Show simple item record

dc.contributor.advisorKalyoncu, Ali Fuat
dc.contributor.authorHuseynova, Khurshud
dc.date.accessioned2022-06-14T07:14:52Z
dc.date.issued2022-03-22
dc.date.submitted2022-03-22
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26279
dc.description.abstractBackground: Asthma, Allergic Rhinitis (AR), and Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) are treatable chronic airway diseases (CADs). The prevalence and risk factors for CADs are not well known in Azerbaijan. AZAAD (Azerbaijan Asthma and Allergy Research Group) was established for the field data collection phase of this study. The aim of the study is to examine the prevalence of CADs and its association with risk factors such as air pollution, atopy, occupation, smoking, biomass use, age, and gender in a representative sample of the Azerbaijani adult population. Methods: The research is a cross-sectional, epidemiological study conducted in urban and rural areas of Azerbaijan between 2019 and 2021. The interviewers visited selected homes and evaluated included subjects by the standard questionnaire of the ECRHS, spirometry (n=1384), and skin prick test (SPT, n=426) were applied to randomly selected participants. In the study, due to the negative effects of the Covid pandemic and the Azerbaijan-Armenia war, the number of spirometry (3600/1384) and skin prick tests (500/426) was slightly below than planned. Results: A total of 3788 individuals were enrolled. Average age was 36 (±15.9) years, 52.7% were women. Majority of the respondents were high school graduates (47.5%), married (60.7%), and workers (53.1%), current smoker (20,4%). The percent prevalence of asthma, AR, and COPD in men and women (M/W) were 2.5/ 3.5 (0.71 %95 CI; p=0.088), 35.5/38.6 (0.87 %95 CI; p=0.043) and 8.5/ 4.6 (1.93 %95 CI; p<0.001), respectively. The percent prevalence of asthma, AR, and COPD in Urban (Baku and Nakhchivan) and in Rural (rural of Baku and Nakhchivan) (U/R) areas were 2.7/ 3.7 (1.39 %95CI; p=0.087), 38.6, 33.9 (0.81 %95CI; p=0.006) and COPD 5.2, 9.2 (1.83 %95CI; p<0.001). The total prevalence percentage of asthma, asthma-like symptoms, and chronic bronchitis was 3%, 25.2%, and 6.5%, respectively. The most common symptoms of asthma in men and women (M/W) were wheezing 19%/ 16.7% (1.16 %95 CI; p=0.068), nocturnal cough 14.9%, 15.4% (0.96 %95CI; p=0.674), and chest tightness 8.9%/ 12% (0.71 %95CI; p=0.002). The most common symptoms of asthma in Urban and Rural (U/R) areas were wheezing 14.6%/ 24.8% (1.92 %95 CI; p<0.001), nocturnal cough 12.2%/ 21.8% (2 %95CI; p<0.001), and chest tightness 8.3%/ 15.4% (2 %95CI; p<0.001). Conclusion: The CAD’s is an important public health problem. This is the first epidemiologic study that covers the prevalence of CADs and its associated risk factors in both urban and rural areas of Azerbaijan. The prevalence of chronic bronchitis was found to be significantly higher in males and in rural areas. There was no significant relationship between asthma and gender and between asthma and centers. The prevalence of AR was found higher in urban areas and in females.tr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectKOAH, Astım, Allerjik Rinit, Azerbaycan, Prevalans, Kent, Kırsal, Kronik Havayolu Hastalığıtr_TR
