Show simple item record

dc.contributor.advisorÖtgün, Prof. Cebrail
dc.contributor.authorAslan, Engin
dc.date.accessioned2017-02-13T13:36:19Z
dc.date.available2017-02-13T13:36:19Z
dc.date.issued2017-02
dc.date.submitted2017-02-06
dc.identifier.citationKAYNAKÇA Asiltürk, C. T. (2014). Sinemada Diyalektik Kurgu (Filmin Dili). İstanbul: Kalkedon Yayınları. Benjamin, W. (2014). Pasajlar. (A. Cemal, çev.). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Berger, J. (1987). Sanat Ve Devrim. (B. Berker, çev.). Ankara: V Yayınları. Berger, J. (2004). Görme Biçimleri, (Y. Salman, çev.). İstanbul: Metis Yayınları. Brecht, B. (1997). Sanat Üzerine Yazılar. (K. Şipal, çev.). İstanbul: Cem Yayınevi. Bloch, E.,Lukacs, G., Brecht, B., Benjamin, W. ve Adorno, T. (1995). Estetik ve Politika. (Ü. Oskay, çev.). İstanbul: Eleştiri Yayınları. Bürger, P. (2007). Avangard Kuramı. (E. Özbek, çev.). İstanbul: İletişim Yayınları. Cohen D. (2003). Hidden Treasures, What's so controversial about Picasso's Guernica? ErişimTarihi:15.09.2016.(http://www.slate.com/articles/news_and_politics/the_gist/2003/02/h idden_treasures.html. Türkçe Url: http://tr.wikipedia.org/wiki/Guernica_%28tablo%29). Buck-Morss, S. (2010). Görmenin Diyalektiği, Walter Benjamin Ve Pasajlar Projesi. (F. Burak Aydar, çev.). İstanbul: Metis Yayınları. Cıbıroğlu, Y. (2004). Cihat Burak’ın Bir Resminde Özetlediği Vahşi Uygarlık, Adam Sanat, Sayı: 219, İstanbul: Adam Yayınları. Dellaloğlu, B. F.-Odman, A.-Yardımcı, S. (2007). Walter Benjamin’le Olağanüstü Haller, Cogito:Sayı 52, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Dillon, B. (2014). Berlin Dadacıları Arasında Bir Kadın: Hannah Höch. (E. Gen, çev.). Eskop, Erişim Tarihi: 12.06.2016.http: //www.eskop.com/ skopbulte/berlin-dadacilari-arasinda-birkadin hannahhoch/1742. Ergüven, M. (1992). Yoruma Doğru. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. 87 Fischer, E. (2005). Sanatın Gerekliliği. (C. Çapan, çev.). İstanbul: Payel Yayınevi. Freeland, C. (2008). Sanat Kuramı. (F. Demir, çev.). Ankara: Dost Kitabevi. Gasset, y Ortega. (1992). Tarihsel Bunalım Ve İnsan. (N. Gül Işık, çev.). İstanbul: Metis Yayınları. Gürbilek, N. (2014). Walter Benjamin Son Bakışta Aşk. İstanbul: Metis Yayınları. İlkyaz, A. (2015). Çağdaş Sanatın Çıkmaz Sokağı: Kitsch’in Zaferi. İstanbul Aydın Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi, Yıl:1 Sayı:1, 3, 1-10. Hilav, S. (2014). Diyalektik Düşüncenin Tarihi. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Jameson, F. (2015). Diyalektiğin Birleştirici Güçleri. (B. Doğan, çev.). İstanbul: İthaki Yayınları. Kentridge, W. (2003). William Kentridge – “Interwiev Carolyn Christov-Bakargiev in conservation with William Kentridge”. (T. Kırkıl, çev.). New York: Phaidon, Keuerleber, E. (2005). “Otto Dix: 1920’li Yıllardan Baskılar / ‘Savaş’”; Otto Dix: Eleştirel Grafik 1920-1924 / Özgün Baskı ‘Savaş’ 1924, M. Haydaroğlu (Haz.). (B. Niedlein, M. Haydaroğlu çev.). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Kosík, K. (2015). Somutun Diyalektiği. (E. Kaya, çev.). İstanbul: Yordam Kitap. Krausse, A.- C. (2005). Rönesans’tan Günümüze Resim Sanatının Öyküsü. (D. Zaptcıoğlu, çev.). Almanya: Literatür Yayıncılık. Kuspit. D. (2006). Sanatın Sonu. (Y. Tezgiden, çev.). İstanbul: Metis Yayınları. Leppert, R. (2009). Sanatta Anlamın Görüntüsü- İmgelerin Toplumsal İşlevi. (İ. Türkmen, çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Lotman, Y. M. (1999). Sinema Estetiğinin Sorunları-Filmin Semiotiğine Giriş. (O. Özügül çev.). Ankara: Öteki Yayınevi. Marx, K. (2006). Kapital III. Cilt. (F. Engels, Haz., A. Bilgi, çev.) Ankara: Sol Yayınları. Okan, M. (2009). Sanatçıları Okumak Ya Da Postmodern Söyleşiler. (M. Yılmaz, Haz.). Ankara: Ütopya Yayınevi. Okan, M. (2012). Sanatın Günceli Güncelin Sanatı. (M. Yılmaz, Haz.). Ankara: Ütopya Yayınevi. 