Show simple item record

dc.contributor.advisorGörgün Baran, Prof. Dr. Aylin
dc.contributor.authorErkmen, Esra
dc.contributor.authorErkmen, Esra
dc.date.accessioned2022-09-30T11:46:04Z
dc.date.issued2022-09-30
dc.date.submitted2022-09-01
dc.identifier.citationAdıgüzel, İ. B. (2019). Tecavüze Maruz Kalan Kadınların Tecavüz Sonrası Yaşam Deneyimleri (Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi Açık Erişim Sistemi. http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/handle/11655/7970 Agtaş, Ö. (2012). Hakiki Cinsiyet, Yasanın Boyunduruğu ve Siyasi Öznellik. Fe Dergi, 4 (2), 31-43. American Psychological Association. (2015). Guidelines for Psychological Practice With Transgender and Gender Nonconforming People. American Psychologist, 70 (9), 832- 864. Arastaman, G., Öztürk Fidan, İ., Fidan, T. (2018) Nitel Araştırmalarda Geçerlilik ve Güvenirlilik: Kuramsal Bir İnceleme. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 15 (1), 37-75. Aydemir, L. (2019). Kadın Tacizlerine Yönelik Bir Tutum Araştırması. International Journal of Social and Humanities Sciences (IJSHS), 3(1), 199-216. Baudrillard, J. (2018). Tüketim Toplumu: Söylenceleri/Yapıları, Ayrıntı Yayınları: İstanbul. Baltacı, A. (2018). Nitel Araştırmalarda Örnekleme Yöntemleri ve Örnek Hacmi Sorunsalı Üzerine Kavramsal Bir İnceleme. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (1), 231-274. Beauvoir, S. (2020). İkinci Cinsiyet: Yaşanmış Deneyim, İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları. Becker, H. S. (2013). Sosyal Bilimlerin Yazma Çilesi: Yazımın Sosyal Organizasyonu Kuramı, Çev. Şerife Geniş, Ankara: Heretik Yayınları. Benson, L. S., Gilmore, K. C., Micks, E. A., McCoy, E. ve Prager, S. W. (2019). Perceptions of Anal Intercourse Among Heterosexual Women: A Pilot Qualitative Study. International Society for Sexual Medicine, 7 (2), 198-206. 173 Berg, R. C., Munthe-Kaas, H. M., ve Ross, M. W. (2016). Internalized Homonegativity: A Systematic Mapping Review of Empirical Research. Journal of Homosexuality, 63 (4), 541-558. Berktay, F. (2019). Tektanrılı Dinler Karşısında Kadın: Hristiyanlık’ta ve İslamiyet’te Kadının Statüsüne Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım, İstanbul: Metis Yayıncılık. Bird, S. R. (2018). Welcome To The Men's Club: Homosociality And The Maintenance Of Hegemonic Masculinity, Gender and Society. Sage Publications, 10 (2), 120-132. Brodsky, G. (2017). Women’s Perceptions of Different Power Dynamics In Their Sexual Encounters With Both Women and Men, Smith College School for Social Work Northampton, Massachusetts 01063. Bobel, C., Winkler I. T., Fahs, B., Hasson, K. A., Kissling ve E. A, Roberts, T. (Ed). (2020). The Palgrave Handbook of Critical Menstruation Studies, Singapore: Palgrave Macmillan. https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-15-0614-7 Boislard, M.A., ve Fernet, M. (2019). “You’re a Virgin? Really?”: A Qualitative Study of Emerging Adult Female Virgins’ Experiences of Disclosure. The Canadian Journal of Human Sexuality, 28 (2), 190-202. Bulgu, N. (2012). Futbolda Şiddetin Erkeklik Anlamları. Spor Bilimleri Dergisi, 23 (4), 207-219. Burnes, R. T., Singh, A. A. Ve Witherspoon R. G. (2017). Sex Positivity and Counseling Psychology: An Introduction to the Major Contribution. The Counseling Psychologist, 45(4), 470-486. Butler J. (2014). Bela Bedenler, İstanbul: Pinhan Yayıncılık. Butler J. (2020). Cinsiyet Belası: Feminizm ve Kimliğin Altüst Edilmesi, İstanbul: Metis Yayıncılık. Butler, J. (2005). İktidarın Psişik Yaşamı: Tabiyet Üzerine Teoriler, çev. Fatma Tütüncü, İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, Kavramlar Sözlüğü. Değişim Benimle Başlar Projesi, İstanbul, 2019. 