Show simple item record

dc.contributor.advisorAkça, Başak
dc.contributor.authorKes, Furkan Kaan
dc.date.accessioned2022-10-07T12:10:59Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26857
dc.description.abstractKes F.K. Evaluation of Satisfaction and Experience in Awake Intubation Patients, Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, Speciality Thesis, Ankara, 2022. Awake fiberoptic intubation is considered the gold standard intubation method in patients who are expected to have a difficult airway. Patient experiences are important for the development of awake intubation technique and the improvement of patient care services In this study, we aimed to evaluate the satisfaction and experiences in the postoperative period in patients who underwent awake intubation, which is an infrequent procedure. After obtaining the ethics committee approval, patients who underwent awake intubation between June 2022 and July 2022 prospectively and observationally were visited in the service within the first 24 hours of the postoperative period, and their demographic information, socio-economic levels, trust in medical personnel, personality types, and concerns before the procedure were evaluated. A questionnaire was applied which is consisting of the relationships with the health personnel who performed the procedure, their feelings at the time of the procedure, the level how they remember the procedure and their considerations after the procedure. Data related to the type of sedation applied during the procedure, complications, route of intubation (oral/nasal), and the number of attempts of intubation, were obtained from the patient's electronic medical record. There were 19 patients who were administered between June 2022 and July 2022. The median (lowest value – highest value) score of the patients for the general process related to the awake intubation procedure was 13 (6-15). The median score (range) of the patients' scores for the awake intubation procedure was 4 (2-5). A positive correlation was found between the trust of the patients in the healthcare personnel and the scores they gave to the general process and the awake intubation procedure. In addition, it was determined that there was a positive correlation between the scores of not being bothered to remember the procedure and re-accepting the procedure. Between the agreeableness and extraversion personality types and the scores they gave to the awake intubation procedure; between emotional stability personality type and pre-operative concern scores; It was found that there was a positive correlation between the consicentiousness personality type and the scores of understanding the reasoning for the awake intubation procedure., The results of this study showed that awake intubation is an acceptable experience for most patients. Better explanation of the procedure to patients appears to be an important situation that has the potential to increase satisfaction. It is thought that the patient's control of the procedure can be increase, and the procedure can be made easier and more comfortable for the patient by methods such as providing informative and instructional materials about how to perform the procedure. Keywords: Awake intubation, difficult airway, patient satisfactiontr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectUyanık entübasyontr_TR
dc.titleUyanık Entübasyon Yapılan Hastalarda Memnunı̇yet Ve Deneyı̇mlerı̇n Değerlendı̇rı̇lmesı̇tr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetÖZET Kes F.K. Uyanık Entübasyon Yapılan Hastalarda Memnuniyet ve Deneyimlerin Değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Uzmanlık Tezi, Ankara, 2022. Uyanık fiberoptik entübasyon zor hava yolu beklenen hastalarda altın standart kabul edilen bir entübasyon yöntemidir. Hasta deneyimleri, uyanık entübasyon tekniğinin geliştirilmesi ve hasta bakım hizmetlerinin iyileştirmesi için önemlidir. Biz bu çalışmada çok sık uygulanmayan bir prosedür olan ‘uyanık entübasyon’ yapılan hastalarda postoperatif dönemdeki memnuniyet ve deneyimlerin değerlendirilmesini amaçladık. Etik kurul onayı alındıktan sonra prospektif, gözlemsel olarak Haziran 2022-Temmuz 2022 tarihleri arasında, uyanık entübasyon uygulanan hastalar postoperatif dönemde ilk 24 saat içerisinde serviste ziyaret edilerek hastalara demografik bilgileri, sosyo-ekonomik düzeyleri, tıbbi personele olan güvenleri, kişilik tipleri, işlem öncesi çekinceleri, işlemi yapan sağlık personeli ile olan ilişkileri, işlem anındaki hisleri, işlemi hatırlama düzeyleri ve işlem sonrası düşüncelerinden oluşan bir anket uygulandı. İşlem sırasında uygulanan sedasyon tipi, komplikasyonlar, entübasyonun oral ya da nazal olduğu, kaçıncı seferde entübasyonun gerçekleştirildiği bilgileri hasta dosyasından alındı. Haziran 2022-Temmuz 2022 tarihleri arasında uygulanan 19 hasta vardı. Hastaların uyanık entübasyon işlemi ile ilgili genel sürece verdikleri puanın ortancası (en düşük değer –en yüksek değer) 13 (6-15) idi. Hastaların uyanık entübasyon işlemine verdikleri puanın ortancası (en düşük değer –en yüksek değer) 4 (2-5) idi. Hastaların sağlık personellerine duydukları güven ile genel sürece ve uyanık entübasyon işlemine verdikleri puan arasında pozitif korelasyon bulunmuştur. Ayrıca işlemi hatırlamaktan rahatsız olmama ve işlemi tekrar kabul etme puanları arasında pozitif yönde bir korelasyon olduğu belirlendi. Yumuşak başlılık ve dışadönüklük kişilik tipleri ile uyanık entübasyon işlemine verdikleri puan arasında; duygusal dengelilik kişilik tipi ile işlem öncesi çekince puanları arasında; sorumluluk kişililk tipi ile uyanık entübasyon işleminin sebebini anlama puanları arasında pozitif yönde bir korelasyon olduğu bulundu. Çalışmamızın sonucunda, uyanık entübasyonun çoğu hasta için kabul edilebilir bir deneyim olduğu gösterilmiştir. İşlemin hastalara daha iyi açıklanması, memnuniyeti artırma potansiyeline sahip önemli bir durum olarak görünmektedir. Hastaya işlemin nasıl yapılacağı ile ilgili bilgilendirici ve talimatlar içeren materyaller sunulması gibi yöntemlerle hastanın işlemle ilgili hakimiyeti artırılabileceği, işlemin hasta için daha kolay ve rahat hale getirilebileceği düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler: Uyanık entübasyon, zor hava yolu, hasta memnuniyetitr_TR
dc.contributor.departmentAnesteziyoloji ve Reanimasyontr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-10-07T12:10:59Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record