Show simple item record

dc.contributor.advisorÜnlütürk, Uğur
dc.contributor.authorÇelik Kavaklılar, Başak
dc.date.accessioned2022-10-07T12:06:04Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-08-11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26854
dc.description.abstractThroughout years, organ transplantation procedures have been increased. Thus, new treatment modalities after organ transplantation have been developed. By the help of this new treatment modalities, primary transplantation related mortality rates of transplant recipient patients have been declined over the years; however, the increasing rate of metabolic diseases after organ transplantation is striking fact in current medical practice. Post-transplantation Diabetes Mellitus (PTDM) is one of the important metabolic diseases that patients encountered over years. This study aims the evaluation of the microvascular complications of diabetes mellitus which is developed after renal transplantation in kidney-recipient patients. To determined cohort study and control groups, we reviewed patients who had renal transplantation surgery in Hacettepe University Hospital from 1985 to 2017. In total 771 patients were found as a renal transplant recipient; 44 patients who had diabetes mellitus more than 5 years after kidney transplantation, were accepted as PTDM cohort study group and 39 patients who didn’t have PTDM, were accepted as control group. Diabetic retinopathy was evaluated by ophthalmologist with ocular fundus photography and optical coherence tomography (OCT). Diabetic nephropathy was evaluated with a spot urine albumin creatinine ratio and a glomerular filtration rate (GFR). Peripherical diabetic neuropathy evaluated with Michigan Neuropathy Screening Instrument (MNSI) test. Feet inspection and bilateral ankle jerk reflex measurement were done by the same doctor in patients’ examinations. Amputation risk was assessed with 10-gram monofilament test. The quantitative measurement of tactile and vibration senses was calculated by using CASE-IV device. Corneal confocal microscopy, which is used in the early diagnosis of diabetic neuropathy was applied. Cardiac autonomic neuropathy was assessed by using ELA Medical SpiderView Holter Device with 24 hours cardiac recording. We found out that 20.5% PTDM patients had diabetic peripheral neuropathy as the result of MNSI test. Corneal nerve fiber density (CNFD) measured by corneal confocal microscopy (CCM) is significantly lower in the PTDM cohort group and especially the subgroup of PTDM patients who had diabetic neuropathy. More than the half of the PTDM cohort groups and approximately 20% of control group were affected by cardiac autonomic neuropathy. No significant differences were found in GFR measurement and the pot urine albumin creatinine ratio between two groups. In PTDM group, 20.5% patients were diagnosed diabetic retinopathy as a result of ocular fundus photography and OCT. Corneal retinal fiber density decrement was similar between two groups in CCM measurement. In conclusion, diabetic microvascular complications in organ transplant recipient patients can be seen with unique features when we compare it with Type 1 and Type 2 Diabetes Mellitus microvascular complications. Emerging microvascular complications may cause morbidity and mortality in renal transplant patients. İn order to prevent this, screening modalities of microvasculer complications seen in the course of PTDM should be established.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccesstr_TR
dc.subjectPosttransplant Diabetes Mellitustr_TR
dc.subjectPTDMtr_TR
dc.subjectNODATtr_TR
dc.subjectNew Onset Diabetes After Transplantationtr_TR
dc.subjectdiyabetik retinopatitr_TR
dc.subjectdiyabetik nefropatitr_TR
dc.subjectdiyabetik periferik nöropatitr_TR
dc.subjectkorneal konfokal mikroskopitr_TR
dc.subjectkardiyak otonom nöropatitr_TR
dc.subject.lcshR/W - Tıptr_TR
dc.titleRENAL TRANSPLANT ALICILARINDA GELİŞEN POST-TRANSPLANT DIABETES MELLITUSTA MİKROVASKÜLER KOMPLİKASYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetTransplantasyon sayıları artması, değişen tedavi modaliteleri sayesinde transplant hastalarında artan yaşam süresi, ile primer transplantasyon kaynaklı mortalite önemli olmaktan çıkmaya başlayıp, artan sağ kalım ile metabolik komplikasyonların artışı dikkat çekmeye başlamıştır. PTDM de bunlardan biridir. Bu çalışmada renal transplantasyon alıcılarında transplantasyon sonrası gelişen Diabetes Mellitusun mikrovasküler komplikasyonlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde 1985-2017 arasında renal transplant olan 771 böbrek alıcısından oluşan bir kohorttan beş yıldan uzun süredir diyabeti olan 44 hasta PTDM grubu olarak kabul edildi. PTDM tanısı olmayan 50 renal transplant hastası kontrol grubu olarak kabul edildi. Diyabetik retinopati, fundus fotoğrafı ve optik koherans tomografi (OCT) ile değerlendirildi. Diyabetik nefropati taraması için spot idrar albümin/kreatinin (mg/g) ve glomerüler filtrasyon hızı (GFR) hesaplandı. Periferik nöropati değerlendirilmesi için hastalara Michigan Nöropati Tarama Sorgusu (MNSI) yapıldı. Nöropati muayenesinde ayakların görünümüne ve ayak bileği refleksine bakıldı. 10 gr monofilaman test ile ampütasyon riski değerlendirildi. Kantitatif duyusal testler ve vibrasyon CASE-IV cihazı ile uygulandı. Diyabetik nöropatinin erken tanısında kullanılan korneal konfokal mikroskopi uygulandı. Kardiyak otonom nöropati taraması için ELA Medical SpiderView Holter Cihazı 24 saatlik kayıt ile kalp hızı değişkenliği verileri incelendi. Fundus fotoğrafı ve OCT le değerlendirmede %20,5 hastada diyabetik retinopati izlendi. OCT de PTDM ve NPTDM (PTDM tanısı olmayan renal transplant alıcıları) grupta retinal liflerde benzer şekilde incelme izlendi. GFR ve spot idrar albümin/kreatinin ölçümlerinde gruplar arasında fark yoktu. MNSI klinik muayene bulgularında hastaların %20,5’inde diyabetik periferik nöropati mevcuttu. Korneal konfokal mikroskopik (CCM) değerlendirmede korneal sinir lif dansitesi (CNFD) PTDM grupta ve diyabetik nöropatisi olan grupta anlamlı düşüktü. Kardiyak otonom nöropati PTDM grubun yarısından fazlasını, NPTDM grubun yaklaşık beşte birini etkilemişti. PTDM seyrinde gelişen mikrovasküler komplikasyonlar Tip 1 ve Tip 2 diyabet seyrine uymayan benzersiz şekilde seyredebilmektedir. Ortaya çıkan mikrovasküler komplikasyonlar renal transplant hastalarında morbidite ve mortaliteye sebep olabilir. Bunun önlenmesi için PTDM seyrinde görülen mikrovasküler komplikasyonların tarama modaliteleri oluşturulması gerekmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentİç Hastalıklarıtr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2023-04-11T12:06:04Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypemedicineThesistr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record