174 Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği. (2018). Duygusal/Romantik/Cinsel İlişkilerde Yanlış Anla (şıl)malara ve Sınır İhlallerine Karşı: Onay Kavramı. Connell, R. W. (2019). Toplumsal Cinsiyet ve İktidar: Toplum, Kişi ve Cinsel Politika, çev. Cem Soydemir, Ezgi Matbacılık: İstanbul. Çakır, S., Akgökçe, N. (Ed.) (1996). Farklı Feminizmler Açısından Kadın Çalışmalarında Yöntem, Sel Yayıncılık: İstanbul. Çelebi, V. (2013). Michel Foucault’da Bilgi, İktidar ve Özne İlişkisi. Sosyal ve Beşerî Bilimler Dergisi, 5 (1), 512-523. Donovan, J. (2016). Feminist Teori: Entelektüel Gelenekler, İstanbul: İletişim Yayınları. Durudoğan, H., Grosz E. v. dğr. (2014). Cinsel Yönelimler ve Queer Kuram. Cogito: Üç Aylık Düşünce Dergisi, İstanbul Yapı Kredi Yayınları, 65(66). Düzkan, A. (2012). İstanbul-Amargi: Feminizm tartışmaları, İstanbul: Ezgi Matbaası. Dworkin, A. (2007). Intercourse: The Twentieth Anniversary Edition, New York: A Member of the Perseus Books Group. Eker, T., Erdener, E. (2011). Tecavüze İlişkin Kültürel Mitler ve Mitlerin Kabul Edilmesine Etki Eden Faktörler. Türk Psikoloji Yazıları, 14 (28), 60-72. Erikli, S. (2020). Çalışma Yaşamında Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığının Görünümü. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (1), 39-60. Firestone, S. (1970). Notes from the Second Year: Women's Liberation: Women's Liberation: Major Writings of the Radical Feminists, ABD: Women's Liberation Movement. Firestone, S. (1993). Cinselliğin Diyalektiği: Kadın Özgürlüğü Davası, İstanbul: Payel Yayınevi. Foucault, M. (2011). Entelektüelin Siyasi İşlevi, İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Foucault, M. (2018). Cinselliğin Tarihi, İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Foucault, M. (2019). Özne ve İktidar, İstanbul: Ayrıntı Yayınları. 175 Gedik, E. (2018). Homososyal Birliktelik Örneği Olarak Mahalleyi Korumak: Sıfır Bir Dizisinde Erkeklik Halleri. Fe Dergi, 10 (2), 60-70. http://cins.ankara.edu.tr/20_6.pdf Goblet, M., Glowacz F. (2021). Slut Shaming in Adolescence: A Violence Against Girls and Its Impact on Their Health. International Journal of Environmental Research and Public Health, 1-15. Goffman, E. (2014). Damga: Örselenmiş Kimliğin İdare Edilişi Üzerine Notlar, Heretik Yayıncılık: Ankara. Goldman, E. (2016). Dans Edemeyeceksem Bu Benim Devrimim Değildir, İstanbul: Agora Kitaplığı. Güneş, F. (2017). Feminist Kuramda Ataerki Tartışmaları Üzerine Eleştirel Bir İnceleme. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 27 (2), 245-256. Halberstam, J. (2013). Çuvallamanın Queer Sanatı, Sel Yayıncılık: İstanbul. Herzog, D. (2014). Avrupa’da Cinsellik, çev. Zeynep Yılmaz, İstanbul: Doğan Yayıncılık. Hooks, B. (2018). Hep Aşka Dair: Yeni Vizyonlar, çev. Samiha Uluant, Nota Bene Yayınları: İstanbul. Hooks, B. (2020). Duygu Yoldaşlığı: Kadınların Sevgi Arayışı, İstanbul: Bgst Yayınları. Ingham, R., Stone, N. (2001). Topics For İn-Depth İnterviews And Focus Group Discussions: Partner Selection, Sexual Behaviour And Risk Taking. İlkkaracan, P. (2018). Müslüman Toplumlarda Kadın ve Cinsellik, çev. Ebru Salman, İstanbul: İletişim Yayınları. İYADER (2020). İYAGENDER Programı: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitmen Klavuzu, Ankara: İkinci Baskı. http://iyader.org.tr/wp-content/uploads/2020/09/YAGENDER-2-Toplumsal-CinsiyetEitlii-Eitim-Klavuzu-Versiyon-2.pdf Jackson, S., ve Scott, S. (2012). Cinselliği Kuramsallaştırmak, çev. Selen Serezli, Ankara: NotaBene Yayınları. 