88 Ollman B. (2011). Diyalektiğin Dansı Marx’ın Yönteminde Adımlar. (C. Saraçoğlu, çev.). İstanbul: Yordam Kitap. Ollman B. ve Smith T. (2008). Yeni Yüzyılda Diyalektik. (Ş. Alpagut, çev.). Ankara: Yordam Kitap. Ötgün, C. (2008). “Sanatın Şiddeti ve Sınırları”, Makale, Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Ankara: Sanat Ve Tasarım Dergisi. Picasso, P. (2001). Picasso Konuşuyor. (D. Ashton, Der.). (M. Yılmaz- N. Yılmaz, çev.). Ankara: Ütopya Yayınevi. Politzer, G. (2003). Felsefenin Temel İlkeleri, (M. Erdost, çev.). İstanbul: Eriş Yayınları. Sağlamtimur, Z. Ö. (2013). Walter Benjamin’in Bakış Açısından Tarih ve Fotoğraf İlişkisi, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, Sayı: 37, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi: Ankara. Sauvagnargues, A. (2010. Deleuze ve Sanat, (N. Sarıca, çev.). İstanbul: De Ki Yayınevi. Sayın, Z. (2009). İmgenin Pornografisi. İstanbul: Metis Yayınları. Sayın, Z. (2013, 2 Kasım). İmgenin Belleği. Bilim ve Sanat Vakfı. Sayı:83. Bisav. Erişim Tarihi: 21.05.2015. http://www.bisav.org.tr/userfiles/yayinlar/83.pdf Sontag, S. (2008). Sanatçı: Örnek Bir Çilekeş. (Y. Salman- M. Gürsoy Sökmen, Haz.). İstanbul:Metis Yayınları. Teber, S. (1985). Picasso. İstanbul: De Yayınevi. Tek, Ş. (2005). Bağdat Kesikbaşlar, Sergi Kataloğu, Ankara: Galeri Akdeniz. Thompson, A. K. (2013a). Particular New Forms of Realism. (N. Örge. çev.). Eskop. Erişim Tarihi: 24.06.2016. (http://www.e-skop.com/skopbulten/isyanin-metalastigi-bir-cagda-walterbenjaminin- diyalektik-imge-kavrami/1089). Thompson, A. K. (2013b). Particular New Forms of Realism. Erişim Tarihi: 24.11.2014. (http://politicsandprotest.ws.gc. cuny. edu/files/2012/07/particular-new-forms-of-realism. doc.). 89 Ulay, F. (1985). Geç Kalmış Bir Yazı: Max Beckmann. Milliyet Sanat, 113/1, s. 32. Elektronik Kaynaklar İsimsiz, (2008). ErişimTarihi: 24.10.2015. http://www.pbs.org/wgbh/americanexperience/features/primary-resources/rockefellersdestruction/ İsimsiz, (2016). ErişimTarihi: 24.10.2015. https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Siyah&direction=prev&oldid=17541059tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3168
dc.description.abstractABSTRACT ASLAN, Engin. The Dialectical Image In Visual Structuring, Doctor Of Fine Arts in Thesis, Ankara, 2017. Throughout the concept of dialectical image, Benjamin opens up a wide range of different ways of thinking by relating incorrect history readings to visual culture objects. This situation is noteworthy in terms of presenting a certain point of view in the context of artists who understand both art and art as a kind of producer activity space. In the work of Benjamin Passages, the concept is explained through objects that are open to circulation in antiquities in the passages of cities like Paris, Naples and Berlin, which are important centers of the period. What Benjamin calls the dialectical image from the point of view; It is a cluster of objects from different centuries. Indeed, it argued that such images can be dialectical images and that they can read a visual history through them. Therefore, as a phenomenon that enters the visual field, the contribution to the dialectic structuring in plastic arts is perceived as a problematic matter which must be absolutely revealed, since art directly enters the field of study. Concepts such as history, myth, allegory, realism, modernism and postmodern in the thesis work are evaluated from the same point of view in terms of dialectical image as Benjamin stated. Therefore, from the creation of the work of art to the perception of dialectical imitation, it has been seen that it restricts a certain point of view in the understanding of all the components of this phenomenon. As a result of the application studies made in the context of the subject, the possibilities of art have been researched extensively and it has been seen that the visual structure brings different approaches. Some of the problems arising from the creation of comprehensive discussion possibilities within the context of the artist-work context have gained a comprehensive insight. Key Words: Benjamin, The Dialectic Image, Art, Visual Culture, History.