Show simple item record

dc.contributor.advisorErden, Lütfi
dc.contributor.authorÜnverdi, Bilal
dc.date.accessioned2017-01-16T10:43:01Z
dc.date.available2017-01-16T10:43:01Z
dc.date.issued2017-01-16
dc.date.submitted2016-12-02
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3061
dc.description.abstractThe growth models encompassing technological development endogenously have shown the role of research and development (R&D) on economic growth. These models reveal that large-scale economies grow at a greater rate in the long run, known as scale effect. Since the predicted scale effect in these models cannot be empirically supported, second-generation endogenous growth models were developed in 1990s. In this thesis, theoretical literature on the relationship between R&D and economic growth is evaluated within the first and second generation endogenous growth theories. Also, empirical studies and findings related to this relationship are examined. An analysis of R&D expenditures in Turkey and in the world is carried out using some basic statistics over time. In the literature, it is observed that the empirical studies on the subject for the case of Turkey have generally adopted less elaborated techniques based on causality and cointegration tests. It is important to carry out more comprehensive empirical studies specifically focusing on Turkish economy that take into account second generation theoretical approaches.tr_TR
dc.description.tableofcontentsKABUL VE ONAY i BİLDİRİM ii ÖZET iii ABSTRACT iv İÇİNDEKİLER v KISALTMALAR DİZİNİ vii TABLOLAR DİZİNİ viii GRAFİKLER VE ŞEKİLLER DİZİNİ ix GİRİŞ 1 1. BÖLÜM 3 ARAŞTIRMA GELİŞTİRME 3 1.1. Araştırma Geliştirme Kavramı 3 1.2. Araştırma Geliştirme Faaliyetleri, Teknolojik Gelişim ve Yenilik 4 1.3. Ar-Ge’nin Dışsal Etkileri 5 1.4. Bir Kamu Destek Politikası Olarak Ar-Ge 7 2. BÖLÜM 11 AR-GE ve EKONOMİK BÜYÜME: TEORİK LİTERATÜR 11 2.1. Neo-klasik Büyüme Modelinde Bilginin Yeri 11 2.2. Birinci Nesil İçsel Büyüme Modelleri 13 2.2.1. Romer (1990)’in Modeli 13 2.2.2. Grossman ve Helpman (1991)’ın Modeli 15 2.2.3. Aghion ve Howitt (1992)’ın Modeli 17 2.2.4. Birinci Nesil Modellerde Ölçek Etkisinin Varlığı 18 2.3. İkinci Nesil İçsel Büyüme Modelleri 19 2.3.1. Jones/Kortum/Segerstrom Modeli (J/K/S) 20 2.3.2. Young/Peretto/Aghion-Howitt/Dinopoulos-Thompson Modeli 22 2.4. Genel Değerlendirme 23 3. BÖLÜM 25 AMPİRİK LİTERATÜR 25 3.1. Ampirik Literatüre Genel Bir Bakış 26 3.1.1. Türkiye Ekonomisi Örneğinde Ar-Ge ve Büyüme İlişkisi Ampirik Çalışmaları 30 3.1.2. Genel Değerlendirme 31 3.2. Dünyada Ar-Ge Harcamaları 33 3.3. Türkiye’de Ar-Ge Harcamaları 36 SONUÇ 39 KAYNAKÇA 41 EK 1. Tez Çalışması Orijinallik Raporu 47 EK 2. Tez Çalışması Etik Kurul İzin Muafiyet Formu 48tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectAr-Getr_TR
dc.subjectEkonomik Büyüme
dc.subjectAr-Ge Harcamaları
dc.subjectYenilik
dc.subjectTeknolojik Gelişim
dc.titleAr-Ge Harcamalarının Ekonomik Büyümeye Etkisi: Bir Literatür İncelemesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozet1980’li yıllardan itibaren teknolojik gelişmenin içsel olarak belirlendiği büyüme modelleri araştırma-geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerinin ekonomik büyümedeki rolünü göstermiştir. Bu modeller büyük ölçekli ekonomilerin uzun dönemde daha büyük oranlarda büyüdüğünü ortaya koymaktadır. Bu modellerde öngörülen ölçek etkisi ampirik olarak desteklenemediğinden 1990’lı yıllarda ikinci nesil içsel büyüme modelleri geliştirilmiştir. Bu tezde, teorik literatürdeki Ar-Ge ve ekonomik büyüme ilişkisi birinci ve ikinci nesil içsel büyüme teorileri çerçevesinde değerlendirilmiştir. Ayrıca, bu ilişkiye yönelik ampirik çalışmalar ve bulguları incelenmiş ve temel istatistikler çerçevesinde dünyada ve Türkiye’de Ar-Ge harcamaları analizi yapılmıştır. Literatürde Türkiye örneğinde yapılan ampirik çalışmaların genel olarak tek katmanlı olarak değerlendirildiği ve nedensellik ile eşbütünleşme testlerine dayandığı tespit edilmiştir. Özellikle Türkiye örneğinde ikinci nesil teorik yaklaşımları da dikkate alan kapsamlı ampirik çalışmaların yapılması önem arz etmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentİktisattr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record