Show simple item record

dc.contributor.advisorDEMİRCİOĞLU, HAKTAN
dc.contributor.authorİNCE KESER, ESMA
dc.date.accessioned2022-11-16T11:27:02Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-10-13
dc.identifier.citationİnce Keser, E. (2022). 2-12 Yaşındaki Çocukların Uyum Düzeyleri ile Çocuk Evlerinde Bakım Elemanı Olarak Çalışan Ebeveynlerinin Yeterlik, Psikolojik İyi Oluş ve Algılanan Sosyal Destek Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/27132
dc.description.abstractThis study aimed to examine the relationship between the adjustment levels of children aged 2-12 years and their parents' efficacy, psychological well-being, and perceived social support levels. Purposeful sampling method was used in the study and 505 parents (442 mothers, 63 fathers) and their children (261 girls, 244 boys) working as care staff in Child Homes affiliated to the Child Homes Coordination Centers within the Ministry of Family and Social Services in NUTS 2 (26 sub-regions) provinces representing Turkey constituted the sample of the study. The research data were collected with the "Voluntary Participation Form", "Child/Parent Information Form", "Child Adjustment and Parent Efficacy Scale 2 - 12 Years (CAPES-TR)", "Psychological Well-being Scale", "Multidimensional Perceived Social Support Scale". Independent Groups t-test, One Way Analysis of Variance (ANOVA), Pearson Correlation Coefficient, Multiple Linear, and Hierarchical Regression Analysis were used in the analysis of the data. It was determined whether the scale scores differed according to different demographic variables. It was significant but negligible level relationship between the adjustment levels of the children and the perceived social support levels of their parents, a significant weak and negative relationship was found between the psychological well-being levels and a significant moderate and negative relationship was found between the efficacy levels. A significant weak and positive relationship was found between parents' efficacy levels and perceived social support levels, and a significant moderate and positive relationship was found between psychological well-being levels. A significant weak and positive relationship was revealed between the psychological well-being levels of the parents and their perceived social support levels. In addition, parental efficacy and psychological well-being were found to predict 33% of the total variance in child adjustment. The findings were discussed in line with the literature and suggestions were presented.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
dc.subjectUyumtr_TR
dc.subjectözyeterliktr_TR
dc.subjectruh sağlığıtr_TR
dc.subjectalgılanan sosyal destektr_TR
dc.subject.lcshPsikolojitr_TR
dc.title2-12 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARIN UYUM DÜZEYLERİ İLE ÇOCUK EVLERİNDE BAKIM ELEMANI OLARAK ÇALIŞAN EBEVEYNLERİNİN YETERLİK, PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ VE ALGILANAN SOSYAL DESTEK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu araştırma, 2-12 yaşındaki çocuklarının uyum düzeyleri ile ebeveynlerinin yeterlik, psikolojik iyi oluş ve algılanan sosyal destek düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesini amaçlamıştır. Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmış olup Türkiye’yi temsilen NUTS 2 (26 alt bölge) illerinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bünyesinde bulunan Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezlerine bağlı Çocuk Evlerinde bakım elemanı olarak çalışan 505 ebeveyn (442 anne, 63 baba) ve çocuğu (261 kız, 244 erkek), çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırma verileri “Gönüllü Katılım Formu”, “Çocuk/Ebeveyn Bilgi Formu”, “Çocuk Uyumu ve Annebaba Yeterlik Ölçeği 2 - 12 Yaş (CAPES-TR)", “Psikolojik İyi Oluş Ölçeği”, “Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği” ile toplanmıştır. Verilerin analizinde Bağımsız Gruplar t testi, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA), Pearson Korelasyon Katsayısı, Çoklu Doğrusal ve Hiyerarşik Regresyon Analizi kullanılmıştır. Farklı demografik değişkenlere göre ölçek puanlarının farklılaşıp farklılaşmadığı saptanmıştır. Çocukların uyum düzeyleri ile ebeveynlerinin algılanan sosyal destek düzeyleri arasında anlamlı fakat önemsenmeyecek düzeyde ilişki; psikolojik iyi oluş düzeyleri arasında anlamlı düzeyde zayıf ve negatif yönlü; yeterlik düzeyleri arasında anlamlı düzeyde orta ve negatif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Ebeveynlerin yeterlik düzeyleri ile algılanan sosyal destek düzeyleri arasında anlamlı düzeyde zayıf ve pozitif yönlü; psikolojik iyi oluş düzeyleri arasında anlamlı düzeyde orta ve pozitif yönlü bir ilişki bulunmuştur. Ebeveynlerin psikolojik iyi oluş düzeyleri ile algılanan sosyal destek düzeyleri arasında anlamlı düzeyde zayıf ve pozitif yönlü bir ilişki ortaya konmuştur. Ayrıca ebeveyn yeterliği ve psikolojik iyi oluşun, çocuk uyumundaki toplam varyansın %33’ünü yordadığı bulunmuştur. Bulgular alanyazın doğrultusunda tartışılarak öneriler sunulmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentÇocuk Gelişimitr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2023-05-21T11:27:02Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeworkingPapertr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record