Show simple item record

dc.contributor.advisorKelecioğlu, Hülya
dc.contributor.authorİssoufou Garba, Mahaman Gazali
dc.date.accessioned2022-06-27T07:27:56Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26401
dc.description.abstractThis work aims at putting forth the effects of personal, sosioeconomic and attitude factors and the level of effect for each factor on the performance of final yers students i the junior high school in mathematics. The samples of the survey in this work was taken from the final students -864- (325 boys and 539 gils) of junior high school in the province of Zinder in Niger, in the second term of 2016-2017 academic year. In the given analysis, the SPSS 1.5 packaged program was used and the data too was derived from the implemented questionnaire program on the students. While the scores of the students in mathematics according to the questionnaire is variable, t-test, one way variance analysis, factor and regression analysis were used to derive the data obtained. However, the equalization of the variable scores was done using the Levene test system. According to the findings of this work on one hand the major three factors that has serious effect on the students’ performance in mathematics were; educational level of parents computer and internet usage respectively. On the other hand the findings from the students indicates that, educational level of the mother, sex, monthly salary, number of siblings, integrated or broken home, Telephone usage, daily chore/ working hours were not effective factors on their performance.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectTIMSStr_TR
dc.subjectMatematik başarısıtr_TR
dc.subjectBaşarıyı etkileyen faktörlertr_TR
dc.subjectTIMSStr_TR
dc.subjectMathematics performancetr_TR
dc.subjectFactors affecting performancetr_TR
dc.subject.lcshL- Eğitimtr_TR
dc.titleOrtaokul Son Sınıf Öğrencilerinin Matematik Başarısını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi: Nijer-Zinder Örneğitr_TR
dc.title.alternativeExamination of Factors with Effects on Secondary School Students Mathematics Achievement: Niger-Zinder Exampletr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışma, ortaokul son sınıf öğrencilerinin matematik başarılarını etkileyen kişisel, sosyo-ekonomik ve tutum faktörlerinin literatür çerçevesinde neler olduğunun ortaya konulmasını ve bu faktörlerin etkileme düzeylerinin belirlenmesini amaçlayan bir çalışmasıdır. Tarama modelindeki bu çalışma 2016-2017 eğitim öğretim yılı 2. Dönem Nijer’de Zinder şehrinde bulunan ortaokul son sınıflarda öğrenim görmekte olan 864 (325 erkek, 539 kız) öğrenci örneklem olarak seçilmiştir. Çalışmada kullanılan veriler öğrencilere uygulanan anket yardımıyla elde edilmiştir. Ankette öğrencilerin matematik başarı puanları bağımlı değişken olarak alınmıştır. Elde edilen verilerin analizinde ttesti, tek-yönlü varyans analizi, faktör analizi ve regresyon analizi uygulanmıştır. Varyansların eşitliğini test etmek için Levene testi kullanılmıştır. Burgulardan elde edilen sonuçlara göre, öğrencilerin matematik başarısını etkileyen faktörlerden 3’ü etki sırasına göre; baba eğitim düzeyi, bilgisayar kullanma ve internet kullanma olarak sıralanmaktadır. Öğrencilerden elde edilen sonuçlara göre ise; anne eğitim düzeyi, cinsiyet, aylık geliri, kardeş sayısı, ebeveynin ayrı ya da beraber yaşaması, telefon kullanma, günlük ders çalışma süresi ve kensine ait oda etktili olmayan faktörler olarak sıralanmaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleritr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-06-27T07:27:56Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record