176 Kandiyoti, D. (2013). Cariyeler, Bacılar, Yurttaşlar: Kimlikler ve Toplumsal Dönüşümler, İstanbul: Metis Yayıncılık. Kaos GL Derneği. (2020). Bi-seksüeller Burada, Ankara: Üçüncü Baskı. https://kaosgldernegi.org/images/library/biseksu-el-yeni-web-1.pdf. Kaos GL Derneği. (2020). Söylemekten Çekinme: Lezbiyen, Ankara: Üçüncü Baskı. https://kaosgldernegi.org/images/library/lezbiyen-yeni-web-1.pdf Kaos GL Derneği. (2020). Çeviri Sözlüğü, Deniz Gedizlioğlu (Ed). https://kaosgldernegi.org/images/library/cevirisozlugu2020.pdf Kaos GL Derneği. (2020). Sıkça Sorulan Sorular, Ankara: Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş Dokuzuncu Baskı. Kaynak, D., Irgıt, Y. ve Çakmak, S. (2022). Ergenlik Dönemindeki Kız Çocuklarında Benlik Saygısı ve Yordayıcılarının Kültürle İlişkisi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 14 (3), 358-370. Koedt, A. (1970). The Myth of Vaginal Orgasm, Voices from Women’s Liberation, Ed. Lesley Tanner, New York: Menter. Kornak, J. (2015). Queer As A Political, Academic Thesis, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies Gender Studies, University of Helsinki, Finland. Küçük, M. (2015). Çalışma Hayatında Kadınlar ve Karşılaştıkları Sorunlar: Bir İşverene Bağlı Olarak Çalışan Emekçi Kadınlara İlişkin Bir Araştırma. Ekonomi Bilimleri Dergisi, 7 (1), 1-17. Leeds Feminist Devrimci Grubu. (1981), Politik Lezbiyenlik: Heteroseksüelliğe Açılan Dava, çev. Melis Dedeoğlu. Düşmanı Sevmek: Heteroseksüel Feminizm ile Politik Lezbiyen Arasındaki Tartışma, 2015. MacKinnon, A. C. (1989). Sexuality, Toward a Feminist Theory of the State, Cambridge: Harvard University Press. Mahar, E. A., Mintz, L. B., ve Akers, B. M. (2020). Orgasm Equality: Scientific Findings and Societal Implications, Current Sexual Health Reports, 12, 24-32. https://doi.org/10.1007/s11930-020-00237-9. 177 Manning, E. (2009). Queerly Disrupting Methodology. Paper Presented at Feminist Research Methods- An international Conference Stockholm Sweden, 4-6. Mehrhof, B., Kearon, P. (1973). Rape: An Act Of Terror, ed. Anne Koedt, Ellen Lavine, Anita Rapone. Radical Feminism, New York: Quadrangle Books, 228-233. Menka. (2014). Lesbian History: A Challenge to Gender Studies. Journal of Humanities and Social Science, 19 (4), 118-120. Millett, K. (2018). Cinsel Politika, İstanbul: Payel Yayınevi. Murashova, L. P., Pravikova L. V. (2015). Erotization As The Basıs Of Female Metaphor In The Englısh Language, The Language and Culture, Tomsk State University Repository, 9-16. Opperman, E., Braun, V., Clarke, V. ve Rogers, C. (2013). “It Feels So Good It Almost Hurts”: Young Adults’ Experiences of Orgasm and Sexual Pleasure. The Journal of Sex Research, 51 (5), 503-515. Özdemir, O. (2010). Tecavüzü, Hegemonik Erkeklik Zemininden Kavramak. Fe Dergi, 2(2), 75-90. https://cins.ankara.edu.tr/tecavuz.pdf Özkan, E., Ulutaş, F., ve Morsünbül, Ü. (2020). Tomboy Üzerine Bir Gözden Geçirme: Kavramsal Analiz, Tarihsel Süreç ve Çeşitli Başlıklar Açısından İnceleme, A Rewiew on Tomboy: Conceptual Analysis, Historical Process and Examination in Terms of Various Topics (Der). Akdeniz Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Dergisi, 3 (2), 312-332. Özkazanç, A. (2015). Feminizm ve Queer Kuram, Ankara: Dipnot Yayınları. Özüölmez, P. K. (2019). Mıchel Foucault’nun İktidar ve Özne Kavramsallaştırmasına Gözetim Sorunu Üzerinden Bakmak: Black Mırror – Arkangel, Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi, Araştırma Makalesi. Ramazanoğlu, C., Holland, J. (2002). Feminist Methodology: Challenges and Choices, London: Sage Publications. Rich, A. (1980). Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence, Signs, 5 (4), 631- 660. Sancar, S. (2020). Erkeklik: İmkânsız İktidar, İstanbul: Metis Yayınları. 178 Santos, J. S., Amaral, I., ve Brites, M. J. (2020). Masculinities and Ageing: Deconstructing Online Representations Among Portuguese Speaking Users, Springer Nature Switzerland AG, 89-100. https://doi.org/10.1007/978-3-030-50232-4_7 Saxena, S., Mathur, A., Jain, S. (2020). Body Shaming, Emotional Expressivity, And Life Orientation Among Young Adults, Jetir, 7 (9), 487-493. Sever, M. (2015). Kadınlık, Annelik, Gönüllü Çocuksuzluk: Elisabeth Badinter’den Kadınlık Mı Annelik Mi? Tina Miller’dan Annelik Duygusu: Mitler ve Deneyimler ve Corinne Maier’den No Kid Üzerinden Bir Karşılaştırmalı Okuma Çalışması. Fe Dergi, 7 (2), 72-86. Shulman, A. K., (1980). Sex and Power: Sexual Bases of Radical Feminism, The University of Chicago Press, Women: Sex and Sexuality, 5 (4), 590-604. Şafak, Ş., Çopur, Z., ve Altınel Özkan, M. (2006). Çocukların Evle İlgili Faaliyetlere Harcadıkları Zamanın İncelenmesi. Şimşek, I. Ç. (2022). Lezbiyen ve Biseksüel Kadınların Açılma Hikayeleri Üzerine Bir Anlatı Çalışması (Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Açık Erişim Sistemi. http://openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/handle/11655/25831. Tekin Epik, M. Ve Özen, S. (2021). “Erkek İşi”nde Kadın Emeği: Toplumsal Cinsiyet Rollerine Başkaldıran Kadınlar Üzerine Nitel Bir Araştırma. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi, 5 (2), 66-90. Thompson, N. (2016). Güç ve Güçlendirme, çev. Ahmet Ege ve ark., Nika Yayınevi: Ankara. Topçu, A. E., ve Dönmez, A. (2015). Bir Grup Süreci Olarak Akran Zorbalığı: Katılımcı Rollerinin Cinsiyet ve Sosyal Statü Açısından İncelenmesi. Türk Psikoloji Dergisi, 30 (75), 1-13. Uluyol, F. M., (2016). Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelime Bağlı Zorbalığa Maruz Kalma, Sosyal Destek ve Psikolojik İyilik Hali Arasındaki İlişki. Klinik Psikiyatri Dergisi, 19 (2), 87-96. UNFPA. (2016). Kadınlar İçin Aile İçi Şiddetle Mücadele El Kitabı. https://turkey.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/aismelkitabi.pdf 179 Vannier, S. A., ve Byers, E. S. (2013). A Qualititative Study Of University Students’ Perceptions of Oral Sex, Intercourse and Intimacy. Archives of Sexual Behaviour, 42 (8), 1573-1581. doi: 10.1007/s10508-013-0130-0. Walby, S. (2016). Patriyarka Kuramı, Ankara: Dipnot Yayınları. Yağan Güder, S., ve Alabay, E. (2016). 3-6 Yaş Arasındaki Çocukların Oyuncak Tercihlerinin Toplumsal Cinsiyet Bağlamında İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (2). 91-111. Yardımcı, S., Güçlü. Ö. (2016). Queer Tahayyül, İstanbul: Sel Yayıncılık. Yüzer, İ., ve Demez, G. (2021). Ataerkil Güç İlişkileri Bağlamında Baba-Oğul Etkileşimi. Akdeniz Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Dergisi, 4 (1), 15-34.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26809
dc.description.abstractIn this research, based on Kate Millett's sexual politics, Foucault's theory of subject and power, and Butler's kuir and performativity theories, it is aimed to reveal how kuir and heterosexual subjects construct a subjectivity over their gender identity and sexual orientation, how love, sexuality and power make sense and the reflection of the power relations of the patriarchal order on the sexual practices of the subjects. In this study, where feminist and kuir methodology was adopted, qualitative research techniques were used. Semi-structured in-depth interviews were provided with a total of 15 people consisting of kuir (10) and heterosexual (5) subjects with assigned gender is woman. The data obtained from