Show simple item record

dc.contributor.advisorAkkaş, Meltem
dc.contributor.authorKüçük, Safa Hüseyin
dc.date.accessioned2022-06-14T07:16:55Z
dc.date.issued2022-04
dc.date.submitted2022-04-08
dc.identifier.citationKUCUK S, Acil Serviste Atriyal Fibrilasyon/Flutter Hız Kontrolünde ve Diğer Supraventriküler Taşikardilerin Tedavisinde Kullanılan Diltiazemin Klinik Başarısı ile Kan Kalsiyum Düzeyleri Arasındaki İlişki, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Uzmanlık Tezi, Ankara, 2022tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26282
dc.description.abstractDiltiazem is an anti-arrhythmic drug widely used in the treatment of narrow QRS complex tachycardias and decreases the cytosolic calcium level by inhibiting the calcium influx from the extracellular space into the cell with L-type calcium channel blockade. The relationship between the effectiveness of iv diltiazem and serum calcium is a subject that has not been investigated in vivo. The first aim of this study was to investigate the relationship between the efficacy of iv diltiazem and blood calcium levels, and the second was to determine the effects of diltiazem used in rate control prophylaxis on blood calcium levels. The data of 383 patients who applied to the emergency department with narrow QRS complex tachycardia were evaluated retrospectively. The median age of the patients was 74. 55% of the patients were female and 45% male. The pre-treatment rhythm was AF in 91.1%, atrial flutter in 2.9%, and other SVT rhythms in 6.0% of patients. The treatment success rate was 68.9%. The median of ionized calcium values was 1.14 mmol/L (IQR: 0.12) in patients who responded to diltiazem treatment, and 1.10 mmol/L (IQR: 0.12) in patients who did not, but it was not statistically significant (p=0.298). In subgroup analyzes, treatment success was 63.1% in patients with low ionized calcium, 73.3% in patients with normal value of ionized calcium, and 40% in patients with high ionized calcium, and this difference was significant (p=0.002). The highest success rate with diltiazem was seen in patients with ionized calcium within normal limits. The median serum ionized calcium levels were 1.17 mmol/L (IQR:0.11) in patients using prophylactic CCBs, and 1.12 mmol/L (IQR:0.15) in non-users, and the difference was significant (p=0.009). This information can guide clinicians in the selection of drugs for the treatment of patients who present to the emergency department with narrow QRS complex tachycardia and whose serum calcium levels have changed.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectDiltiazemtr_TR
dc.subjectDar QRS kompleks taşikarditr_TR
dc.subjectKalsiyum seviyesitr_TR
dc.subject.lcshKardiyovasküler sistemtr_TR
dc.titleAcil Serviste Atriyal Fibrilasyon/Flutter Hız Kontrolünde ve Diğer Supraventriküler Taşikardilerin Tedavisinde Kullanılan Diltiazemin Klinik Başarısı ile Kan Kalsiyum Düzeyleri Arasındaki İlişkitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetDiltiazem, dar QRS kompleks taşikardilerin tedavisinde, yaygın olarak kullanılan anti-aritmik bir ilaçtır. Diltiazem, L tipi kalsiyum kanal blokajı ile hücre dışından hücre içine kalsiyum girişini inhibe ederek sitozolik kalsiyum düzeyini düşürür. Dar QRS kompleks taşikardilerin akut tedavisinde kullanılan iv diltiazemin etkinliğinin serum kalsiyumu ile olan ilişkisi in vivo olarak araştırılmamış bir konudur. Bu çalışmanın ilk amacı, akut tedavide kullanılan iv diltiazemin etkinliği ile kan kalsiyum düzeyleri arasındaki ilişkiyi araştırmak, ikincisiyse hız kontrol profilaksisinde kullanılan diltiazemin kan kalsiyum düzeyi üzerindeki etkilerini saptamaktı. Dar QRS kompleks taşikardi ile acil servise başvuran 383 hastanın verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların yaş ortancası 74 olup %55’i kadın, %45’i erkekti. Tedavi öncesi ritim hastaların %91,1’inde AF, %2,9’unda atriyal flutter ve %6,0’sında diğer SVT ritimleriydi. Tedavi başarı oranı %68,9 bulundu. Diltiazeme tedavi yanıtı olan hastalarda iyonize kalsiyum değerlerinin ortancası 1,14 mmol/L (IQR:0,12), yanıtsız hastalarda 1,10 mmol/L (IQR:0,12) tespit edilmiş olup aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p=0,298). Alt grup analizlerinde ise, tedavi başarısı, iyonize kalsiyumu düşük hastalarda %63,1; normal olanlarda %73,3; yüksek olanlarda %40 saptandı ve bu farklılık anlamlıydı (p=0,002). Diltiazem ile en yüksek başarı oranı, iyonize kalsiyumu normal sınırlarda olan hastalarda görüldü. Profilaktik KKB kullanan hastalarda serum iyonize kalsiyum değeri ortancası 1,17 mmol/L (IQR:0,11), kullanmayanlarda 1,12 mmol/L (IQR:0,15) olarak saptandı ve aradaki fark anlamlıydı (p=0,009). Bu bilgiler, acil servise dar QRS kompleks taşikardi ile başvuran, serum kalsiyum düzeyleri değişen hastaların tedavilerinde ilaç seçimi konusunda klinisyene kılavuzluk edebilir.tr_TR
dc.contributor.departmentAcil Tıptr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-06-14T07:16:55Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypemedicineThesistr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record