Show simple item record

dc.contributor.advisorKılıç, Levent
dc.contributor.authorMoral, Kenan
dc.date.accessioned2022-06-14T07:31:28Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-05-09
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26294
dc.description.abstractThe aim of this study is to determine the changes in sleep quality and 24-hour blood pressure readings in patients with axial spondiloarthritis after treatment with anti-TNF-α therapy. Axial spondyloarthritis patients who weren’t treated with anti-TNF-α therapy yet were included into this study betweeen 01.03.2021 and 01.12.2021 at Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Department of Rheumatology. Disease activitiy assesment, ambulatory blood pressure measurement and sleep quality (PSQI) were assesed before ant-TNF therapy (0.month) and after anti-TNF-α therapy (3.month). In total, 28 axial spondyloarthritis patients (mean age 40±10,4, men/women:12(%42,9)/16(%57,1)) were included in to this study. The 0th and 3rd month ABPM measurements of the patients in our study were within the normotensive limits. Both disease activity scores and median PSQI scores of 8.5 (4.0-12.8) were high before the treatment and sleep quality was poor in 71% of the patients. Although there was a significant decrease in disease activity scores and a significant improvement in sleep quality in the 3rd month after treatment, no significant changes were observed in ABPM parameters such as AASI, ARV, PPI, Sleeptroughsurge and Prewaking surge compared to pre-treatment. While 46.4% of the patients were dippers before the treatment, the dipper rate after the 3rd month TNF treatment was 60.7% (n=17), but it was not statistically significant (p=0.388). While the change in nighttime systolic blood pressure reduction was statistically significant (p=0.020) in the 0th and 3rd month comparisons, no statistically significant difference was found in the change in nighttime diastolic blood pressure reduction (p=0.112). It might be possible that anti-TNF-α therapy has probably positive effects on sleep quality and night-time blood pressure reduction. The improved effect on sleep quality and increase in night-time blood pressure reduction shows us that anti-TNF-α therapy has probably modifiable effects on cardiovascular risk profile.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectAksiyel spondiloartrit, 24-saat ambulatuar kan basıncı parametreleri , uyku kalitesi, kardiyovasküler mortalite, anti-TNF- α tedavisitr_TR
dc.subject.lcshTıp uygulamasıtr_TR
dc.titleAKSİYEL SPONDİLOARTRİT HASTALARINDA TÜMÖR NEKROZİS FAKTÖR İNHİBİTÖRLERİ TEDAVİSİ SONRASI 24-SAAT AMBULATUAR KAN BASINCI ÖLÇÜMÜ VE UYKU KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın amacı Aksiyel Spondiloartrit (AxSpA) hastalarında anti-TNF-α tedavisi sonrası uyku kalitesi ve 24- saat ambulatuar kan basıncı ölçümlerindeki (AKBM) değişimleri değerlendirmektir. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı polikliniğine 01.03.2021 ile 01.12.2021 tarihleri arasında başvuran, anti-TNF-α tedavi başlanması planlanan, TNF-naif axSpA tanılı hastalar dahil edilmiştir. Hastalara anti-TNF-α öncesi (0.ay) ve anti-TNF-α sonrası (3.ay), hastalık aktivite değerlendirilmesi, AKBM ve uyku kalitesi değerlendirilmesi (PSQI) uygulandı. Toplamda çalışmaya 28 axSpA (ortalama yaş 40,0±10,4, Erkek/Kadın:12 (%42,9) /16(%57,1)) hastası dahil edilmiştir. Çalışmamızdaki hastaların 0.ay ve 3.ay AKBM ölçümleri normotansif sınırlardaydı. Hastaların 0. ay hastalık aktivite skorları ve ortanca PSQI 8,5 (4,0-12,8) skorları yüksek idi. Hastaların %71 kötü uyku kalitesine sahip idi. Tedavi sonrası 3.ayda hastalık aktivite skorlarında anlamlı düşme ve uyku kalitesinde anlamlı şekilde düzelme olmasına karşın, AASI, ARV, PPI, Sleeptroughsurge ve Prewaking surge gibi AKBM parametrelerinde, tedavi öncesine kıyasla anlamlı değişikler gözlenmedi. Tedavi öncesi, hastaların %46,4 dipper iken 3.ay anti-TNF-α tedavisi sonrası dipper oranı %60,7 (n=17) olarak saptandı ancak bu artış istatiksel olarak anlamlı değildi (p=0,388). 0. ve 3. ay karşılaştırmasında ise gece sistol kan basıncı azalmasındaki değişim istatiksel olarak anlamlı iken (p=0,020), gece diyastol kan basıncı azalmasındaki değişimde istatistiksel anlamlı bir fark saptanmadı (p=0,112). Anti-TNF-α tedavinin; uyku kalitesi ve gece kan basıncı düşüşü üzerine olumlu etkileri olma ihtimali mevcuttur. Uyku kalitesinin iyileşmesi ve gece kan basıncı düşüşünün artması; anti-TNF-α tedavinin kardiyovasküler riskler açısından, modifiye edebilir etkileri olduğunu düşündürebilmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentİç Hastalıklarıtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-06-14T07:31:28Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypemedicineThesistr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record