Show simple item record

dc.contributor.advisorSamur, F. Gülhan
dc.contributor.authorEroğlu, Zeynep Büşra
dc.date.accessioned2022-06-28T06:44:13Z
dc.date.issued2022-06
dc.date.submitted2022-06-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26411
dc.description.abstractEroglu ZB. Evaluation of the Relationship Between Eating Behavior Disorders, Depression, and Nutrition During Pregnancy. Hacettepe University, Graduate School of Health Sciences, Dietetics Program, Master Thesis, Ankara, 2022. Eating disorders, which mostly affect women of reproductive age, affect the physical, mental, and social health of individuals. Eating disorders during pregnancy may adversely affect maternal and fetal health. The aim of this study is to describe and evaluate the relationship between nutritional status, adherence to the Mediterranean diet, perinatal depression, and eating behavior disorders during pregnancy. This research was conducted as an online survey between December 2020-2021 and 150 healthy pregnant women between the ages of 19-45, who were in their second or third trimesters of pregnancy, were included. The participants filled out a questionnaire including Mediterranean Diet Adherence Screener (MEDAS), Eating Attitude Test (EAT-26), Beck Depression Inventory (BDI), and various questions regarding sociodemographic characteristics, anthropometric measurements, and physical activity status. According to the results, iron supplement use was significantly higher in pregnant women in the third trimester (p<0.05). The pika prevalence was found to be 4%. BDI scores were 11.1±8.1; EAT-26 scores were 13.4±8.8; MEDAS scores were 7.2±1.8. EAT-26 scores of pregnant women in the second trimester were significantly higher (p<0.05). The risk of eating behavior disorder was found to be 4.6 times (p<0.01) higher in active individuals compared to those who are sedentary, and the risk of eating behavior disorder increases as the depression scores increase (p<0.05). The results of this study suggest that there might be a significant relationship between the diet quality of pregnant women and the development of eating behavior disorder and depression. Therefore, it is of great importance to detect possible eating behavior disorders throughout pregnancy and to treat them with a multidisciplinary team for the protection of maternal and fetal health.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
dc.subjectgebeliktr_TR
dc.subjectyeme davranış bozukluğutr_TR
dc.subjectdepresyontr_TR
dc.subjectbeslenmetr_TR
dc.subjectAkdeniz diyetitr_TR
dc.titleGebelikte Yeme Davranış Bozuklukları ve Depresyon Görülme Durumu ile Beslenme Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetEroğlu ZB. Gebelikte Yeme Davranış Bozuklukları ve Depresyon Görülme Durumu ile Beslenme Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Diyetetik Programı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2022. Genellikle doğurganlık çağındaki kadınları etkileyen yeme davranış bozuklukları, bireylerin fiziksel, zihinsel ve sosyal açıdan sağlıklarını etkilemektedir. Gebelik döneminde görülen yeme davranış bozuklukları, maternal ve fetal sağlığı olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu çalışmanın amacı, gebelik döneminde beslenme durumu ve Akdeniz diyetine uyum ile perinatal depresyon ve yeme davranış bozuklukları görülme durumu arasındaki ilişkiyi tanımlamak ve değerlendirmektir. Bu araştırma, Aralık 2020 – Aralık 2021 tarihleri arasında çevrimiçi anket çalışması olarak, gebeliğinin ikinci (n=64) veya üçüncü (n=86) trimesterlerinde olan, 19-45 yaş aralığında 150 sağlıklı gebe üzerinde yürütülmüştür. Katılımcılara Akdeniz Diyeti Bağlılık Ölçeği, Yeme Tutum Testi (YTT-26) ve Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) ile çeşitli sosyodemografik özellikleri, antropometrik ölçümleri ve fiziksel aktivite durumlarını içeren bir anket formu uygulanmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre, demir desteği kullanımı üçüncü trimesterdeki gebelerde anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur (p<0,05). Pika yeme davranışı görülme oranı %4 olarak bulunmuştur. Katılımcıların BDÖ puanları 11,1±8,1; YTT-26 ölçek puanları 13,4±8,8; Akdeniz Diyeti Bağlılık ölçek puanları 7,2±1,8’dir. İkinci trimesterdeki gebelerin YTT-26 ölçek puanları anlamlı olarak daha yüksektir (p<0,05). Yeme davranış bozukluğu görülme riskinin hareketli bireylerde hareketsiz bireylere göre 4,6 kat (p<0,01) daha fazla olduğu ve depresyon puanları arttıkça bu riskin arttığı bulunmuştur (p<0,05). Bu çalışmanın sonuçları, gebelik dönemindeki kadınların diyet kalitesi ile yeme davranış bozukluğu ve depresyon gelişimi arasında bir ilişki olabileceğini göstermektedir. Bu nedenle, gebelik süresince olası yeme davranış bozukluklarının saptanması ve multidisipliner bir ekip ile tedavisi hem maternal hem fetal sağlığın korunması için oldukça önemlidir.tr_TR
dc.contributor.departmentBeslenme ve Diyetetiktr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2022-12-31T06:44:13Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record