nutrition habits, nutritional habits in case of stress, nutrient consumption status and physical activity levels were recorded and various anthropometric measurements were taken. Individuals’ stress levels and stress status were measured with “Work Stress Scale” and “Stress Source Scale” whose validity and reliability were confirmed. In the study, it was found that 57,3 % of the participants had a medium stress level and 42,7 % had a high stress level, while no individual had a low stress level. It was observed that, women’s Work Stress Scale and Stress Source Scale scores were both higher than men’s scale scores, and in case of Work Stress Scale score, the difference was statistically significant (p<0.05). In the workplace, in case of stress, loss of appetite was the most seen situation and it was found that individuals with high stress score due to work, had irregular meal consumption during the week and skipped meal (p<0.05). It was determined that the nutritional status of the individuals’ with a high stress score, were affected by work stress, and they skipped some meals (p<0.05). There was no significant difference between individuals’ stress levels, and energy and nutrients intake and anthropometric measurements. As a result, the nutritional habits and nutritional status of individuals with stressful occupational conditions such as media workers can be affected by various stress factors due to work and this can lead to the development of various diseases caused by weight loss or obesity. The assessment of the relationship between nutrition and stress status of the individuals with stressful working lifes, suggests that it can be useful in preventing nutritional diseases and providing healthy eating habits for workers in their working life.tr_TR
dc.description.tableofcontentsONAY SAYFASI YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI ETİK BEYAN SAYFASI TEŞEKKÜR ÖZET ABSTRACT İÇİNDEKİLER SİMGELER ve KISALTMALAR ŞEKİLLER TABLOLAR 1. GİRİŞ 1.1. Kuramsal Yaklaşımlar ve Kapsam 1.2. Amaç ve Varsayımlar 2. GENEL BİLGİLER 2.1. Stres Kavramı ve Tarihsel Gelişimi 2.2. Stres Kaynakları 2.2.1. Sosyal Stres Kaynakları 2.2.2. İş İle İlgili Stres Kaynakları 2.2.3. Fiziki Çevre Stres Kaynakları 2.2.4. Kendini Yorumlamadan (İç Konuşmadan) Doğan Stres Kaynakları 2.3. Stresin Sonuçları 2.3.1. Stresin Psikolojik Sonuçları 2.3.2. Stresin Davranışsal Sonuçları 2.3.3. Stresin Bilişsel Sonuçları 2.3.4. Stresin Fizyolojik Sonuçları 2.4. İş Stresi 2.5. İş Stresi ve Sağlık 2.6. Stres ve Beslenme 2.6.1. Stresin Yeme Davranışı Üzerindeki Psikolojik Etkisi 2.6.2. Stresin Yeme Davranışı Üzerindeki Fizyolojik Etkileri 2.6.3. Stresin Besin Seçimi Üzerindeki Etkileri 2.6.4. Stresin Obezite Üzerindeki Etkileri 3. BİREYLER VE YÖNTEM 3.1. Araştırmanın Yeri, Zamanı ve Örneklem Seçimi 3.2. Araştırmanın Genel Planı 3.3.Verilerin Toplanması ve Değerlendirilmesi 3.3.1. Sosyo-Demografik Özellikler 3.3.2. Genel ve Stresli Durumlarda Beslenme Alışkanlıkları 3.3.3. Antropometrik Ölçümler 3.3.4. Fiziksel Aktivite Kaydı 3.3.5. Besin Tüketim Durumunun Saptanması 3.3.6. Besin Tüketim Sıklığının Saptanması 3.3.7. İş Stres Ölçeği 3.3.8. Stres Kaynağı Ölçeği 3.4. Verilerin İstatistiksel Olarak Değerlendirilmesi 4. BULGULAR 4.1. Bireylerin Genel Özellikleri Sağlık ve Stres Durumlarına İlişkin Bilgiler 4.2. Bireylerin Beslenme Alışkanlıklarına Göre Değerlendirilmesi 4.3.Bireylerin Stres Durumunda Genel Sağlık Durumu Ve Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi 4.4. Bireylerin Besin Tüketim Sıklıklarının Ve Enerji Ve Besin Öğelerinin Tüketim Durumlarının Değerlendirilmesi 