Show simple item record

dc.contributor.advisorÖZGÜL, Nejat
dc.contributor.authorALPAN, Dilara
dc.date.accessioned2022-12-08T11:32:21Z
dc.date.issued2022-09-13
dc.date.submitted2022-09
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/27182
dc.description.abstractABSTRACT Alpan D., The Analysis of the Results of Cervical Cytology (Pap Smear) Tests and/or HPV Test Applied to the Patients Admitted in the Postpartum Period, Hacettepe University Faculty of Medicine, Obstetrics and Gynecology Dissertation Thesis, Ankara 2022 Cervical cancer is the fourth most prevalent type of cancer among females. It ranks second in female cancer mortalities. Cervical cancer is the most diagnosed malignity in pregnancy, with an incidence of 0.8-1.5 cases per 10,000 deliveries. Cervical cancer and premalignant lesion screening programs are applied with cervical cytology (PAP smear) and/or HPV tests, which are an essential part of both our country's health policies and preventive health services in the world. The positive cytology (PAP Smear) ratio in a non-pregnant population is approximately 3% in general, but it can range between 1% and 9.7%. According to the literature, the prevalence of cervical intraepithelial neoplasia (CIN) in pregnant women is approximately 1%, and these results are similar to those of the non-pregnant population. The hormonal environment, which changes during pregnancy, (steroid increase) and immune response during pregnancy can support the presence or persistence of HPV infection. A systematic review of the literature revealed that the prevalence of HPV in pregnant women ranges from 5.5% to 65%. In a recent study on pregnant and non-pregnant women of the same age, Luo et al. discovered that while the HPV prevalence in non-pregnant women was 14.8%, it was higher in pregnant women at 24.2%. Premature ruptures of the membrane (PROM) of several HPVs were found to be associated with preeclampsia, fetal growth restriction, preterm delivery, and placental abnormalities in several populations. The cumulative evidence suggests that the possibility of HPV infection continuing during pregnancy and postnatal regression is high. Cervical cancer screening as an antepartum routine is not performed at our center. Cervical cancer screening is used for women who should have a smear or an HPV test when they come for a check-up in the postpartum sixth week. Therefore, the smear and HPV results of patients who came in for a postpartum checkup were examined retrospectively in our study. The number of patients who underwent the HPV test (n = 73) was lower than the number of patients who underwent the smear test. This situation is believed to be the result of the ASCCP/ ACS/ ASCP/ WHO/ Republic of Türkiye Ministry of Health's recommendations for the HPV test to be administered to individuals aged 30 or above. The mean age in our study was 29.5, supporting this argument. Examining the test results of the 1012 patients in the postpartum period who had smear tests, 98.1% of were negative, 0.6% were (n=6) ASCUS, and 0.4% were LSIL (n=4). When the HPV results were examined, it was found that 6.4% were negative and 0.8% (n=8) were positive. The following HPV types were found in the patients who tested positive for HPV: HPV type 16 in two patients, HPV type 53 in three patients, HPV type 54 in one patient, HPV type 59 in one patient, and HPV type 66 in one patient. Out of 1003 patients, %99 tested negative for smear, while 1% tested positive. Out of 73 patients, %89 tested negative for HPV, while 11% tested positive. When the results of our study were reviewed, no patients with HSIL cytology or cervical cancer were found. There are studies in the literature indicating that people with positive HPV tests and/or smear test results are more likely to experience adverse obstetric outcomes. However, in the present study, no relationship was found between infants' birth weight, live birth or stillbirth, the need for advanced life support during delivery, preterm labor, IUGR and macrosomic fetus rates, and the mothers' smear or HPV results. While the APGAR scores did not change according to the smear results, the APGAR3 score was found to be significantly higher in the HPV-negative patients compared to those who are HPV positive. This study, which identified no significant association between drug utilization features and HPV and/or smear results, and studies indicating that the incidence of permanent hrHPV infection increases in individuals with immunosuppression and/or using immunosuppressive drugs are inconsistent. No relationship was detected between the mother's internal diseases, immunosuppression status, and smear results. When HPV results were examined, neurologic diseases were found to be more common in HPVpositive patients. There is no difference in other diseases or immunosuppressive status based on HPV results. Studies comparing HPV and/or smear tests performed during both the antepartum and postpartum periods within the parameters of this study will advance the research. Keywords: Cervical Cancer, Cervical Cancer Screening, Colposcopy, HPV, Pap Smear, Postpartum Period, Pregnancytr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectServikal Kanser, Servikal Kanser Tarama, Pap-Smear, HPV, Kolposkopi, Gebelik, Postpartum Dönemtr_TR
