Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzgül, Nejat
dc.contributor.authorÇelik Şahna, Özlem
dc.date.accessioned2022-11-24T07:41:51Z
dc.date.issued2022-07
dc.date.submitted2022-07
dc.identifier.citationCelik O, Mikrosatellit İnstabilitesi Olan Endometrium Kanserli Olguların Klinik, Patolojik ve Genetik Verilerinin Değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Tezi, Ankara 2022.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/27144
dc.description.abstractCelik O, Evaluation of Clinical, Pathological and Genetic Data of Endometrial Cancer Cases with Microsatellite Instability, Hacettepe University Faculty of Medicine, Thesis in Obstetrics and Gynecology, Ankara 2022. Endometrial cancer, the most common gynecological cancer; In 2013, the Cancer Genome Atlas (TCGA) analyzed the molecular genetic basis of endometrial cancer development and identified four molecular subclasses based on mutation load and copy number changes. Studies have shown that molecular markers in these subgroups are stronger prognostic markers than the histopathological features of the tumor. The aim of this study was to determine the frequency of MSI in the tumor tissues of patients who underwent hysterectomy at Hacettepe University, Department of Obstetrics and Gynecology between January 1, 2019 and March 30, 2021 and whose pathology resulted in endometrial cancer, and to examine the effects of treatments applied on patients with MSI tumors on the prognosis; It is aimed to evaluate patients who meet the test criteria in terms of LS and to contribute to the literature by combining clinical, pathological and genetic data. There were 174 patients in total in the study group. MMR deficiency was detected in 61 (35.1%) of these patients, and no deficiency was observed in 112 (64.4%) patients. When the effect of deficiency of MMR on treatment was examined, no independent variable that made a statistically significant difference was observed. Lynch Syndrome was detected in 4 patients in total. Genetic counseling was offered to these patients. As a result, molecular classification will become the basis of molecular subgroup adjuvant treatment approaches and individualized treatments in the coming years. Keywords: Endometrial Cancer, Molecular Classification, Mismatch Repair, Lynch Syndrometr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectEndometrium Kanseri, Moleküler Sınıflama, Mismatch Repair, Lynch Sendromutr_TR
dc.titleMİKROSATELLİT İNSTABİLİTESİ OLAN ENDOMETRİUM KANSERLİ OLGULARIN KLİNİK, PATOLOJİK VE GENETİK VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetCelik O, Mikrosatellit İnstabilitesi Olan Endometrium Kanserli Olguların Klinik, Patolojik ve Genetik Verilerinin Değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Tezi, Ankara 2022. En sık görülen jinekolojik kanser olan endometrium kanseri; 2013 yılında, Kanser Genom Atlası (TCGA) tarafından endometrial kanser gelişiminin moleküler genetik temelini analiz etmiş, mutasyon yükü ve kopya sayısı değişikliklerine dayalı olarak dört moleküler alt sınıf tanımlanmıştır. Bu alt gruplardaki moleküler belirteçlerin tümörün histo-patolojik özelliklerinden daha güçlü prognostik belirteçler olduğu yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. Bu çalışma 1 Ocak 2019 – 30 Mart 2021 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nda histerektomi ameliyatı olup patoloji sonucu endometrium kanseri gelen hastaların tümör dokularında MSI sıklığını belirlemek, MSI tümörü olan hastalarda uygulanan tedavilerin prognoza olan etkilerini incelemek; test kriterlerine uygun hastaları LS açısından değerlendirmek ve klinik, patolojik ve genetik verilerin birleştirilerek literatüre katkı sağlanması amaçlanmıştır. Çalışma grubunda toplamda 174 hasta vardı. Bu hastalardan 61 (%35,1) tanesinde MMR kaybı tespit edildi, 112 (%64,4) hastada ise kayıp izlenmedi. MMR’de kayıp olup olmamasının tedavi üzerindeki etkisine bakıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark yaratan bağımsız bir değişken izlenmedi. Toplamda 4 hastada Lynch Sendromu tespit edildi. Bu hastalara genetik danışmanlık önerildi. Sonuç olarak önümüzdeki yıllarda moleküler sınıflandırma, moleküler alt gruba yönelik adjuvan tedavi yaklaşımlarının ve bireyselleştirilmiş tedavilerin temeli haline gelecektir. Anahtar Kelimeler: Endometrium Kanseri, Moleküler Sınıflama, Mismatch Repair, Lynch Sendromutr_TR
dc.contributor.departmentKadın Hastalıkları ve Doğumtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-11-24T07:41:51Z
dc.fundingBilimsel Araştırma Projeleri KBtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record