Show simple item record

dc.contributor.advisorYılmaz, Meltem
dc.contributor.authorAmirov, Nergiz
dc.date.accessioned2022-06-28T11:54:16Z
dc.date.issued2022-06
dc.date.submitted2022-06-01
dc.identifier.citationAPAtr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26431
dc.description.abstractIn order to create a sustainable urban environment, it is very important to organize the infrastructure, socio-economic development, resources and policies in a way that contributes to the city's metabolism, quality of life and social consciousness. The fact that the lands in the city increase in value by offering them to activities with economic returns and the far away of agricultural activities from the city periphery makes it difficult for societies living in urban centers to access healthy food. To be experienced as intense in Turkey this problem is to encourage cities to convert it to a local solution. In this context, architectural production and urban planning are important in order to make "agriculture" activity in cities. In addition to meeting the food needs of the society at the local scale, urban agriculture has positive effects in different dimensions such as environmental sustainability, health, nutrition and social interaction. Creating renewable green areas in city centers will make it possible for sustainable development and agriculture to become both individual and social goals. Based on this perspective, the agricultural area established on the Beytepe campus of Hacettepe University demonstrates both a work towards becoming a green campus and a collective life commune structure towards the users of the campus. Access to healthy food, environmental awareness and analyzing and synthesizing the urban-rural dialectic with the philosophy of 'pluralism' can be listed as the achieved goals of this project. The aim of this study is to analyze the Beytepe Campus Agriculture Project in Hacettepe University in the challenging topography and microclimate of Ankara city, within the framework of sustainable goals.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectKent tarımıtr_TR
dc.subjectSürdürülebilirliktr_TR
dc.subjectEkolojik kentleşmetr_TR
dc.subjectEkokampüstr_TR
dc.subjectKampüs tarımıtr_TR
dc.subject.lcshMimarlıktr_TR
dc.titleSürdürülebilir Kampüs Tarımı: Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi Örneğitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetSürdürülebilir bir kentsel çevre yaratmak için, altyapının, sosyo-ekonomik gelişimin, kaynakların ve politikaların, şehrin metabolizmasına, yaşam kalitesine ve toplumsal bilince katkıda bulunacak şekilde düzenlenmesi çok önemlidir. Kent içindeki arazilerin ekonomik getirisi olan faaliyetlere sunularak değer artışı göstermesi ve tarımsal faaliyetlerin kent çeperlerinden fazlasıyla uzaklaşması, kent merkezlerinde yaşayan toplumların sağlıklı gıdaya erişimini zorlaştırmaktadır. Bu problemin Türkiye'de yoğun olarak yaşanması, kentleri bir çözüm mekanına dönüştürmeye teşvik etmektedir. Bu bağlamda, mimari üretim ve kent planlama, ‘tarım’ etkinliğini kentlerde yapabilmek adına önem taşımaktadır. Kentsel tarım yerel ölçekte toplumun gıda ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra, çevresel sürdürülebilirlik, sağlık, beslenme ve sosyal etkileşim gibi farklı boyutlarda da pozitif etkilere sahiptir. Kent merkezlerinde yenilebilir yeşil alanların oluşturulması, sürdürülebilir kalkınma ve tarımın hem bireysel hem de toplumsal amaç haline gelmesini mümkün kılacaktır. Bu perspektife dayanarak Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsünde kurulmuş olan tarım alanı hem yeşil kampüs olma yolunda bir çalışma hem de kampüs kullanıcıları yönünde kolektif bir yaşam topluluğu oluşturma yapısı sergilemektedir. Sağlıklı gıdaya erişim, çevre bilinci ve kent-kırsal diyalektiğini ‘çoğulculuk’ felsefesi ile çözümlemek ve sentezlemek bu projenin ulaşılmış hedefleri olarak sıralanabilir. Bu çalışmanın amacı Ankara kentinin zorlu topoğrafyası ve mikroikliminde, sürdürülebilir hedefler çerçevesinde, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüs Tarımı Projesi’nin analizini yapmaktır.tr_TR
dc.contributor.departmentİç Mimarlık ve Çevre Tasarımıtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-06-28T11:54:16Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeprojecttr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record