Show simple item record

dc.contributor.advisorAkdoğan, Ali
dc.contributor.authorFırat, Esra
dc.date.accessioned2017-03-16T09:20:27Z
dc.date.available2017-03-16T09:20:27Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2016-09-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3259
dc.description.abstractFırat, E. The Evaluation of asssociation between antiphospholipid antibodies or lupus anticoagulant positivity and severity of vascular involvement in Takaysu arteritis patients Hacettepe University Faculty of Medicine, Thesis in Internal Medicine Departmant, Ankara, 2016. This study was planned to find out the prevelance of immunoglobulin IgM/G anti-cardiolipin antibodies, anti beta 2 glycoprotein- 1antibodies and lupus anticogulant in Takayasu Arteritis patients and evaluate the relationship between these antib odies and disease severity/complications in Takayasu arteritis patients. 53 patients with Takayasu arteritis patients were enrolled in this study. We obtained blood samples to detect IgM/G anti-cardiolipin antibodies, anti beta 2 glycoprotein 1antibodies and lupus anticogulant (LA) levels from all patients during their routine control. Immunoglobulin IgM/G anti-cardiolipin antibody, anti beta 2 glycoprotein 1antibodies were measured by using a standardized enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) and lupus anticogulant was measured using the dilute Russell’s viper venom time (dRVVT). No one was positive for IgM/G anti-cardiolipin antibody. Seven were pozisitive immunoglobulin IgM anti beta 2 glycoprotein 1antibodies, three were pozisitive immunoglobulin IgG anti beta 2 glycoprotein 1 antibodies, one was positive LA. All of the antibody titters were low. TA patients who had antibody positivity has longer disease duration (p<0,05). Antibody and LA positive patients had more superior mesenteric artery and Celiac artery involvement then the antibody negative patients (p<0,05). In this study that there were no association between the antibodies positivity and vascular involvement or disease complications or disease severity in TA patients. In conclusion we can not recommed the routine evaluation of antiphospholipid antibodies or lupus anticoagulant test during the follow-up Takayasu artritis patients. These antibosies may only be measured in the presence of clinical suspicion. Key words: Takayasu arteritis, anti beta 2 glycoprotein 1antibodies, G anti-cardiolipin antibody, lupus anticogulant, antiphospholipid antibody syndrometr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR iii ÖZET iv ABSTRACT v İÇİNDEKİLER vi SİMGELER VE KISALTMALAR viii TABLOLAR x 1. GİRİŞ 1 2. GENEL BİLGİLER 2 2.1.Takayasu Arterit’i Genel Bilgiler; 2 2.1.1. Epidemiyolojisi; 2 2.1.2. Patogenez; 2 2.1.3. Klinik Prezentasyon; 3 2.1.4 Tedavi 7 2.2. Antifosfolipid Sendromu Genel Bilgiler: 10 2.2.1 Epidemiyolojisi: 10 2.2.2. Patogenez: 11 2.2.3. Klinik Prezentasyon; 12 3. MATERYAL-METHOD 20 3.1. Materyal 20 3.2. Metod Veya Istatistiksel Yöntem 22 4. BULGULAR 23 4.1. Demografik Veriler 23 4.2.Vasküler Değerlendirme 26 4.3. Gebelik 28 4.4. Komplikasyonlar 29 4.5. Tedavi 30 4.6. AFA Pozitifliği Mevcut Hastaların Verileri; 32 4.7. AFA Pozitif Hastalarda Vasküler Değerlendirme 33 4.8. AFA Pozitif Hastalarda Komplikasyon Değerlendirmesi 35 4.9. AFA Pozitif Hastalarda Tedavi 35 5. TARTIŞMA 37 6. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 41 6.1. Sonuçlar 41 6.2. Öneriler 41 KAYNAKLAR 42 EKLER Ek 1. Etik Kurul Onayıtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.titleTakayasu Arteriti Hastalarında Antifosfolipid Antikor ve Lupus Antikoagülan Pozitifliğiyle Vasküler Tutulum Şiddetinin Değerlendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetHacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi. Ankara, 2016. Bu çalışmanın amacı Takayasu arteriti hastalarda antifosfolipid antikor ve/veya lupus antikoagülan pozitifliği sıklığının ve bunların vasküler tutulum şiddeti ve hastalık komplikasyonlar ile ilişkisini araştırmaktı. Çalışmaya 53 Takayasu arteriti hastası dahil edildi. Tüm hastalardan lupus antikoagülan, anti-kardiyolipin IgM/G ve anti beta 2 glikoprotein 1 IgM/G için kan örnekleri toplandı. Lupus antikoagülan Russell’s viper venom time ile çalışıldı, anti-kardiyolipin IgM/G ve anti beta 2 glikoprotein I IgM/G ELISA ile çalışıldı. Takayasu arteriti hastaları antifosfolipid antikor ve/veya LA pozitif ve negatif hastalar olarak gruplandı. Bu çalışmada TA hastalarının %16,9’unda antifosfolipid sendromu tanısında kullanılan antikorlar pozitif bulundu. Anti-kardiyolipin antikor pozitifliği hiçbir hastada yok iken, 7’sinde beta-2 glikoprotein IgM, 3’ünde beta 2 glikoprotein 1 IgG ve 1’inde de lupus antikoagülan pozitifliği saptanmıştır. Tespit edilen antikor pozitifliği düşük titrededir. Otoantikor pozitif hastalarda ortalama hastalık süresi daha uzundur (p<0,05). Çalışmaya dahil edilen hiçbir Takayasu arteriti hastası antifosfolipid sendrom tanısı için gereken kriterleri karşılamamıştır. Superior mezenterik arter ve veya Çölyak arter tutulumu oransal olarak antikor pozitif hasalarda yüksek bulunmuştur (p<0,05). Otoantikor pozitifliğinin hastalık komplikasyonları, hastalık yaygınlığı ve tedavi direnci ile ilişkisi tespit edilmemiştir. Dolayısıyla Takayasu arteriti hastalarında antifosfolipid antikorlar ve veya lupus antikoagülan testlerine rutin bakılması önerilmez. Klinik şüphe halinde bu hasta grubunda antifosfolipid antikorlar ve veya lupus antikoagülan testleri değerlendirilebilir. Anahtar kelimeler: Takayasu arteriti, antifosfolipid sendrom, lupus antikogulanı, anti beta 2 glikoprotein1, anti-kardiyolipin antikortr_TR
dc.contributor.departmentİç Hastalıklarıtr_TR
dc.subtypemedicineThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record