dc.subject.lcshR/W - Tıptr_TR
dc.titlePOSTPARTUM DÖNEMDE BAŞVURAN HASTALARA UYGULANAN SERVİKAL SİTOLOJİ (PAP SMEAR) VE/VEYA HPV TEST SONUÇLARININ ANALİZİtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetÖZET Alpan D., Postpartum Dönemde Başvuran Hastalara Uygulanan Servikal Sitoloji (pap smear) ve/veya HPV Test Sonuçlarının Analizi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlık Tezi, Ankara 2022 Serviks kanseri tüm dünyada kadınlarda görülen 4. Sıklıktaki kanserdir. Kadın kanseri ölümlerinde 2. sırada yer alır. Servikal kanser, 10.000 doğumda 0.8-1.5 vaka insidansı ile gebelikte teşhis edilen en sık malignitedir. Servikal kanser ve premalign lezyon tarama programları; hem ülkemizin sağlık politikalarının, hem de dünyadaki koruyucu sağlık hizmetlerinin vazgeçilmez parçası olan servikal sitoloji (PAP-smear) ve/veya HPV testleri ile uygulanmaktadır. Genel olarak, hamile olmayan bir popülasyonda pozitif sitoloji (PAP smear) oranı yaklaşık %3'tür ancak %1 ile %9.7 arasında değişebilir. Literatürde gebe kadın popülasyonunda ise servikal intraepitelyal neoplazi (CIN) prevalansı yaklaşık %1'dir ve bu sonuçlar gebe olmayan popülasyonla benzerdir. Hamilelik sırasında değişen hormonal ortam (steroid artışı) ve bağışıklık tepkisi, HPV enfeksiyonunun varlığını veya kalıcılığını destekleyebilir. Literatürün sistematik bir incelemesi, hamile kadınlarda HPV prevelansında %5,5'ten %65'e kadar geniş bir varyasyon olduğunu göstermiştir. Luo ve ark. yaptıkları yakın tarihli bir çalışmada gebe ve aynı yaşta gebe olmayan kadınları içeren çalışmasında, gebe olmayan kadınlarda %14,8 HPV prevelansına karşılık, gebe kadınlarda %24,2 ile daha yüksek HPV prevelansı tespit etmişlerdir. Çeşitli popülasyonlarda, çeşitli HPV'lerin erken membran rüptürü (PROM), preeklampsi, fetal büyüme kısıtlaması (FGR), erken doğum ve plasental anormallikler ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Biriken kanıtlar, HPV enfeksiyonunun hamilelik sırasında devam etme ve doğumdan sonra gerileme olasılığının daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bizim merkezimizde antepartum rutin olarak servikal kanser taraması yapılmamaktadır. Smear veya HPV testi alınması gereken taraması eksik olan kadınlara, postpartum 6. haftada doğum sonrası kontrollere geldiklerinde servikal kanser tarama programı uygulanmaktadır. O nedenle çalışmamızda, doğum sonrası kontrole gelen hastalardaki smear ve HPV test sonuçları retrospektif olarak incelenmiştir. Çalışmamızda HPV testi yapılan hasta grup (n=73), smear yapılan gruba (n:1012) göre sayıca azdır. Bu durumun ASCCP /ACS /ASCP /DSÖ /T.C. Sağlık Bakanlığı’nın servikal kanser tarama programı önerilerinde, HPV testini 30 yaş ve üstünde uygulanmasını önermelerinden kaynaklandığı düşünülmüştür. Çalışmamızdaki ortalama yaş 29,5 olup bu çıkarımı desteklemektedir. Smear alınan postpartum dönemdeki 1012 hastanın smear sonuçları incelendiğinde %98,1’inin negatif, %0,6’sının (n=6) ASCUS, %0,4’ünün (n=4) LSIL olduğu; HPV sonuçları incelendiğinde %6,4’ünün negatif, %0,8’inin (n=8) pozitif olduğu tespit edilmiştir. HPV testi pozitif çıkan 8 hastanın HPV tipleri ise şu şekildedir; 2 hasta HPV tip 16, 3 hasta HPV tip 53, 1’er hasta HPV tip 54, 59 ve 66. Smear alınan 1003 hastanın %’99’u negatif iken %1’i pozitiftir. HPV alınan 73 hastanın %89’u negatif iken %11’i pozitiftir. Çalışmamızdaki sonuçlar değerlendirildiğinde postpartum dönemde HSIL sitoloji veya servikal kanseri olan hasta ile karşılaşılmamıştır. Literatürde kötü obstetrik sonuçların, HPV ve/veya smear testi pozitifliği olanlarda daha fazla olduğuyla ilgili yayınlar mevcuttur ancak çalışmamızda bebeklerin doğum ağırlıkları, canlı ya da ölü doğmaları, doğum sırasında ileri yaşam desteği gereksinimi, preterm eylem, IUGR ve makrozomik fetüs oranlarının annelerin smear veya HPV sonuçlarıyla ilişkisi saptanmamıştır. APGAR skorları da smear sonucuna göre değişmezken, HPV negatif hastalarda pozitiflere göre APGAR3 skoru anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. İlaç kullanım özellikleri ile HPV ve/veya smear sonuçları arasında anlamlı bir ilişki saptanmayan çalışmamızla, literatürdeki immunsupresyonu olan ve/veya immunsuprasif ilaç kullanan hastalarda HR-HPV ile kalıcı enfeksiyon riskinin arttığını gösteren çalışmalar çelişmektedir. Annenin dahili hastalıkları ve immunsupresyon durumu ile smear sonuçları arasında ilişki saptanmamıştır. HPV sonuçları incelendiğinde nörolojik hastalıklar HPV pozitif hastalarda anlamlı olarak daha fazla izlenmiştir. Diğer hastalıklar ve immunsupresyon durumu için HPV sonuçlarına göre farklılık yoktur. Çalışmamızdaki parametreler dahilinde hastaya hem antepartum, hem de postpartum dönemde yapılan HPV ve/veya smear testlerini karşılaştıran çalışmaların yapılması bizim çalışmamızı bir kademe öteye taşıyacak basamak olacaktır. Anahtar Kelimeler: Servikal Kanser, Servikal Kanser Tarama, Pap-Smear, HPV, Kolposkopi, Gebelik, Postpartum Dönemtr_TR
dc.contributor.departmentKadın Hastalıkları ve Doğumtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-12-08T11:32:21Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypemedicineThesistr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record