Show simple item record

dc.contributor.advisorYeğiner, Mete
dc.contributor.authorYılmaz, Ersan
dc.date.accessioned2022-10-06T10:53:34Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-09-07
dc.identifier.isbn10375855
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26816
dc.description.abstractYılmaz, E. Investigation of Thermal Photoneutron Contamination in VMAT (Volumetric Modulated Arc Therapy) and IMRT (Intensity-Modulated Radiation Therapy)-Based Treatments of Prostate and Lung Cancers, Hacettepe University Graduate School of Health Sciences, MSc. Thesis in Radiotherapy Physics Program, Ankara, 2022. It is known that linear accelerators used in radiotherapy cause neutron contamination, particularly produced in the head that is not calculated by the treatment planning systems (TPS) for tissues and organs outside the target area. In order to eliminate this uncertainty in the TPS, target volumes for prostate cancer with lymph node involvement and lung cancer with mediastinal and hilar masses and related critical organs were contoured on the Rando phantom in order to obtain measurements with more accurate approaches and similarities with clinical applications. Following, using the RayStation TPS, intensity-modulated radiotherapy (IMRT) and volumetric-modulated arc therapy (VMAT) treatment plans were prepared for these two separate regions at 10 MV and 15 MV energies. Irradiations were made using an Elekta Versa HD model linear accelerator. Thermal neutron measurements were made with bubble detectors using equivalent cork molds for the lung region and water equivalent wax molds for the prostate region in the phantom. It was observed that in-field thermal photoneutron doses were 50-60% higher than out-of-field doses 10 cm from the field center in VMAT and IMRT plans in both treatment areas. In the plans made with 15 MV, while 70-80% higher neutron dose was read in the prostate region, this value was measured as 50-60% in the lung region. While the in-field photoneutron doses were found to be negligible compared to the photon dose, the thermal neutron doses in the out-of-field doses were calculated to be in the 1-3% band compared to the photon doses. In wide-field irradiation in the prostate region, 1.2 μSv/MU dose per thermal neutron-induced fraction was measured, especially in the gonads and kidneys. In conclusion, the contribution of photoneutrons to equivalent doses should be considered in order to reduce the uncertainty in secondary cancer risk, particularly in low-dose areas out of the field, in high nominal energy IMRT applications.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherKanser Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectNötron Kontaminasyonutr_TR
dc.subject.lcshFiziktr_TR
dc.titleProstat Ve Akciğer Kanserlerinin Vmat (Volümetrik Ayarlı Radyoterapi) ve Yart (Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi) Tabanlı Tedavilerinde Termal Fotonötron Kontaminasyonunun İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetYılmaz, E. Prostat ve Akciğer Kanserlerinin VMAT (Volümetrik Ayarlı Radyoterapi) ve YART (Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi) Tabanlı Tedavilerinde Termal Fotonötron Kontaminasyonunun İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Radyoterapi Fiziği Programı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2022. Günümüzde radyoterapide kullanılan lineer hızlandırıcıların özellikle kafa kısımlarında oluşan nötronların hedef alan dışındaki doku ve organlar için tedavi planlama sistemlerinde (TPS) hesaplanmayan bir nötron kontaminasyonuna sebep olduğu bilinmektedir. Tedavi planlama sistemlerindeki bu belirsizliği ortadan kaldırmak için klinik uygulamalar ile benzerlik ve daha doğru yaklaşımlar ile ölçümler almak için mediasten ve sağ hiler kitleli akciğer kanseri ve lenf nodu tutulumu olan prostat kanseri hedef hacimleri ve ilgili kritik organlar Rando fantom üzerinde çizilmiştir. Daha sonra RayStation TPS kullanılarak 10 MV ve 15 MV enerjilerde bu iki ayrı bölge için yoğunluk ayarlı radyoterapi (YART) ve hacimsel ayarlı ark tedavisi (VMAT) planları hazırlanmıştır. Elekta Versa HD model lineer hızlandırıcı kullanılarak ışınlamalar yapılmıştır. Fantomda akciğer bölgesi için eşdeğer mantar kalıp, prostat bölgesi için ise su eşdeğeri balmumu kalıplar kullanılarak kabarcık dedektörleri ile termal nötron ölçümü alınmıştır. Her iki tedavi bölgesinde de VMAT ve YART planlarında alan içi termal fotonötron dozlarının alan merkezinden 10 cm uzaklıktaki alan dışı dozlara göre %50-60 düzeyinde daha yüksek olduğu görülmüştür. 15 MV ile yapılan planlarda prostat bölgesinde %70-80 seviyesinde daha yüksek nötron dozu okunurken akciğer bölgesinde bu değer %50-60 olarak ölçülmüştür. Alan içi fotonötron dozları foton dozu ile karşılaştırıldığında ihmal edilebilir seviyede bulunurken, alan dışı dozlarda termal nötron dozlarının foton dozlarına oranla %1-3 bandında olduğu hesaplanmıştır. Prostat bölgesinde geniş alan ışınlamalarında özellikle gonadlarda ve böbreklerde termal nötron kaynaklı fraksiyon başına 1,2 μSv/MU doz ölçülmüştür. Sonuç olarak, yüksek nominal enerjili YART uygulamalarında özellikle alan dışı düşük doz bölgelerinde ikincil kanser riskindeki belirsizliği azaltmak için eşdeğer dozlara fotonötronların katkısı dikkate alınmalıdır.tr_TR
dc.contributor.departmentRadyoterapitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-10-06T10:53:34Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypemedicineThesistr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record