dc.titleAZERBAYCAN’DA ASTIM, KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI VE ALLERJİK RİNİT EPİDEMİYOLOJİSİ VE BUNLARA İLİŞKİN RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetAmaç: Astım, Allerjik Rinit (AR) ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıkları (KOAH) tedavi edilebilir kronik havayolu hastalıklardır (KHH). KHH’nın epidemiyoloji ve risk faktörleri Azerbaycan’da yeterince bilinmemektedir. Bu çalışmanın sahadaki veri toplama aşaması için AZAAD (Azerbaycan Astım ve Allerji Araştırma Grubu) oluşturulmuştur. Bu çalışmanın amacı Azerbaycanlı erişkin nüfusun temsili bir örnekleminde; KHH’nın prevalansı ve hava kirliliği, atopi, meslek, sigara kullanımı, biomass maruziyeti, yaş ve cinsiyet gibi risk faktörleriyle ilişkisini incelemektir. Metod: Araştırma 2019 ile 2021 yılları arasında Azerbaycan’nın şehir ve kırsal bölgelerinde yürütülen kesitsel tipte, epidemiyolojik bir çalışmadır. Anketörlerin hane ziyaretlerinde katılımcılar Avrupa Birliği Solunum Sağlığı çalışmasında (ECRHS) kullanılan standart anketi ile değerlendirilmiş ve rastgele seçilen katılımcılara spirometri (n=1384) ve deri prick testi (n=426) uygulanmıştır. Çalışmada, Covid pandemisi ve Azerbaycan-Ermenistan savaşının olumsuz etkileri nedeniyle, planlanan solunum fonksiyon testi (3600/1384) ve deri prick testi (500/426) sayısının biraz altında kalınmıştır. Bulgular: Sonuçta 3600 kişinin katılımı planlanan çalışmaya 3788 erişkin alınmıştır. Çalışmaya dahil edilen bireylerin %52.7‘si kadın ve yaş ortalamaları 36 (±15.9) dır. Katılımcıların önemli kısmı lise mezunu (%47.5), evli (%60.7), çalışan (%53.1) ve halen sigara kullanan (%20.4) kişilerdi. Erkek ve kadınlarda Astım, AR ve KOAH prevalans yüzdesi (E/K) sırasıyla 2.5/ 3.5 (0.71 %95 CI; p=0.088), 35.5/38.6 (0.87 %95 CI; p=0.043) ve 8.5/ 4.6 (1.93 %95 CI; p<0.001). Kent (Bakü ve Nahçıvan) ve kırsalda (Bakü kırsal ve Nahçıvan kırsal) Astım, AR ve KOAH prevalans yüzdesi (Kent/Kır) sırasıyla; Astım için 2.7/ 3.7 (1.39 %95CI; p=0.087), AR için 38.6, 33.9 (0.81 %95CI; p=0.006) ve KOAH için ise 5.2, 9.2 (1.83 %95CI; p<0.001) olarak bulundu. Toplam astım, astım benzeri semptom ve kronik bronşit prevalans yüzdesi sırasıyla %3, %25.2 ve %6 idi. Erkek ve kadınlarda (E/K) hırıltı %19/ %16.7 (1.16 %95 CI; p=0.068), gece öksürüğü %14.9, %15.4 (0.96 %95CI; p=0.674), ve göğüs sıkışması %8.9/ %12 (0.71 %95CI; p=0.002) en yaygın astım semptomları olarak saptandı. Şehir ve kırsalda hırıltı %14.6/ %24.8 (1.92 %95 CI; p<0.001), gece öksürüğü %12.2/ %21.8 (2 %95CI; p<0.001) ve göğüs sıkışmasının %8.3/ %15.4 (2 %95CI; p<0.001) en yaygın astım semptomları olduğu görüldü. Sonuç: KHH önemli bir halk sağlığı sorunudur. Bu araştırma Azerbaycan’ın kent ve kırsal bölgelerinde olan risk faktörlerinin KHH ile ilişkisini değerlendiren ilk çalışmadır. Erkeklerde ve kırsal kesimlerde kronik bronşit prevalansı önemli derecede yüksek bulunurken, astım - cinsiyet ve astım - merkezler arasında kayda değer bir ilişki bulunamadı. Şehirlerde ve Kadınlarda AR prevalansı daha yüksek olarak bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: KOAH, Astım, Allerjik Rinit, Azerbaycan, Prevalans, Kent, Kırsal, Kronik Havayolu Hastalığıtr_TR
dc.contributor.departmentGöğüs Hastalıklarıtr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2022-12-17T07:14:52Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypemedicineThesistr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record