4.5. Bireylerin Antropometrik Ölçümlerinin Değerlendirilmesi 4.6. Bireylerin Fiziksel Aktivite Durumlarının Değerlendirilmesi 5. TARTIŞMA 5.1. Bireylerin Demografik Özellikleri ve İş Stres Durumları 5.2. Bireylerin Genel Beslenme Alışkanlıkları ve Stres Durumunda Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi 5.3. Bireylerin Besin Tüketim Sıklıklarının ve Enerji ve Besin Öğelerinin Tüketim Durumlarının Değerlendirilmesi 5.4. Bireylerin Antropometrik Ölçümlerinin Değerlendirilmesi 5.5. Bireylerin Fiziksel Aktivite Durumlarının Değerlendirilmesi 6. SONUÇ ve ÖNERİLER 6.1. Sonuçlar 6.2. Öneriler KAYNAKLAR EKLER EK-1: Tez Çalışmasında Kullanılan Anket Formu EK-2: Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu EK-3: Tez Çalışması ile İlgili Etik Kurul İzinleri EK-4: İş Stres Ölçeği EK-5: İş Stres Kaynağı Ölçeği ÖZGEÇMİŞtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectİş stresitr_TR
dc.subjectstres
dc.subjectbeslenme durumu
dc.subjectmedya çalışanları
dc.subjectöğün atlama
dc.titleBir Medya Kurumunda Çalışanlarda Beslenme ve İş Stres Durumlarının Değerlendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın amacı, bir medya kurumunda çalışan medya mensuplarının, beslenme alışkanlıkları ve beslenme durumları, antropometrik ölçümleri ile stres düzey ve durumları arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir. Araştırmanın örneklemini İstanbul Türkiye Radyo Televizyonu Genel Müdürlüğü’nde çalışan ve yaşları 19-65 arasında değişen 59’u erkek, 91’i kadın toplam 150 gönüllü katılımcı oluşturmaktadır. Çalışmada bireylerin genel bilgileri, genel beslenme alışkanlıkları, stres durumunda beslenme alışkanlıkları, besin tüketim durumları ve fiziksel aktivite düzeyleri kaydedilmiş ve çeşitli antropometrik ölçümleri alınmıştır. Bireylerin stres düzeyleri ve durumları daha önce geçerlilik güvenilirlik çalışması yapılmış olan “İş Stres Ölçeği” ve “Stres Kaynağı Ölçeği” ile ölçülmüştür. Çalışmada düşük stres düzeyine sahip birey saptanmazken, katılımcıların %57,3’ünün orta %42,7’sinin yüksek stres düzeyine sahip olduğu bulunmuştur. Kadınların her iki ölçek puanının da erkeklerin puanından daha yüksek olduğu görülmüştür ve İş Stres Ölçek puanı bakımından kadın ve erkekler arasında anlamlı bir fark saptanmıştır (p<0.05). İş yerinde, stres durumunda en çok iştahsızlık görüldüğü (p<0.05), İş Kaynaklı Stres puanı yüksek olan bireylerin hafta içi düzensiz öğün tüketimlerinin olduğu ve öğün atladıkları bulunmuştur (p<0.05). Stres puanı yüksek olan bireylerin, iş yeri stresinden beslenme durumlarının etkilendiği ve öğün atladıkları saptanmıştır (p<0.05). Bireylerin stres düzeyleri ile enerji ve besin öğeleri alımı ve antropometrik ölçümleri ve fiziksel aktivite durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı herhangi bir farklılık saptanmamıştır (p>0.05). Sonuç olarak; medya çalışanları gibi stresli bir meslek grubuna mensup olan bireylerin beslenme alışkanlıkları ve beslenme durumları, işten kaynaklanan çeşitli stres faktörlerinden etkilenebileceği ve bu durumun vücut ağırlığında azalmaya veya obeziteye neden olarak çeşitli hastalıkların gelişmesine yol açabileceği görülmüştür. Bu araştırma sonuçları stresli çalışma yaşamına sahip bireylerin, beslenme ve stres durumları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesinin, beslenme kaynaklı hastalıkların önlenmesinde ve bireylere çalışma yaşamında sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırılmasında yararlı olabileceğini göstermektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentBeslenme ve Diyetetiktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record