Show simple item record

dc.contributor.advisorBaşaran, Alparslan Abdurrahman
dc.contributor.authorAltınsoy Arık, Rana Gül
dc.date.accessioned2022-07-01T08:01:06Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-06-02
dc.identifier.citationAltınsoy Arık, R.G., 2022, Finansal Teknolojilerde Regülasyon ( yüksek lisans tezi), Hacettepe Üniversitesi, Ankaratr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26452
dc.description.abstractRapidly growing technology affects our lives deeply. The finance sector is undergoing a major transformation in line with this changing and developing technology. Especially with the development of technology, digitalization creates new approaches. Financial Technology (Fintech) is one of these new approaches. With the developments experienced after the 2008 Global Economic Crisis, the consumer structure underwent a major transformation, and significant changes were experienced in the financial sector. Fintechs have affected ways of doing business in financial services, especially in banking, insurance and payment services and changed the dynamics in the financial system. Since the rapidly growing fintech sector is a new field, unlike traditional financial methods, it is not subject to any regulation. Although this situation creates advantages in financial services, it also brings various risks with it. The application of new technologies in the financial sector carries new risks and changes the existing risks inherent in the financial system. In this regard, it is critical to establish a supervising structure and regulatory rules in order to understand and prevent risks and to ensure the safe, efficient and effective functioning of the financial system. This thesis examines how financial technologies are regulated. Within this context, the emergence of the fintech concept and the sectoral development of the fintech ecosystem in Turkey and globally are studied. The study examines the regulatory approaches and legislative regulations countries adopt towards fintechs. Taking country specific cases into account, a novel approach is offered on how fintechs can be regulated and supervised in a way that meets their needstr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectFinansal teknolojitr_TR
dc.subjectFintektr_TR
dc.subjectRegülasyontr_TR
dc.subjectTeknolojitr_TR
dc.subjectDüzenlemetr_TR
dc.subject.lcshBilgi kaynaklarıtr_TR
dc.titleFinansal Teknolojilerde Regülasyontr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetGünümüzde hızla gelişen teknoloji, hayatımızı derinden etkilemektedir. Finans alanı da bu değişen ve gelişen teknoloji doğrultusunda büyük bir dönüşüm geçirmektedir. Özellikle teknolojinin gelişimiyle birlikte her şeyin dijitalleşmeye başlaması yeni yaklaşımlar ortaya çıkarmaktadır. Finansal Teknoloji (Fintek) de bu yeni yaklaşımlardan birisidir. 2008 Küresel Ekonomik Kriz sonrasında yaşanan gelişmelerle tüketici yapısı büyük bir dönüşüm geçirmiş, finans sektöründe önemli değişimler yaşanmıştır. Fintekler de bu noktada başta bankacılık, sigortacılık ve ödeme hizmetleri olmak üzere finansal hizmetlerdeki pek çok iş yapış biçimini etkilemiş ve finansal sistemdeki dinamikleri değiştirmiştir. Hızla gelişen ve büyüyen fintek piyasası yeni bir alan olduğu için geleneksel finansal yöntemlerden farklı olarak herhangi bir düzenlemeye tabi değildir. Bu durum finansal hizmetlerde bir avantaj yaratabileceği gibi çeşitli riskleri de beraberinde getirmektedir. Finans sektöründe yeni teknolojilerin uygulanması yeni riskler taşımakta ve finansal sistemin doğasında var olan mevcut riskleri değiştirmektedir. Bu doğrultuda risklerin anlaşılması ve önlenerek finansal sistemin güvenli, verimli ve etkin işleyişinin sağlanması amacıyla bir denetim yapısı ve düzenleyici kuralların oluşturulması önem arz etmektedir. Bu tez çalışmasında, finansal teknolojilerin nasıl regüle edildiği incelenmektedir. Bu kapsamda, fintek kavramının geçmişten günümüze nasıl ortaya çıktığı ve fintek ekosisteminin dünyada ve Türkiye’deki sektör gelişimine yer verilmektedir. Çalışmada, düzenleyici yaklaşımlara odaklanılarak dünyadaki ülkelerin finteklere yönelik hangi düzenleyici yaklaşımları uyguladığı ve hangi mevzuat düzenlemelerini benimsediği incelenmektedir. Seçilmiş ülke örnekleri de göz önüne alınarak finteklerin ihtiyaçlarına cevap verebilir şekilde nasıl düzenlenip denetlenebileceğine dair bir yaklaşım sunulmaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentMaliyetr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-07-01T08:01:06Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record