Show simple item record

dc.contributor.advisorDoğan, Türkan
dc.contributor.authorMete, Hatice Berna
dc.date.accessioned2022-06-27T07:37:45Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26402
dc.description.abstractThe purpose of this study was to investigate whether perceived social support and rejection sensitivity predicted internet addiction levels of university students. In addition, the study examined whether gender, class levels, parents education level, family income and daily internet usage time have a significant relation with internet addiction was examined. The study group consisted of 419 volunteering university students (302 femailes and 117 males). Internet addiction levels of participants were measured by "Internet Addiction Scale (IAS)", perceived social support was assessed by "Perceived Social Support Scale- Revised (PSSS-R)" and rejection sensitivity was measured by "Rejection Sensitivity Scale (RSS)". Personal and socio-demographic informations about participants were collected by "Demographic Information Form (DIF)". Multiple regression analysis, independent samples t-test an one-way ANOVA were used for data analysis. Result of the study showed that perceived social support and rejection sensitivity significantly predicted the internet addiction levels of university students. Also, internet addiction levels of women is significantly higher than males. On the other hand, no significance relationship between internet addiction levels of participants and their parents' education levels, family income and internet usage time. The findings of the study were discussed in the light of literature and reccommendations were made.tr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectİnternet bağımlılığıtr_TR
dc.subjectAlgılanan sosyal destektr_TR
dc.subjectReddedilme duyarlılığıtr_TR
dc.subjectÜniversite öğrencileritr_TR
dc.subjectInternet addictiontr_TR
dc.subjectPerceived social supporttr_TR
dc.subjectRejection sensitivitytr_TR
dc.subjectUniversity studentstr_TR
dc.titleÜniversite Öğrencilerinin İnternet Bağımlılıkları, Algılanan Sosyal Destek Düzeyleri ve Reddedilme Duyarlılıklarıtr_TR
dc.title.alternativeThe Relation Between İnternet Addiction, Perceived Social Support and Rejection Sensitivity of University Studentstr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın amacı, algılanan sosyal destek ve reddedilme duyarlılığının üniversite öğrencilerinin internet bağımlılığı düzeylerini yordayıp yordamadığını incelemektir. Ayrıca üniversite öğrencilerinin cinsiyete, sınıf düzeyine, anne ve baba eğitim durumuna, aile gelir durumuna göre internet bağımlılıkları düzeylerinde anlamlı bir fark olup olmadığı da incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, bir devlet üniversitesinin çeşitli fakültelerinde ve sınıf düzeylerinde öğrenim görmekte olan, 419 (302 kadın, 117 erkek) gönüllü lisans öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada öğrencilerin internet bağımlılıklarını ölçmek amacıyla "İnternet Bağımlılığı Ölçeği"; algılanan sosyal destek düzeylerini ölçmek için "Algılanan Sosyal Destek Ölçeği-Revize Formu" ve reddedilme duyarlılıklarını ölçmek amacıyla "Reddedilme Duyarlılığı Ölçeği" kullanılmıştır. Öğrencilerin demografik nitelikleri hakkında bilgi elde etmek amacıyla araştırmacı tarafından hazırlanan "Kişisel Bilgi Formu" kullanılmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen verilerin analizinde, cinsiyete göre öğrencilerin internet bağımlılıklarında anlamlı bir fark olup olmadığını test etmek amacıyla bağımsız örneklem t testi; sınıf düzeyi, günlük internet kullanım süresi, anne ve babanın eğitim düzeyi ve ailenin gelir düzeyine göre üniversite öğrencilerinin internet bağımlılığı düzeylerinde anlamlı bir fark olup olmadığı tek yönlü varyans analizi; algılanan sosyal destek ve reddedilme duyarlılığının öğrencilerin internet bağımlılığını anlamlı olarak yordayıp yordamadıklarını belirlemek amacıyla ise regresyon analiz yöntemlerinden yararlanılmıştır. Çalışmada elde edilen bulgulara göre, algılanan sosyal destek ve reddedilme duyarlılığı değişkenleri üniversite öğrencilerinin internet bağımlılıklarını anlamlı şekilde yordamaktadır. Ayrıca, kadın öğrencilerin internet bağımlılığı düzeyleri erkek öğrencilerin internet bağımlılığı düzeylerinden anlamlı olarak yüksektir. Öte yandan, sınıf düzeyi arttıkça internet bağımlılığı puan ortalamaları da artmaktadır. Ayrıca anne ve babanın eğitim düzeyi, ailenin gelir düzeyi ve günlük internet kullanım süresine göre üniversite öğrencilerinin internet bağımlılığı düzeylerinde anlamlı bir fark yoktur. Araştırmada elde edilen bulgular alanyazın ışığında tartışılmış ve çalışmanın sınırlılıkları değerlendirilerek çeşitli önerilerde bulunulmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentRehberlik ve Psikolojik Danışmanlıktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-06-27T07:37:45Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record