Show simple item record

dc.contributor.advisorÇakmak, Tolga
dc.contributor.authorYüksel, Gökçe
dc.date.accessioned2022-07-01T08:12:38Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-05-31
dc.identifier.citationAPA 7tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26455
dc.description.abstractToday, with the increasing competitive environment, companies need to develop faster, less costly and more error-free products. For this reason, they need information systems and the management of the entire production process from end to end in a single environment. In the study, it is aimed to identify the needs for product lifecycle management applications in order to record all processes for products and services in a large-scale defense industry company that wants to switch to an integrated structure and to analyze the transition process to this approach. Within the framework of the stated purpose, the conceptual background of the study is built on corporate information management and product lifecycle management. Based on this setup, the company's corporate information management practices and product lifecycle management studies are described in two dimensions. In the first of these dimensions, the opinions of the decision makers who are responsible for structuring the product lifecycle management practices in the company were evaluated. In the second dimension, the evaluations of the employees who experienced the product life cycle applications as a pilot application were analyzed. Data were collected through semi-structured interview and survey techniques for the analysis of the said opinions and evaluations. Among the prominent findings, it has been specified that (1) there are problems in accessing corporate information (2) there are interruptions in information systems (3) there is a need for improvements in the planning of processes during the transition to the product life cycle. As a result, it has been understood that employees experience problems such as not being able to access up-to-date information, working with too many information systems and needing to transfer data between these systems. In product lifecycle management applications, it has been specified that the lack of training and the fact that the trainings given are not company-specific viii negatively affect the transition to the use of these applications. In addition, employees who have experienced product lifecycle management applications as a pilot application have evaluated the spread of these applications throughout the company as a necessary situation. As a result of the findings and evaluations, as the main hypothesis of the study, "There is a need for product life cycle management applications that record all processes for products and services in the integrated structure of a defense industry institution that manages business processes based on product and service development with a large scale and many information systems." hypothesis was confirmed. It is thought that this study has unique value in terms of depicting the transition process to product lifecycle management practices in corporate structures.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectÜrün yaşam döngüsü yönetimitr_TR
dc.subjectKurumsal bilgitr_TR
dc.subjectKurumsal bilgi yönetimitr_TR
dc.subjectBilgi sistemleritr_TR
dc.subjectYapılandırma sürecitr_TR
dc.subject.lcshBilgi kaynaklarıtr_TR
dc.titleKurumsal Bilgi Yönetiminde Ürün Yaşam Döngüsü Yaklaşımları: Bir Savunma Sanayi Şirketindeki Yapılandırma Sürecinin Analizitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetGünümüzde artan rekabet ortamı ile beraber şirketlerin daha hızlı, daha az maliyetli ve daha hatasız ürünler geliştirmeleri gerekmektedir. Bu nedenle de bilgi sistemlerine ve uçtan uca tüm üretim sürecini tek bir ortamda yönetilmesine ihtiyaç duymaktadırlar. Çalışmada, bütünleşik bir yapıya geçmek isteyen büyük ölçekli bir savunma sanayi şirketinde ürün ve hizmetlere yönelik bütün süreçleri kayıt altına almak için ürün yaşam döngüsü yönetimi uygulamalarına duyulan ihtiyaçları tespit etmek ve bu yaklaşıma geçiş sürecinin analiz edilmesi amaçlanmıştır. Belirtilen amaç çerçevesinde çalışmanın kavramsal arka planı kurumsal bilgi yönetimi ve ürün yaşam döngüsü yönetimi üzerine kurgulanmıştır. Bu kurgudan hareketle şirketteki kurumsal bilgi yönetimi uygulamaları ve ürün yaşam döngüsü yönetimi ile ilgili çalışmalar iki boyutta betimlenmiştir. Bu boyutlardan ilkinde şirkette ürün yaşam döngüsü yönetimi uygulamalarının yapılandırılmasında sorumluluğu bulunan karar vericilerin görüşleri değerlendirilmiştir. İkinci boyutta ise pilot uygulama olarak ürün yaşam döngüsü uygulamalarını deneyimleyen çalışanların konuyla ilgili değerlendirmeleri analiz edilmiştir. Söz konusu görüşlerin ve değerlendirmelerin analizi için yarı yapılandırılmış görüşme ve anket teknikleriyle veri toplanmıştır. Öne çıkan bulgularda (1) kurumsal bilgiye ulaşma konusunda sorunların yaşandığı (2) bilgi sistemlerinde kesintilerin olduğu (3) ürün yaşam döngüsüne geçiş aşamasında süreçlerin planlanmasına yönelik iyileştirmelere ihtiyaç duyulduğu tespit edilmiştir. Sonuçta ise çalışanların güncel bilgiye ulaşamama, çok fazla bilgi sistemi ile çalışma ve bu sistemler arasında veri aktarımına gereksinim duyma gibi sorunlar yaşadıkları anlaşılmıştır. Ürün yaşam döngüsü yönetimi uygulamalarında ise eğitim eksikliğinden ve verilen eğitimlerin şirkete özgü olmamasının bu uygulamaların kullanımına geçişi olumsuz etkilediği belirlenmiştir. Ayrıca pilot uygulama olarak ürün yaşam döngüsü yönetimi uygulamalarını deneyimleyen çalışanlar bu uygulamaların şirketin bütününe yayılmasını ihtiyaç duyulan bir durum olarak değerlendirmiştir. Bulgular ve değerlendirmeler sonucunda çalışmanın ana hipotezi olarak "Büyük ölçekli ve çok sayıda bilgi sistemi ile ürün ve hizmet geliştirmeye dayalı iş süreçlerini yöneten bir savunma sanayi kurumunda bütünleşik bir yapıda, ürün ve hizmetlere yönelik bütün süreçleri kayıt altına alan ürün yaşam döngüsü yönetimi uygulamalarına ihtiyaç duyulmaktadır" şeklinde oluşturulan hipotez doğrulanmıştır. Bu çalışmanın kurumsal yapılarda ürün yaşam döngüsü yönetimi uygulamalarına geçiş sürecini resmetmesi açısından özgün değer taşıdığı düşünülmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentBilgi ve Belge Yönetimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-07-01T08:12:38Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record