Show simple item record

dc.contributor.advisorÇelebi, Nalan
dc.contributor.authorAliyeva, Leyla
dc.date.accessioned2022-10-18T12:25:10Z
dc.date.issued2022-09-05
dc.date.submitted2022-09-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26899
dc.description.abstractAliyeva L. Comparing the effects of transcutaneous radiofrequency (RF) and wet needle treatment methods applied to tender points in patients with fibromyalgia, Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology and İCU, Ankara, 2022. Introduction & Objectives: Fibromyalgia is a chronic disease characterized by widespread musculoskeletal pain, sleep disturbance, and feelings of extreme fatigue. Although many pharmacological or non-pharmacological treatment modalities are used in the treatment of the disease, the recurrence of symptoms is quite common and affects the quality of life significantly. The aim of this study was to compare the efficacy of transcutaneous radiofrequency (TCRF) and wet needle treatments in patients with fibromyalgia. Material & Methods: A total of 100 adult patients diagnosed with Fibromyalgia in our center between January 2016 and September 2021 were included in the study. The patients were divided into two groups as those treated with TCRF and wet needle treatment. In order to evaluate the response, VAS (Visual Analogue Scale) pain scores were analyzed before and after the treatment at the 2nd and 6th months. The effect of treatment modality on VAS score change over time was revealed by repeated measures analysis of variance (ANOVA). Results: 76% of the patients included in the study were female and 24% were male, and the median age of the patients was 52 (22-60). There was no statistically significant difference between the treatment arms according to gender and age distribution (p=0.349 and 0.745, respectively). The mean pre-treatment (admission) VAS score was significantly higher in men than in women (8.25 vs. 7.78, p=0.037) The mean admission VAS score of the patients was 7.89±0.97, while the mean of the 2nd month VAS score was 5.5±1.7, the 6th month VAS score the mean was 6.12±1.4 (p<0.001). In the analysis of variance of the VAS change according to the treatment groups, the VAS score was found to be significantly lower in repeated measurements in the TCRF group compared to the wet needle treatment group (p<0.001). 7 Conclusion: In our study, the prevalence of fibromyalgia was found to be higher in women than in men. On the other hand, it was revealed that the pre-treatment VAS score was higher in men than in women. Although there was a significant decrease in the VAS score with both treatment modalities, it was shown that the VAS response was significantly higher in the TCRF group than in the wet needle treatment group.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectFibromiyaljitr_TR
dc.subject.lcshTıp uygulamasıtr_TR
dc.titleFibromiyalji Hastalarında Hassas Noktalarına Uygulanan Transkutanöz Radyofrekans ve Islak İğne Tedavi Yöntemlerinin Ağrı Üzerindeki Etkilerinin Karşılaştırılmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetAliyeva L. Fibromiyaljı hastalarında hassas noktalarına uygulanan transkutanöz radyofrekans ve ıslak iğne tedavi yöntemlerinin ağrı üzerindeki etkilerinin karşılaştırılması, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anestezi-reanimasyon Anabilim Dalı, Ankara, 2022. Giriş ve Amaç: Fibromiyalji yaygın muskuloskeletal ağrı, uyku bozukluğu ve aşırı yorgunluk hissi ile karekterize kronik bir hastalıktır. Hastalığın tedavisinde farmakolojik veya non- farmakolojik bir çok tedavi modalitesi uygulanmasına rağmen semptomların nüksü oldukça yaygındır ve yaşam kalitesini anlamlı ölçüde negatif etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı, fibromiyalji tanılı hastalarda transkutanöz radyofrekans (TCRF) ve ıslak iğne tedavilerinin etkinliğini karşılaştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Ocak 2016 - Eylül 2021 tarihleri arasında merkezimizde Fibromiyalji tanısı konulan toplamda 100 erişkin hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Hastalar TCRF ve ıslak iğne tedavisi uygulananlar olarak iki gruba ayrılmıştır. Yanıt değerlendirilmesi amacıyla tedavi öncesi ve tedavi sonrası 2.inci ve 6.ıncı ay VAS (Visual Analogue Scale) ağrı skorları incelenmiştir. Zamanla tedavi modalitesinin VAS üzerindeki olan etkisi, tekrarlı ölçümler varyans analizi (Repeated Measures ANOVA) ile ortaya konulmuştur. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen hastaların %76'sı kadın, %24'ü ise erkek olup, hastaların ortanca yaşı 52 (22-60) idi. Tedavi kolları arasında cinsiyet ve yaş dağılımına göre istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmemiştir (sırasıyla p=0.349 ve 0.745). Tedavi öncesi (giriş) VAS skoru ortalaması erkeklerde kadınlara göre anlamlı olarak daha yüksek olduğu öğrenilmiştir (8.25 vs. 7.78, p=0.037). Hastaların giriş VAS skoru ortalaması 7.89±0.97 iken, 2. ay VAS skoru ortalaması 5.5±1.7, 6.ay VAS skoru ortalaması ise 6.12±1.4 idi (p<0.001). Tedavi gruplarına göre VAS değişimi varyans analizinde TCRF uygulanan grupta tekrarlayan ölçümlerde VAS skoru ıslak iğne tedavisi uygulanan gruba göre anlamlı olarak daha düşük saptanmıştır (p<0.001). 5 Sonuç: Çalışmamızda fibromiyalji prevalansının kadınlarda erkeklere göre daha fazla olduğu saptanmıştır. Diğer yandan, erkeklerde tedavi öncesi VAS skorunun kadınlara göre daha yüksek olduğu ortaya konulmuştur. Her iki tedavi modalitesi ile VAS skorunda anlamlı ölçüde azalma olmakla beraber, TCRF alan grupta VAS yanıtının ıslak iğne tedavisi uygulanan hastalara göre anlamlı ölçüde daha iyi olduğu gösterilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentAnesteziyoloji ve Reanimasyontr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-10-18T12:25:10Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypemedicineThesistr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record