Show simple item record

dc.contributor.advisorSarınç Ulaşlı, Sevinç
dc.contributor.authorBayler, Rıdvan
dc.date.accessioned2022-06-14T07:25:08Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-01-28
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26289
dc.description.abstractObjective: We aimed to investigate the role of pentraxin-3 (PTX-3) during diagnostic workup of pulmonary thromboembolism (PTE) and to compare PTX-3 levels with other currently used prognostic parameters. Material-Method: In this prospective case-control study, patients evaluated for suspected PTE and undergoing computed tomography pulmonary angiography (CTPA) were evaluated in two groups according to CTPA results. This study which was conducted between December 2020 and September 2021, with 91 patients in Group 1 (with PTE) and 77 patients in Group 2 (without PTE), a total of 168 patients. Demographic data, clinical features, Wells scores, laboratory results of both groups; pulmonary emboli severity index (PESI), transthoracic echocardiography (TTE) findings, therapies, right ventricle/left ventricle (RV/LV) ratios in CTPA, Mastora and Qanadli indices, 30 and 90-day mortality data of patients with PTE were noted. Blood was sampled from all patients at the time of admission and later analysed by ELISA for PTX-3. Results: Age, gender, and incidence of comorbid diseases were similar between the groups. There was no significant difference between the PTX-3 levels of the two groups. The PTX-3 median value was 2.39 (0.38) ng/ml for group 1; 2.4 (0.4) ng/ml was measured for group 2 (p: 0.614). There was no correlation between PTX-3 and PESI, RV/LV ratio, Mastora index, Qanadli index, B-type natriuretic peptide (BNP), troponin-I, D-dimer, length of hospital stay. A very strong correlation was found between Mastora and Qanadli indices (r: 0.938; p <0.001). Correlation was observed between clot burden indices and length of hospital stay, D-dimer and RV/LV. In the 30 and 90-day mortality analyzes in Group 1, hypoalbuminemia was found to increase mortality (p: 0.036; p: 0.004, respectively); while PTX-3 level was found to be unrelated to mortality (p: 0.697, p: 0.687, respectively). Conlusion: Results of recent study do not support the use of PTX-3 as a diagnostic and prognostic marker for PTE. Further studies with larger numbers of patients and longer follow-up periods are needed to confirm the results of the present study.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectPentraxin-3tr_TR
dc.subjectpulmoner tromboembolitr_TR
dc.subjectklinik olasılıktr_TR
dc.subjectsağ kalımtr_TR
dc.subjectprognoztr_TR
dc.subjecttrombüs yükütr_TR
dc.subjectpulmonary thromboembolitr_TR
dc.subjectclinical probabilitytr_TR
dc.subjectsurvivaltr_TR
dc.subjectprognosistr_TR
dc.subjectclot burdentr_TR
dc.subject.lcshSolunum sistemitr_TR
dc.titlePENTRAXİN-3’ÜN PULMONER TROMBOEMBOLİ TANISINDAKİ YERİ VE PROGNOZ İLE İLİŞKİSİtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/othertr_TR
dc.description.ozetAmaç: Pulmoner tromboemboli (PTE) tanısı koymada pentraxin-3 (PTX-3)’ün rolünün araştırılması, PTX-3’ün PTE tanısında kullanılan mevcut prognostik kriter ve parametrelerle kıyaslanması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Prospektif vaka-kontrol çalışmasında, PTE kuşkusu ile değerlendirilen ve bigisayarlı tomografi pulmoner anjiografi (BTPA) çekilen hastalar BTPA sonucuna göre iki grupta değerlendirildi. Aralık 2020-Eylül 2021 arasında yürütülen bu çalışmada Grup 1’de (PTE olan) 91, grup 2’de (PTE olmayan) 77; toplam 168 hastanın demografik bilgileri, klinik özellikleri, Wells skorları, laboratuvar sonuçları; PTE olan hastaların PESI, transtorasik ekokardiyografi (TTE) bulguları, tedavileri, BTPA’da sağ ventrikül/sol ventrikül (RV/LV) oranları, Mastora ve Qanadli indeksleri, 30 ve 90 günlük mortalite verileri not edildi. Hastalardan başvuru sırasında kan alınarak serum örnekleri PTX-3 için ELISA ile analiz edildi. Bulgular: Gruplar arasında yaş, cinsiyet ve komorbid hastalıkların görülme sıklıkları benzerdi. İki grubun PTX-3 düzeyleri arasında anlamlı fark saptanmadı. PTX-3 medyan değeri grup 1 için 2,39 (0,38); grup 2 için 2,4 (0,4) ng/ml ölçüldü (p: 0,614). PTX-3 ile PESI, RV/LV oranı, Mastora indeksi, Qanadli indeksi, B tipi natriüretik peptid (BNP), troponin, D-dimer, hastane yatış süresi arasında korelasyon görülmedi. Mastora indeksi ile Qanadli indeksi arasında çok güçlü korelasyon saptandı (r: 0,938; p <0,001). Trombüs yükü indeksleri ile hastanede yatış süresi, D-dimer ve RV/LV arasında korelasyon görüldü. Grup 1’de 30 ve 90 günlük mortalite analizlerinde; PTX-3 düzeyi mortalite ile ilişkisiz bulunurken (sırasıyla p: 0,697; p: 0,687), hipoalbümineminin mortaliteyi artırdığı görüldü (sırasıyla p: 0,036; p:0,004). Sonuç: Çalışma sonuçları PTX-3’ün PTE tanısında tanısal ve prognostik bir belirteç olarak kullanılmasının uygun olmadığını göstermektedir. Bu çalışmanın sonuçlarını destekleyecek daha fazla sayıda hasta ve daha uzun izlem süreleri ile yeni çalışmalara ihtiyaç vardır.tr_TR
dc.contributor.departmentGöğüs Hastalıklarıtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-06-14T07:25:08Z
dc.fundingBilimsel Araştırma Projeleri KBtr_TR
dc.subtypemedicineThesistr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record