Show simple item record

dc.contributor.advisorÖge, Halil Kamil
dc.contributor.authorYahya, Diaa K.A.
dc.date.accessioned2022-10-31T06:57:46Z
dc.date.issued2022-10-27
dc.date.submitted2022-10-14
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/27018
dc.description.abstractABSTRACT Yahya D. Radiological investigation of the effects of dexmedetomidine on hydrocephalus induced neuroinflamation in experimental rat hydrocephalus model, Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of neurosurgery, Ankara 2022. Introduction: As a result of ventriculomegaly and increased intracranial pressure in hydrocephalus, there is a decrease in blood flow and ischemia, especially in the periventricular white matter and subventricular zone. Accordingly, a neuroinflammatory condition characterized by the proliferation of astroglial and microglial cells occurs. This chain of events ultimately results in functional loss due to loss of neurons, loss of myelin and decrease in neurogenesis. This neuroinflammation can be seen radiologically in the form of a decrease in cortical and corpus callosum thickness. In vitro studies have shown that dexmedetomidine has anti-inflammatory and neuroprotective effects in varying experimental models. Purpose: In this study, it was aimed to radiologically investigate the effects of dexmedetomidine on neuroinflamation in a hydrocephalus model created by intracisternal kaolin injection. Materials and Methods: In this study, a total of 21 male Sprague- Dawley albino rats weighing between 330-385 g were used. The subjects were divided into 3 separate groups (n=7). The subjects in the first group (Sham group) were given 30μL SF into the cisterna magna. The second (hydrocephalus group) and third ( treatment group) groups’ subjects were injected intracisternally with 25% kaolin suspension dissolved in 30μL SF. Brain MRI was performed on all subjects 14 days after the intracisternal injeciton, and it was confirmed that hydrocephalus developed in the subjects of the second and third groups. Then, for a week, subjects in the second group were injected intraperitoneally with SF, and subjects in the third group were injected intraperitoneally with 40 μg/kg/day of dexmedetomidine. On the 22nd day of the experiment, a brain MRI was perfomed again on all subjects. Evans index, ventricular area measurment, Corpus Callosum thickness, and cortical thickness values were calculated from the images obtained. For statistical analysis of the data GraphPad Prism 9 program was used. Results: All parameters examined (Evans index, ventricular area measurment, corpus callosum thickness, cortical thickness) were found to be statistically significant compared to the sham group. However, there was no significant difference between the hydrocephalus and treatment group. Conclusion: As a result of the statistical analysis, a significant difference was found between the sham group and the groups in which hydrocephalus was fromed (hydrocephalus group and treatment group), which indicates that an effective hydrocephalus has developed. However, there was no significant difference between the hydrocephalus group and the treatment group. In conclusion, there was no radiologically shown effect of dexmedetomidine on the neuroinflammation occurring in hydrocephalus. To confirm these results, we recommend to conduct histopathological studies. Keywords: Hydrocephalus, Kaolin, Dexmedetomidine, Neuroinflammation.tr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectHidrosefalitr_TR
dc.subjectKaolintr_TR
dc.subjectDeksmedetomidintr_TR
dc.subjectNöroenflamasyon.tr_TR
dc.subject.lcshSinir sistemitr_TR
dc.titleDENEYSEL SIÇAN HİDROSEFALİ MODELİNDE DEKSMEDETOMİDİNİN NÖROENFLAMASYONUN ÜZERİNE ETKİLERİNİN RADYOLOJİK OLARAK İNCELENMESİtr_TR
dc.title.alternativeDENEYSEL SIÇAN HİDROSEFALİ MODELİNDE DEKSMEDETOMİDİNİN NÖROENFLAMASYONUN ÜZERİNE ETKİLERİNİN RADYOLOJİK OLARAK İNCELENMESİtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetYahya D. Deneysel sıçan hidrosefali modelinde deksmedetomidinin nöroenflamasyonun üzerine etkilerinin radyolojik olarak incelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Ankara 2022. Giriş: Hidrosefalide ventrikülomegali ve artmış intrakraniyal basınç sonucunda özellikle periventriküler beyaz cevherde ve subventriküler zonda kan akımında azalma ve iskemi oluşmaktadır. Buna bağlı olarak astroglial ve mikroglial hücrelerin proliferasyonu ile karakterize bir nöroenflamasyon durumu meydana gelmektedir. Bu olay zinciri sonuçta nöron kaybı, myelin kaybı ve nörogeneziste azalma dolayısıyla fonksiyon kaybı ile sonuçlanmaktdır. Hidrosefalide oluşan bu nöroenflamasyon radyolojik olarak corpus callosum kalınlığında ve kortikal kalınlıkta azalma şeklinde görülebilmektedir. Yapılan in vitro çalışmalarda deksmedetomidinin (DEX) antienflamatuvar ve nöroprotektif etkileri olduğu gösterilmiştir. Amaç: Bu çalışmada intrasisternal kaolin enjeksiyonu ile oluşturulan hidrosefali modelinde DEX’in nöroenflamasyon üzerine etkilerinin radyolojik olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Metod: Bu çalışmada ağırlıkları 330-385 gr arasında değişen toplam 21 adet erkek Sprague-Dawley albino sıçan kullanıldı. Denekler 3 ayrı gruba (n=7) bölündü. Birinci gruptaki deneklerin (Sham grubu) sisterna magnalarına 30μL SF verildi. İkinci (hidrosefali grubu) ve üçüncü gruptaki (tedavi grubu) deneklerin sisterna magnalarına ise 30μL SF içerisinde çözdürülmüş %25’lik kaolin süspansiyonu enjekte edildi. İntrasisternal enjeksiyondan 14 gün sonra tüm deneklere beyin MRG çekildi ve ikinci ve üçüncü gruplardaki deneklerde hidrosefali geliştiği teyit edildi. Daha sonra bir hafta boyunca ikinci gruptaki deneklere intraperitoneal SF, üçüncü gruptaki deneklere ise intraperitoneal olarak 40 μg/kg/gün DEX enjekte edildi. Deneyin 22. Gününde tüm deneklere tekrar beyin MRG çekildi. Elde edilen görüntülerden Evans indeksi, ventrikül alan ölçümü, Corpus Callosum kalınlığı ve kortikal kalınlık değerleri hesaplandı. Verileri istatiksel analizi için GraphPad Prism 9 programı kullanıldı. Bulgu: İncelenen bütün parametreler (Evans indeksi, ventrikül alan ölçümü, corpus callosum kalınlığı, kortikal kalınlık) sham grubuna göre istatiksel olarak anlamlı bulundu. Ancak hidrosefali ve tedavi grupları arasında anlamlı bir fark bulunmadı. Sonuç: Yapılan istatiksel analizin sonucunda sham grubu ile hidrosefali oluşturulan gruplar (hidrosefali grubu ve tedavi grubu) arasında istatiksel fark saptandı, bu da etkin bir hidrosefali oluştuğunun göstergesidir. Ancak hidrosefali grubu ile tedavi grubu arasında anlamlı bir fark saptanmadı. Sonuç olarak, DEX hidrosefalide oluşan nöroenflamasyonun üzerine radyolojik olarak bir etkisi gösterilemedi. Bu sonuçları doğrulamak için histopatolojik çalışmaların yapılması önerilir. Anahtar kelimeler: Hidrosefali, Kaolin, Deksmedetomidin, Nöroenflamasyon.tr_TR
dc.contributor.departmentBeyin ve Sinir Cerrahisitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-10-31T06:57:46Z
dc.fundingBilimsel Araştırma Projeleri KBtr_TR
dc.subtypemedicineThesistr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record