Show simple item record

dc.contributor.advisorDemirhan, Gıyasettin
dc.contributor.authorBilgin, Emre
dc.date.accessioned2017-01-17T05:42:32Z
dc.date.available2017-01-17T05:42:32Z
dc.date.issued1/9/2017
dc.date.submitted1/9/2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3068
dc.description.abstractThe purpose of this research is to examine whether there is a relationship between 8th grade students physical activity levels, fitness, academic achievement and academic self concepts. In this research, correlational study was used. After equalization process 71 (48,3%) boys and 76 (51,7%) girls, total 147 8th grade students, were joined the research. The socioeconomic level, the attendance level of private teaching institution, the private tutoring and the educational levels of the parents were equalized. Demographical information were gathered with personal information form that was developed by researchers, physical activity level was determined by Physical Activity Question From that was developed by Kowalski and others (1997), translated to Turkish by Sert and Temel (2013). Fitnessgram Test battery was used to assess students fitness level. The Fitnessgram Test battery was developed by Charles L. Sterling (1977). The national standardized test (TEOG) was used to measure academic achievements. In order to determine Academic Self Concept the sub dimension of Self Concept Inventory was used. Self Concept Inventory was originally developed by Marsh (1990) and translated to Turkish by Yıldız and Fer (2008). A Pearson product- moment correlation coefficient was computed to assess the relationship among the physical activity level, fitness, TEOG score and academic self concept. In conclusion there was a positive correlation between the physical activity level and TEOG score r =0.283 p=0,001. Also there was a positive correlation between the physical activity level and academic self concept score r=0.254 p=0.002. In addition to this there was positive relationship among two of health related fitness parameters (push-up r=0.200 p=0.015 , trunk flexibility r=0.251 p=0.002) and TEOG score. There was no relationship between health related fitness parameters and academic self concepten
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectFiziksel Aktivite Düzeyi
dc.subjectSağlıkla İlişkili Fiziksel Uygunluk
dc.subjectAkademik Başarı
dc.subjectAkademik Benlik Kavramı
dc.titleOrtaokul Öğrencilerin Fiziksel Uygunlukları ve Akademı̇k Başarıları Arasındakı̇ İlişkinin İncelenmesı̇tr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetAraştırmanın amacı, sekizinci sınıf öğrencilerinin fiziksel aktivite düzeylerini, sağlıkla ilişkili fiziksel uygunluklarını, akademik başarı ve akademik benlik kavramı puanlarını belirleyerek bu değişkenler arasında ilişki olup olmadığını incelemektir. Bu araştırmada ilişkisel araştırma yöntemlerinden korelasyonel araştırma türü kullanılmıştır. Araştırmaya, yapılan ölçümler ve öğrencileri denkleştirme çalışmaları sonucunda 76 kız (% 51,7) 71 (% 48,3) erkek olmak üzere toplamda 147 sekizinci sınıf öğrencisi ( ortalama yaş=14,05 ) katılmıştır. Öğrenciler sosyoekonomik düzey, dershaneye gitme durumu, özel ders alma ve anne baba eğitim düzeyi değişkenlerine göre denkleştirilmiştir. Araştırmada öğrencilerin demografik bilgilerinden oluşan Kişisel Bilgi Formu (KBF), fiziksel aktivite düzeylerinin belirlenebilmesi için Fiziksel Aktivite Soru Formu (FAS) , fiziksel uygunluklarını belirlemek için Fitnessgram Test Bataryası, akademik başarılarının belirlenebilmesi için TEOG yerleştirme esas puanı, akademik benlik kavramı puanlarını belirleyebilmek için Öz Kavramı Envanteri-1’ in (ÖKE-1) Akademik Öz Alt Boyutu kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre öğrencilerin fiziksel aktivite düzeyi ile akademik başarı düzeylerini temsil eden TEOG puanı arasında r=0,283 p= 0,01 kuvvetinde ilişki bulunmuştur. Fiziksel aktivite düzeyi ile akademik benlik kavramı puanları arasında r=0,254 p = ,002 kuvvetinde ilişki bulunmuştur. Sağlıkla ilişkili fiziksel uygunluk parametreleri ile TEOG puanı arasında sadece şınav r = 0,200 p = ,015 ve esneklik r = 0,251 p = ,002 puanları arasında ilişki bulunmuştur. Sağlıkla ilişkili fiziksel uygunluk parametreleri ile akademik benlik kavramı puanları arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Sonuç olarak öğrencilerin fiziksel aktivite düzeyleri ile akademik başarıları arasında pozitif ama zayıf bir ilişki olduğu, fiziksel aktivite ayrılan zamanın akademik başarıyı düşürmediği, fiziksel aktivite düzeyi yüksek öğrencilerin hem fiziksel olarak hem de bilişsel olarak daha ileride olduğu sonucuna ulaşılabilir.tr_TR
dc.contributor.departmentSpor Bilimleri ve Teknolojisitr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record