Show simple item record

dc.contributor.advisorBahar Özvarış, Şevkat
dc.contributor.authorOğuz, Bahar
dc.date.accessioned2022-09-23T12:02:34Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-03-09
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26780
dc.description.abstractOguz B, In Pandemic, Primary Education Teachers in Ankara Mamak, the Development of the Mask Use Compliance Scale Based on the Health Belief Model and the Relationship with Health Literacy. Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Public Health, Public Health Specialty Thesis, Ankara, Mamak 2022. In this research, on primary school teachers working in Mamak District of Ankara; evaluating the validity and reliability of the scale " Adaptation to using a mask developed based on the Health Belief Model (HBM) ", ıt was aimed to determine the compliance with using masks according to the HBM, the factors affecting it, and to determine the relationship between the level of health literacy and the use of masks according to the HBM during the COVID-19 period. The section in which the validity-reliability of the scale generated according to the HBM is examined in the study is a methodological research feature, while other parts are descriptive. The “Mask Use Compliance Scale” used in the research, by the researcher, the HBM’s “perceived susceptibility”, “perceived severity”, “perceived benefits, “perceived barriers”, “self-sufficiency” and “cue to action” have been created in accordance with the subtitles. In the study, 376 people were reached, the Cronbach alpha value of the HBM scale, which was developed as 24 items, was 0.80, and the Cronbach's alpha values of the sub-dimensions ranged from 0.62 to 0.97. It was observed that the six-factor structure of the scale ranged from “acceptable agreement” to “very good agreement” with Confirmatory Factor Analysis. A general HBM score can be calculated from the scale consisting of six sub-dimensions. A high score from the HBM indicates good compliance with the use of masks. The scores of the teachers on the HBM and Health Literacy scales are at a good level. As the level of health literacy and self-efficacy increases, compliance with the use of masks increases. Those who do not have chronic diseases and those who have not been vaccinated against COVID-19 have a significantly higher compliance with the use of masks. Perceptions of men's barriers to using masks, perceptions of the seriousness of the disease and self-efficacy in using masks of health workers in the family, the perceived benefits of masks are significantly higher for those who have not had a disease and/or a relative who have not been vaccinated. This scale, developed in accordance with the HBM, has been found to be used in the COVID-19 period in primary school teachers to investigate compliance with mask use. In line with the results of this research, suggestions were made for the research group and future researchers. Keywords: Health Belief Model, Health Literacy, Self-Efficacy, COVID-19, Mask Usetr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectSağlık İnanç Modelitr_TR
dc.subjectSağlık Okuryazarlığıtr_TR
dc.subjectÖz Yeterliliktr_TR
dc.subjectCOVID-19tr_TR
dc.subjectMaske kullanımıtr_TR
dc.subject.lcshHalk sağlığıtr_TR
dc.titleANKARA MAMAK’TA İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNDE PANDEMİDE, SAĞLIK İNANÇ MODELİNE DAYALI MASKE KULLANMA UYUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞİTİRİLMESİ VE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI İLE İLİŞKİSİtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetOğuz B, Ankara Mamak’ta İlkokul Öğretmenlerinde Pandemide, Sağlık İnanç Modeline Dayalı Maske Kullanma Uyum Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Sağlık Okuryazarlığı ile İlişkisi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Halk Sağlığı Uzmanlık Tezi, Ankara, Mamak 2022. Bu araştırmada, Ankara İli Mamak İlçesi’nde görev yapan ilkokul öğretmenlerinde; “Sağlık İnanç Modeli’ne (SİM) Dayalı Maske Kullanma Uyum” ölçeğinin geçerlik ve güvenirliğini değerlendirmek, SİM’e göre COVID-19 döneminde, maske kullanmaya uyumu, buna etki eden faktörleri saptamak ve sağlık okuryazarlığı düzeyi ile SİM’e göre maske kullanma arasındaki ilişkiyi saptamak amaçlanmıştır. Araştırmada SİM’e göre oluşturulan ölçeğin geçerlik-güvenirliğinin incelendiği bölüm metodolojik araştırma özelliğini taşırken, diğer bölümler tanımlayıcı özelliktedir. Araştırmada kullanılan “SİM’e Dayalı Maske Kullanma Uyum Ölçeği”, araştırmacı tarafından SİM’in; “algılanan duyarlılık”, “algılanan ciddiyet”, “algılanan fayda”, “algılanan engeller”, “öz-yeterlilik” ve “eyleme geçiriciler” alt başlıklarına uygun olarak oluşturulmuştur. Araştırmada 376 kişiye ulaşılmış, 24 madde olarak geliştirilen SİM ölçeğinin Cronbach alfa değeri 0,80 olup, alt boyutların Cronbach alfa değerleri 0,62-0,97 arasında değişmektedir. Ölçeğin altı faktörlü yapısının Doğrulayıcı Faktör Analizi ile “kabul edilebilir düzeyde uyum” ile “çok iyi düzeyde uyum” arasında değiştiği görülmüştür. Altı alt boyuttan oluşan ölçekten genel bir SİM puanı hesaplanabilmektedir. SİM’den alınan puanın yüksek olması, maske kullanımına uyumun iyi olduğunu göstermektedir. Öğretmenlerin SİM ve Sağlık Okuryazarlığı ölçeğinden aldıkları puanlar iyi düzeydedir. Sağlık okuryazarlığı ve öz yeterlilik düzeyi arttıkça maske kullanımına uyum artmaktadır. Kronik hastalığı olmayanların ve COVID-19 aşısı olmamış olanların maske kullanımına uyumu anlamlı düzeyde daha yüksektir. Erkeklerin maske kullanma konusunda engel algıları, ailede sağlık çalışanı olanların hastalığa yönelik ciddiyet algıları ve maske kullanma konusunda öz-yeterlilikleri, kendisi ve/veya yakını hastalık geçirmemiş ve aşı olmamış olanların maske konusunda algıladıkları faydalar anlamlı düzeyde daha yüksektir. SİM’e uygun geliştirilen bu ölçeğin ilkokul öğretmenlerinde COVID-19 döneminde maske kullanımına uyumun araştırılmasında kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Bu araştırma sonuçları doğrultusunda araştırma grubuna ve gelecekteki araştırmacılara yönelik önerilerde bulunulmuştur. Anahtar kelimeler: Sağlık İnanç Modeli, Sağlık Okuryazarlığı, Öz Yeterlilik, COVID-19, Maske kullanımıtr_TR
dc.contributor.departmentHalk Sağlığıtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-09-23T12:02:34Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record