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR…………………………………………………………………………………...i ÖZET …………………………………………………………………...…….……......….….ii ABSTRACT ………………………………………..…………….………….....……….……iii İÇİNDEKİLER …………….…………………………..………….………….….……...…..iv RESİMLER DİZİNİ …………………………………..…………….…...….…………….…v GİRİŞ………………………………………………...…………………………………..….... 1 I. BÖLÜM: DİYALEKTİK İMGE 1. 1. Diyalektik İmge Kavramının Kökeni Ve Tanımı………….…......…................................. 3 1. 2. Diyalektiğin Tarihine Kısa Bir Bakış……………………………………...…………..… 4 1. 3. Benjamin Ve Diyalektik İmge Kavramı…………………………………………………. 6 II. BÖLÜM: SANATTA DİYALEKTİK İMGE………………………………………..….11 2. 1. Resimde İmge Ve Diyalektik Yöntem Arasındaki İlişkiler……...…………………........ 16 III. BÖLÜM: UYGULAMA ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR……….. 54 SONUÇ …………………………………………………………………………………….. 83 KAYNAKÇA ……………………………………………………………………….………. 86 ÖZGEÇMİŞ ……………………………………………………………………………….90tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectBenjamintr_TR
dc.subjectDiyalektik imge
dc.subjectSanat
dc.subjectGörsel kültür
dc.subjectTarih
dc.titleGörsel Yapılanmada 'Diyalektik İmge'tr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetÖZET ASLAN, Engin. Görsel Yapılanmada Diyalektik İmge, Sanatta Yeterlik Tezi, Ankara, 2017. Benjamin, diyalektik imge kavramı üzerinden giriştiği tarih okumalarını, görsel kültür nesneleriyle ilişkilendirerek farklı düşünüş biçimlerine oldukça geniş bir alan açmaktadır. Bu durum, hem sanat yapıtına hem de sanatı bir tür üretici etkinlik alanı olarak kavrayan sanatçılar bağlamında belli bir bakış açısı sunması bakımından dikkate değerdir. Benjamin Pasajlar yapıtında, söz konusu kavramı, dönemin önemli merkezlerinden olan Paris, Napoli ve Berlin gibi kentlerin pasajlarındaki antikacılarda dolaşıma açık olan nesneler (eşya) üzerinden giderek açıklamıştır. Benjamin’in bakış açısına göre diyalektik imge diye adlandırdığı şey; farklı yüzyıllara ait nesnelerin bir arada kümelenmesi durumudur. Nitekim bu türden imgelerin diyalektik imge olabileceğini ve bunlar üzerinden görsel bir tarih okumasının mümkün olduğunu öne sürmüştür. Dolayısıyla görsel alana giren bir olgu, sanatın çalışma alanına doğrudan girdiği için, plastik sanatlardaki diyalektik yapılanmaya olan katkısı mutlak olarak ortaya konması gereken bir sorunsal olarak algılanmıştır. Tez çalışmasında, diyalektik imge kavramı Benjamin’in işaret ettiği anlamda değerlendirilerek, sanat tarihindeki kimi örnekler üzerinden, görsel yapılanma olanaklarının yanı sıra tarih, mit, alegori, gerçekçilik, Modern ve Postmodern gibi kavramlar aynı bakış açısıyla ele alınmıştır. Dolayısıyla diyalektik imgenin, sanat yapıtının yaratımından algılanmasına kadar, bu olgu ile bağlantılı bütün bileşenlerin kavranmasında belli bir bakış açısını koşulladığı görülmüştür. Konu bağlamında yapılan uygulama çalışmaları sonucunda ise sanat alanındaki olanaklar kapsamlı bir şekilde araştırılmış, konunun görsel yapılanmaya ilişkin farklı yaklaşımları olası kıldığı görülmüştür. Sanatçı- yapıt bağlamı çerçevesinde geniş tartışma olanakları yaratılmasıyla ortaya çıkan kimi sorunsallar üzerinden bütünlüklü bir kavrayış elde edilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentResimtr_TR
dc.contributor.authorID10139277tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record