Show simple item record

dc.contributor.advisorDoğan, Türkan
dc.contributor.authorŞatıroğlu, Gülsen
dc.date.accessioned2022-06-27T07:05:10Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26399
dc.description.abstractThe purpose of present study is to investigate married individuals' infidelity tendency in accordance with cognitive emotion regulation and characteristics of personality. The sample of the study consists of 257 married individuals who were reached through random sampling. The participants completed Demographic Data Form, Infidelity Tendency Questionnaire (ITQ), Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ) and Big Five Inventory Scale (BFI). Multiple regression analysis were performed for the purpose of finding answers to research questions. According to the results of analysis, it is found that re-focusing on plan and blaming others which are the factors of cognitive emotion regulation and self-control and neuroticism which are the factors of characteristics of personality are the predictors of infidelity tendency. In comparison with women, men have been found to have higher infidelity tendency. It is found that there is no statistical difference between duration of marriage and infidelity tendency. It is determined that there is a correlation between age and level's of infidelity tendency. The participants who are between 30-39 ages have been found to have higher infidelity tendency. It is also found that there is no statistically difference between having children and infidelity tendency. The results are discussed according to literature.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectAldatma eğilimitr_TR
dc.subjectKişilik özellikleritr_TR
dc.subjectBilişsel duygu düzenlemetr_TR
dc.subjectBüyük beşlitr_TR
dc.subjectCognitive emotion regulationtr_TR
dc.subjectInfidelity tendencytr_TR
dc.subjectPersonality traitstr_TR
dc.subjectBig fivetr_TR
dc.subject.lcshL- Eğitimtr_TR
dc.titleEvli Bireylerde Aldatma Eğilimi, Bilişsel Duygu Düzenleme ve Kişilik Özellikleritr_TR
dc.title.alternativeInfidelity Tendency Cognitive Emotion Regulation and Personal Traits of the Married İndiviualstr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın amacı evli bireylerde aldatma eğiliminin cinsiyet, yaş, evlilik süresi, çocuk sahip olup olmama durumuna göre incelenmesi ve bilişsel duygu düzenleme ve kişilik özelliklerinin aldatma eğilimini yordama düzeylerinin araştırılmasıdır. Çalışma örneklemi rastgele yöntemi ile ulaşılan 257 evli bireyden (%48,2'si kadın, %51,8'si erkek) oluşmaktadır. Araştırma verilerinin elde edilmesi için katılımcılara Kişisel Bilgi Formu, Aldatmaya Yönelik Niyet Ölçeği (AYNÖ), Bilişsel Duygu Düzenleme Ölçeği (BDDÖ) ve Beş Büyük Kişilik Faktör Envanteri uygulanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde çoklu doğrusal regresyon, bağımsız örneklemler için t testi ve tek yönlü varyans analizi yöntemlerinden faydalanılmıştır. Çalışmada elde edilen bulgulara göre; Regresyon analizleri sonucunda aldatma eğiliminin yordayıcıları bilişsel duygu düzenlemenin alt boyutları olan plana tekrar odaklanma ve diğerlerini suçlama; kişilik özelliklerinin alt boyutları olan özdenetim ve nevrotizim olarak bulunmuştur. Bir diğer önemli değişkenlerinden biri olan cinsiyete bakıldığında erkeklerin kadınlara göre daha fazla aldatma eğilimi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Evlilik süresi ile aldatma eğilimi arasındaki ilişkiye bakıldığında evlilik süresi ile aldatma eğilimi arasında istatistiksel açıdan fark bulunmamıştır. Katılımcıların yaşlarının Aldatma Eğilimleri Düzeyleri üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir. Çalışmaya katılan 30-39 yaş arası katılımcıların aldatma eğilimlerinin daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ancak çocuk sahibi olan ve olmayan bireylerin aldatma eğilimi ile ilişkisi incelendiğinde istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Analizler sonucu elde edilen bulgular, alanyazın ışığında kuramsal olarak tartışılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentRehberlik ve Psikolojik Danışmanlıktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-06-27T07:05:10Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record