Show simple item record

dc.contributor.advisorKoç, İsmet
dc.contributor.authorTorun Alaca, Dilek
dc.date.accessioned2022-06-28T10:32:00Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-05-27
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26428
dc.description.abstractThis dissertation aims to examine the components of demographic change in Turkey using decomposition methods. Trends in mortality, fertility, and population growth are separated into their components for exploring the effect of age and socioeconomic factors to the demographic change over time. This study consists of two main chapters in essay type on the decomposition of mortality measures and decomposition of fertility and population growth measures. In the first essay, long-term mortality trends are decomposed using direct and indirect mortality estimates based on demographic surveys and censuses. In addition, data sets of Turkish Demographic and Health Surveys conducted in 1993 and 2013 are used to examine the impact of social factors on mortality changes after 1990. The analysis has shown that the long-term mortality improvement was due to reductions in mortality rather than age structure. The greatest contribution to this decrease was the improvement in infant mortality rates. After 1990s, mortality levels have converged in all sub-population groups, although there was a significant disparity in age patterns of mortality. Fertility and population growth measures are analyzed in the second essay. Fertility decompositions are conducted by using data sets of Turkish Demographic and Health Surveys conducted in 1993, 2003 and 2013; while indirect estimates from secondary data sources are used to decompose crude rate of natural increase. Decomposition analysis has shown that the effect of increasing age at marriage and fertility postponement was evident in the study period. In addition, fertility variation between population groups persisted, and educational level was the most significant socioeconomic factor contributing to fertility change. Although Turkey’s demographic transition is nearly completed, divergences in demographic conditions persist across sub-population groups. Some of the socioeconomic factors contributing to this divergence are discussed in this study. However, it should be taken into account that cultural and ideational factors also contribute to demographic divergence. Considering the results of this study in terms of the course of demographic change in Turkey, it can be predicted that, the completion of demographic transition in all population groups is anticipated to produce further declines in fertility, which, along with decreasing mortality, will lead to population aging.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherNüfus Etütleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectMortalitytr_TR
dc.subjectDecomposition methodstr_TR
dc.subjectFertilitytr_TR
dc.subjectPopulation growthtr_TR
dc.subjectSocioeconomic factorstr_TR
dc.titleEssays on the Components of Demographic Change in Turkey: An Application of Decomposition Methodstr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu tez, ayrıştırma yöntemlerini kullanarak Türkiye'deki demografik değişimin bileşenlerini incelemeyi amaçlamaktadır. Ölümlülük, doğurganlık ve nüfus artışı hızındaki değişimler, yaş ve sosyoekonomik faktörlerin demografik değişim üzerindeki etkisini araştırmak için bileşenlerine ayrılmıştır. Bu çalışma, ölümlülük değişkenlerinin ayrıştırılması ve doğurganlık ve nüfus artış hızı değişkenlerinin ayrıştırılması üzerine iki makaleden oluşmaktadır. İlk makalede, uzun vadeli ölümlülük değişimi, demografik araştırmalara ve nüfus sayımlarına dayanan doğrudan ve dolaylı ölüm tahminleri kullanılarak analiz edilmiştir. Ayrıca, sosyoekonomik faktörlerin 1990 sonrası ölümlülük değişimi üzerindeki etkisini incelemek için 1993 ve 2013 yıllarında gerçekleştirilen Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmalarının veri setleri kullanılmıştır. Analiz, ölümlülük düzeyindeki uzun vadeli iyileşmenin ölüm oranlarındaki azalmadan çok yaş yapısının değişiminden kaynaklandığını göstermiştir. Bu değişime en büyük katkıyı bebek ölüm oranlarındaki iyileşme yapmıştır. 1990'lı yıllardan sonra, incelenen bütün nüfus gruplarında ölümlülük düzeyi birbirine yakınsadığı halde, ölümlülüğün yaş yapısındaki farklılaşma devam etmiştir. Doğurganlık ve nüfus artış hızına ilişkin analizler ikinci makale kapsamında gerçekleştirilmiştir. Doğurganlık değişkenleri 1993, 2003 ve 2013 yıllarında gerçekleştirilen Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmalarının veri setleri kullanılarak; doğal nüfus artış hızı ise ikincil veri kaynaklarından dolaylı tahminler kullanılarak analiz edilmiştir. Ayrıştırma analizi sonuçlarına göre, çalışma döneminde evlilik yaşının yükselmesinin ve doğurganlığın ertelenmesinin etkisi belirgin şekilde kendini göstermiştir. Ayrıca, nüfus grupları arasındaki doğurganlık farklılaşması devam etmiştir. Eğitim düzeyi ise doğurganlık değişimine en çok katkıda bulunan sosyo-ekonomik faktördür. Türkiye’nin demografik dönüşümü neredeyse tamamlanmış olsa da, nüfus grupları arasındaki demografik farklılıklar halen devam etmektedir. Bu farklılığa katkı yapan sosyoekonomik faktörlerden bazıları bu çalışma kapsamında ele alınmıştır. Ancak, kültürel ve düşünsel faktörlerin de demografik farklılaşmaya katkı yaptığını göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Bu çalışmanın sonuçları Türkiye'deki demografik değişimin seyri açısından değerlendirildiğinde, tüm nüfus gruplarında demografik geçişin tamamlanmasının doğurganlıkta daha fazla düşüşe yol açacağı ve bunun da azalan ölüm oranlarıyla birlikte nüfus yaşlanmasına yol açacağı öngörülebilir.tr_TR
dc.contributor.departmentNüfus Bilimtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-06-28T10:32:00Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record