Show simple item record

dc.contributor.advisorHuri, Meral
dc.contributor.authorÖnal, Gözde
dc.date.accessioned2022-11-28T12:46:13Z
dc.date.issued2022-11-17
dc.date.submitted2022-11-09
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/27161
dc.description.abstractThe aim of this study is to develop a valid and reliable scale to examine the level of resilience of parents of children with cancer. To determine the features to be measured and the conceptual structure, scales and resilience models in the literature were examined. In order to determine the content validity, the content validity form adapted to the Davis technique was applied to 11 experts twice. After the pilot study was carried out with the draft form created after the content validity, the revised form was applied to the parents of children aged 0-18 with cancer diagnosis (n=601). Two weeks later, 151 parents were tested again. The internal consistency of the scale was evaluated by item analysis. Explanatory Factor Analysis and Confirmatory Factor Analysis techniques were used to examine the construct validity of the scale. The content validity index of the scale was found to be 0.992. As a result of the factor analysis, it was seen that the scale consisting of 24 items showed a 4-factor structure explaining 62.2% of the total variance. In confirmatory factor analysis, the model fit indices of the structure created by factor combination technique were RMSEA=0.049; GFI=0.904; AGFI=0.876; NNFI=0.946; CFI=0.955; NFI=0.91; IFI=0.96 and CMIN/DF=2.301. Considering the model fit indices, it was determined that the measurement model was suitable. In the reliability analyses of the scale, ICC=0.993 and Cronbach's alpha=0.994 were found for the scale. Very strong correlation coefficients were found between the pretest and posttest, and the correlation between the two measurements was statistically significant (r=0.990; p˂0.001). As a result, the validity of a 24-item scale structure consisting of 4 dimensions was validated. It can be said the scale meets the necessary criteria to examine the level of resilience in parents of children aged 0-18 with cancer diagnosis, and its psychometric properties are quite sufficient.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectÇocukluk çağı kanseritr_TR
dc.subjectPsikolojik sağlamlıktr_TR
dc.subjectAiletr_TR
dc.titleKanserli Çocukların Ebeveynleri için Psikolojik Sağlamlık Ölçeği'nin Geliştirilmesi, Geçerliliği ve Güvenilirliğitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın amacı, kanserli çocukların ebeveynlerinin psikolojik sağlamlık düzeyini incelemek için geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmektir. Ölçülecek özelliklerin ve kavramsal yapının belirlemesi için literatürde yer alan psikolojik sağlamlık ile ilgili ölçekler ve psikolojik sağlamlık modelleri incelendi. Kapsam geçerliliğinin belirlenmesi için 11 uzmana Davis tekniğine göre uyarlanmış kapsam geçerlilik formu iki kez uygulandı. Kapsam geçerliliği sonrasında oluşturulan taslak formuna pilot çalışma uygulandıktan sonra yeniden düzenlenen form 0-18 yaş arası kanser tanısına sahip çocukların ebeveynlerine uygulandı (n=601). 151 ebeveyne iki hafta sonra tekrar test uygulandı. Madde analizi ile ölçeğin iç tutarlığı değerlendirildi. Ölçeğin yapı geçerliğini incelemek için Açıklayıcı Faktör Analizi ve Doğrulayıcı Faktör Analizi teknikleri kullanıldı. Ölçeğin kapsam geçerlilik indeksi 0,992 bulundu. Faktör analizi sonucu, 24 maddeden oluşan ölçeğin, toplam varyansın %62,2’sini açıklayan 4 faktörlü bir yapı gösterdiği görüldü. Doğrulayıcı faktör analizinde ise faktör birleştirme tekniğiyle oluşturulan yapıya ait model uyum indeksleri RMSEA=0,049; GFI=0,904; AGFI=0,876; NNFI=0,946; CFI=0,955; NFI=0,91; IFI=0,96 ve CMIN/DF=2,301 olarak hesaplandı. Edilen model uyum indeksleri göz önüne alındığında, ölçüm modelinin uygun olduğu belirlendi. Ölçeğin güvenilirlik analizinde ölçek için ICC=0,993 ve Cronbach alfa=0,994 bulundu. Ön test ve son testler arasında çok güçlü korelasyon katsayıları bulunmuş olup iki ölçüm arası ilişki istatistiksel olarak anlamlıydı (r=0,990; p˂0,001). Sonuç olarak, geliştirilmiş 4 boyuttan oluşan 24 maddelik bir ölçek yapısının geçerliliği doğrulanmıştır. Ölçeğin 0-18 yaş arası kanser tanısına sahip çocukların ebeveynlerinde psikolojik sağlamlık düzeyini incelemek için gerekli ölçütleri karşıladığı ve psikometrik özelliklerinin oldukça yeterli olduğu söylenebilir.tr_TR
dc.contributor.departmentErgoterapitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-11-28T12:46:13Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record