the field was transcribed through the Inscribe program. Through the MAXQDA 2018 program, the data was categorised as codes and thematic analysis was made. In this context, the research is divided into three thematic sections. These are; Subjective Processes of Gender Identity, Subjective Processes of Sexual Orientation, and Sexual Practices and the Power Relationship. The results obtained from the research show that the subjectification processes of queer and heterosexuals differ through the distinction between normal and abnormal as indicated by Foucault. The extent of discrimination and violence over intersectional identities is also diversifying. When we look at the power relations in sexual practices, it is seen that power relations exist in both queer and heterosexual subjects experiences. Sexual experiences of queer and heterosexual subjects who assigned gender is women with cis straight men, it is often seen to take form through submission to power. However specifically the queer subjects who describe themselves as feminists, in sexual practices with cis women and trans men, it is seen that the relations of power are more uncertain and they are resisting power in this context.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectözne, cinsiyet, cinsellik, iktidar, performativite, feminist, kuir.tr_TR
dc.subject.lcshSosyolojitr_TR
dc.titleCinsiyetin Öznellik İnşası: Cinsel Pratikler ve İktidar İlişkisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu araştırmada, Kate Millett cinsel politika, Foucault’un özne ve iktidar kuramı ve Butler’in kuir ve performativite kuramları temel alınarak kuir ve heteroseksüel öznelerin cinsiyet kimliği ve cinsel yönelimleri üzerinden nasıl bir öznellik inşası oluşturdukları ve aşk, cinsellik ve gücü anlamlandırma ile ataerkil düzeninin iktidar ilişkilerinin öznelerin cinsel pratiklerine yansıma biçimleri ortaya çıkartılmak amaçlanmıştır. Feminist ve kuir metodoloji benimsenen bu çalışmada, nitel araştırma tekniklerinden yararlanılmıştır. Atanmış cinsiyeti kadın olan kuir (10) ve heteroseksüel (5) öznelerden oluşan toplamda 15 kişi ile yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşmeler sağlanmıştır. Sahadan elde edilen veriler InqScribe programı aracılığıyla deşifre edildi. MAXQDA 2018 programı üzerinden ise veriler kodlara ayrıştırılarak tematik çözümleme yapıldı. Bu bağlamda araştırma üç tematik bölüme ayrılmıştır. Bunlar; Cinsiyet Kimliğinin Öznellik Süreçleri, Cinsel Yönelimin Öznellik Süreçleri ve Cinsel Pratikler ve İktidar İlişkisi’nden oluşmaktadır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar, atanmış cinsiyeti kadın olan kuir ve heteroseksüellerin özneleşme süreçlerinin Foucault’ın imlediği biçimde normal ve anormal ayrımı üzerinden farklılaştığı görülmektedir. Normal/anormal ayrımı üzerinden ayrımcılık ve şiddetin boyutu da farklılaşmaktadır. Cinsel pratiklerdeki iktidar ilişkilerine baktığımızda ise iktidar ilişkilerinin hem kuir hem heteroseksüel özne deneyimlerinde var olduğu görülmektedir. Atanmış cinsiyeti kadın olan kuir ve heteroseksüel öznelerin natrans heteroseksüel erkeklerle olan cinsel deneyimlerinde cinselliğin çoğunlukla iktidara boyun eğme üzerinden biçim aldığı görülürken; özellikle kendilerini feminist olarak tanımlayan kuir öznelerin, natrans kadın ve trans erkekle olan cinsel pratiklerinde ise iktidar ilişkilerinin daha fazla belirsizleştiği ve bu bağlamda iktidara direndikleri görülmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentSosyolojitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-09-30T11:46:04Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record