Show simple item record

dc.contributor.advisorArıyürek, Orhan Macit
dc.contributor.authorDemirbaş, Burak
dc.date.accessioned2017-03-16T09:21:36Z
dc.date.available2017-03-16T09:21:36Z
dc.date.issued2017-01
dc.date.submitted2017-01-12
dc.identifier.citationNaturetr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3265
dc.description.abstractDemirbas B., Interobserver and Intraobserver Variability of Computered Tomography and Magnetic Resonance Images in Takayasu Arteritis Patients, Hacettepe University Faculty of Medicine, Thesis of Radiology, Ankara, 2017. In Takayasu arteritis (TA), computered tomography (CT) and magnetic resonance imaging (MRI) techniques have replaced conventional angiography by their capability of giving information about vessel wall pathologies as well as luminal changes and their easier way to perform, and are being used in diagnosis and follow up of the patients frequently. Clinical follow up of patients is prone to change due to imaging findings, so it is much more important to report these modalities in the right way. In this study, we aimed to assess the interobserver and intraobserver variability of CT and MRI images in TA patients. CT and MRI images of 99 TA patients (53 CT, 46 MRI) on the follow up of Hacettepe University Hospital Rheumatology Department, and 7 CT images of patients whom were evaluated for vasculitis and no vasculitis were detected, were evaluated by 4 radiologists as blinded. After that, randomly selected 6 CT and 5 MRI images of TA patients were re-evaluated. There was no intraobserver variability for any of the observers. There were interobserver variabilities in especially wall thickness and enhancement evaluations, much more seen in TA patients than non-vasculitidis patients. As a result, in TA patients, interobserver variabilities in evaluating CT and MRI images can be seen, and evaluation of images by specialists and assesing images according to defined criteriae rather than subjective assesments, may give more accurate results in diagnosis and follow up.tr_TR
dc.description.tableofcontentsTEŞEKKÜR ii ÖZET iii ABSTRACT iv İÇİNDEKİLER v SİMGELER VE KISALTMALAR vi ŞEKİLLER viii TABLOLAR ix 1.GİRİŞ 1 2. GENEL BİLGİLER 2 2.1 TAKAYASU ARTERİTİ EPİDEMİYOLOJİSİ 4 2.2 TAKAYASU ARTERİTİ PATOLOJİSİ 4 2.3 TAKAYASU ARTERİTİ TANI KRİTERLERİ 5 2.4 TAKAYASU ARTERİTİ TEDAVİSİ 9 2.5 TAKAYASU ARTERİTİNDE GÖRÜNTÜLEME 10 2.5.1 TA görüntülemesinde Bilgisayarlı Tomografi 10 2.5.2 TA görüntülemesinde Manyetik Rezonans Görüntüleme 11 2.5.3 TA görüntülemesinde Ultrasonografi 13 2.5.4 TA görüntülemesinde Pozitron Emisyon Tomografisi 13 3. GEREÇ VE YÖNTEM........................................................................... 14 4. BULGULAR .18 4.1 BT T(-) GRUBUNDA GÖZLEMCİLER ARASI UYUM 18 4.2 BT T(+) GRUBUNDA GÖZLEMCİLER ARASI UYUM 20 4.3 MRG GRUBUNDA GÖZLEMCİLER ARASI UYUM 24 5. TARTIŞMA............................................................................................ 27 6. SONUÇ.................................................................................................. 33 KAYNAKLAR............................................................................................ 34 EKLER.......................................... ..........................................................38 EK 1: Etik kurul onay belgesi 38tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectTakayasu arterititr_TR
dc.subjectBilgisayarlı tomografi
dc.subjectManyetik rezonans görüntüleme
dc.titleTakayasu Arteriti Görüntülemesinde Bilgisayarlı Tomografi ve Manyetik Rezonans Görüntüleme Yöntemlerinde Gözlemciler ve Gözlemler Arası Uyumun Değerlendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetDemirbaş B., Takayasu Arteriti Görüntülemesinde Bilgisayarlı Tomografi ve Manyetik Rezonans Görüntüleme Yöntemlerinde Gözlemciler ve Gözlemler Arası Uyumun Değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı Uzmanlık Tezi, Ankara, 2017. Takayasu arteritinde (TA) bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) yöntemleri, luminal değişiklikler yanında damar duvar patolojileri hakkında fikir verebilmesi ve uygulama kolaylığı nedeniyle konvansiyonel anjiyografinin yerini almıştır ve hastaların tanı ve takibinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Görüntüleme bulgularına göre hastalığın klinik takibi de değişebilmektedir, bu nedenle tetkiklerin doğru bir şekilde raporlanması daha da önem taşımaktadır. Bu çalışmada, TA hastalarının BT ve MRG tetkiklerinin değerlendirilmesinde gözlemciler ve gözlemler arası uyumun değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Hacettepe Üniverstesi hastanesi Romatoloji Bölümü’nce takipli 99 TA hastasının BT ve MRG tetkikleri (53 BT, 46 MRG) ve vaskülit nedeniyle araştırılmış ancak sonucunda vaskülit saptanmamış 7 adet hastanın BT tetkiki 4 radyolog tarafından kör olarak değerlendirildi. Sonrasında ise TA hasta grubu içerisinden rastgele seçilmiş 6 BT ve 5 MRG tetkiki radyologlar tarafından tekrar değerlendirildi. Gözlemcilerin tamamında farklı zamanlardaki kendi gözlemleri arasında anlamlı fark saptanmadı. Gözlemcilerin birbirleri arasında ise, TA hastalarının tetkiklerinde, vaskülit saptanmayan tetkiklere göre daha fazla olan, özellikle duvar kalınlığı ve kontrastlanma değerlendirmelerinde izlenen anlamlı farklar görüldü. Sonuç olarak, TA hastalarında patoloji varlığında BT ve MRG tetkiklerinin değerlendirilmesinde gözlemciler arasında anlamlı farklılıklar görülebilmektedir ve alanında uzman kişilerce bu tetkiklerin değerlendirilmesi, veya öznel değerlendirmeden ziyade belli kriterlere göre değerlendirmelerin yapılması, tanı ve takipte daha doğru sonuçlar verebilir.tr_TR
dc.contributor.departmentRadyolojitr_TR
dc.contributor.authorIDTR42138tr_TR
dc.subtypemedicineThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record