Show simple item record

dc.contributor.advisorTuncer, Zafer Selçuk
dc.contributor.authorErçin Kahveci, Nafiye Ecem
dc.date.accessioned2022-09-23T12:05:51Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26782
dc.description.abstractDue to physiological changes in pregnancy, we need to define the normal reference ranges of laboratory values which are important for defining pathological conditions. Our research was carried out to determine the reference ranges for full blood count parameters, coagulation and fibrinolysis parameters, kidney function tests, and liver function tests in healthy pregnancies in our population. The data was collected from 152 healthy pregnancy files applied to the Hacettepe University Department of Obstetrics and Gynecology. Overall, Hb, Hct, PLT, BUN, ALT, and total protein values decreased for the third trimester while an increase in WBC, Na, ALP values were observed for the third trimester (p<0.05). An increase in the mean values of fibrinogen, D-dimer, ATIII, Prot C, and Prot S for the third trimester was observed, while a decrease in INR was observed (p<0.05). An increase in the aPTT mean value was detected in the second trimester, and this increase in the second trimester was statistically significant compared to the values in the other trimesters. Reference ranges of all values for trimesters are also given. Our studies show normal values of healthy pregnancies that can be used clinically for all three trimesters.tr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectgebeliktr_TR
dc.subjectreferans aralıklarıtr_TR
dc.subjectkoagülasyontr_TR
dc.subjecthemogramtr_TR
dc.titleSağlıklı Gebeliklerde Tam Kan, Koagülasyon Testleri, Böbrek ve Karaciğer Fonksiyon Testlerinin Trimesterlere Göre Değişimi ve Gestasyon Spesifik Referans Aralıklarıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetGebelikte ortaya çıkan fizyolojik değişikliklerden dolayı gebelerin laboratuvar değerlerinin normal referans aralıklarını belirlemek, patolojik durumları tanımlamamız için önemlidir. Çalışmamız, popülasyonumuzdaki sağlıklı gebelerde trimesterlere ait tam kan sayımı parametreleri, koagülasyon ve antikoagülasyon ile ilgili parametreler, böbrek fonksiyon testleri ve karaciğer fonksiyon testlerinin referans aralıklarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Veriler Hacettepe Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Gebe Polikliniği’ne 1 Aralık 2020 - 1 Ekim 2021 tarihleri arasında başvurmuş 152 sağlıklı gebenin dosyalarından toplanmıştır. Çalışmamızda genel olarak değerlendirildiğinde Hb, Hct, PLT, BUN, ALT, TP, Alb ortalama değerlerinde üçüncü trimestere doğru azalma gözlenirken; WBC, Na, ALP değerlerinde üçüncü trimestere doğru artış gözlenmiştir (p<0.05). Fibrinojen, D-Dimer, ATIII, Prot C ve Prot S ortalama değerlerinde üçüncü trimestere doğru artış gözlenirken; INR değerinde azalma gözlenmiştir (p<0,05). aPTT ortalama değerinde ikinci trimesterde artış saptanmış olup, ikinci trimesterdeki bu yükseklik diğer trimesterdeki değerlere göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek saptanmıştır. Tüm değerlerin trimesterlere ait referans aralıkları da verilmiştir. Çalışmamız ile popülasyonumuzdaki sağlıklı gebelerin her üç trimesterde klinik olarak kullanılabilecek normal değerleri gösterilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentKadın Hastalıkları ve Doğumtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-09-23T12:05:51Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypemedicineThesistr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record