Show simple item record

dc.contributor.advisorSadioğlu, Uğur
dc.contributor.authorBulut, Ömer
dc.date.accessioned2022-06-07T08:23:43Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-05-24
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26245
dc.description.abstractStrategic management is a management technique that constitutes the answer to what kind of position the institution will be in the future as a result of internal and external environmental analyzes, and includes the process of planning, organizing, coordination and controlling the work to be done to move the institution to the desired position. With the new public management approach, different from the traditional management approach, horizontal, participatory, collaborative structures are used instead of bureaucratic vertical structures. Strategic management has also started to be implemented in the public sector in accordance with this structuring.With the Public Financial Management and Control Law No. 5018, which entered into force in 2003, the obligation to prepare strategic planning, performance program and activity report, which are the tools of strategic management in all public institutions, has been introduced. With this thesis, the feasibility of public sector management was investigated by the Disaster and Emergency Management Presidency (AFAD). Within the scope of the thesis, literature analysis, analysis of institutional documents and findings from field research were analyzed together. With the thesis, it has been tried to reveal whether the AFAD Strategic Plan is compatible with the upper policy documents, whether the level of implementation of the strategic goals and objectives of the institution is at the desired level, whether there is a lack of adoption and ownership of the strategic management approach as a whole in terms of managers and employees. As a result of the research, it has been determined that the level of adaptation and implementation of the strategic plan is high, but the level of ownership is not at a sufficient level.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectKamu yönetimitr_TR
dc.subjectStratejik yönetim
dc.subjectStratejik planlama
dc.subjectAFAD
dc.titleStratejik Yönetimin Kamu Yönetimi Alanında Uygulanması: AFAD Örneğitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetStratejik yönetim, kurumun iç ve dış çevre analizleri neticesinde gelecekte nasıl bir konumda olacağının cevabını oluşturan, kurumu olması istenilen konuma taşıyacak yere ulaşmak için yapılacak işlerin planlanması, örgütlenmesi, koordinasyonu ve kontrol edilmesi sürecini kapsayan bir yönetim tekniğidir. Yeni kamu işletmeciliği anlayışı ile geleneksel yönetim anlayışından farklı olarak, bürokratik dikey yapılanma yerine yatay, katılımcı, birlikte çalışmaya yönelik yapılanmalara yer verilmektedir. Stratejik yönetim de bu yapılanmaya uygun bir şekilde kamu sektörü alanında uygulanmaya başlamıştır.2003 yılında yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile tüm kamu kurumlarında stratejik yönetimin araçları olan stratejik planlama, performans programı ve faaliyet raporu hazırlama yükümlülüğü getirilmiştir. Bu tez ile kamu sektöründe stratejik yönetimin uygulanabilirliği Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) örneği üzerinden araştırılmıştır. Tez kapsamında literatür analizi, kurumsal belgelerin analizi ve alan araştırmasından elde edilecek bulgular birlikte analiz edilmiştir. Tez ile AFAD Stratejik Planı’nın üst politika belgeleri ile uyumlu olup olmadığı, kurumun stratejik amaç ve hedeflerinin uygulama düzeyinin istenilen düzeyde olup olmadığı, yöneticiler ve çalışanlar açısından birlikte bir bütün olarak stratejik yönetim anlayışını benimseme ve sahiplenme eksikliği bulunup bulunmadığı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırma sonucunda stratejik planın uyum ve uygulama düzeyinin yüksek olmakla birlikte, sahiplenme düzeyinin yeterli seviyede olmadığı tespit edilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-06-07T08:23:43Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record