Show simple item record

dc.contributor.advisorÖGE, Halil Kamil
dc.contributor.authorASLAN, Tülay
dc.date.accessioned2022-03-21T06:24:01Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-03-24
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25993
dc.description.abstractLow back pain is an important health problem encountered by 80% of the society at least once in their life, constituting an important part of hospital admissions, reducing the quality of life and causing loss of workforce. Lumbar disc herniation, which is the most common cause of low back pain, requires medical and/or surgical treatment. Epidural fibrosis is the most common cause of unsuccessful back surgery syndrome, in which complaints such as low back and leg pain continues after spinal surgery. It causes scar tissue around the neural tissue and compresses it and causes radicular pain by disrupting the nutrition of the nerve roots. Today, although many studies have been conducted to prevent or reduce epidural fibrosis, no definitive solution has been found. Halofuginone is an analogue of the alkaloid februfigin obtained from the plant Dichroa febrifuga. This drug, which is used by veterinarians as an antiprotozoan, has been shown to inhibit type 1 collagen synthesis and have an antifibrotic effect when administered orally and/or systemically in in vivo and in vitro studies. In this study, it was aimed to investigate the antifibrotic effect of locally applied Halofuginone in the lumbar laminectomy model created in rats. In the study, a total of 21 rats were used in 3 separate groups and 7 Wistar Albino male rats (n=7) in each group. Seven of them were divided into the control group that underwent laminectomy, 7 of them were divided into the group in which hydrogel was placed in the laminectomy area, and 7 of them were divided into the group in which Halofuginone-loaded hydrogel was placed in the laminectomy area. Tissues including spinal column, vertebral column, paravertebral muscles and fascia were taken from rats sacrified on the post-operative 21st day, 1 cm above and below the laminectomy site. They were washed with saline, kept in formaldehyde solution for a week, and after decalcification, they were dehydrated and taken into paraffin blocks. After the serial sections were obtained, the area of epidural fibrosis and the degree of adhesion of the fibrosis were analyzed by staining with hematoxylin-eosin (HE) and Masson's trichrome stain. The prominent points in the results of the study are that there are intense fibrosis and active fibroblasts in the control group, a membranous structure that can prevent fibrosis formation by forming a mechanical barrier in the hydrogel group, and the low distribution of fibrous tissue in the hydrogel and Halofuginone groups, as well as the enlargement of the vascular structures in some regions. active osteoblasts were present. In addition, there was no infiltrative inflammatory cell, no foreign body reaction, and no new bone formation that could fill the laminectomy area was observed in all three groups. When the epidural fibrosis area in square millimeters was evaluated statistically in all three groups, it was determined that there was no significant difference. In terms of the degree of fibrosis adhesion, it was found statistically significant between the control group and the hydrogel + Halofuginone groups.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectLomber laminektomitr_TR
dc.subjectSıçantr_TR
dc.subjectEpidural fibrozistr_TR
dc.subjectHalofuginontr_TR
dc.subject.lcshR/W - Tıptr_TR
dc.titleSıçan Laminektomi Modelinde Halofuginonun Epidural Fibrozis Üzerine Etkisinin İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/othertr_TR
dc.description.ozetBel ağrısı toplumun %80’inin hayatında en az bir defa karşılaştığı, hastaneye başvuruların önemli bir kısmını oluşturan, yaşam kalitesini düşüren, iş gücü kaybına neden olan önemli bir sağlık problemidir. Bel ağrılarının en sık nedeni olan lomber disk hernisi medikal ve/veya cerrahi tedavi gerektirir. Spinal cerrahi sonrası bel ve bacak ağrısı gibi yakınmaların devam ettiği başarısız bel cerrahisi sendromunun en sık sebebi epidural fibrozistir. Nöral doku etrafında skar dokusuna neden olup bası yapar ve sinir köklerinin beslenmesini bozarak radiküler ağrıya yol açar. Günümüzde epidural fibrozisi engellemeye veya azaltmaya yönelik birçok çalışma yapılmasına rağmen kesin çözüm bulunamamıştır. Halofuginon, Dichroa febrifuga bitkisinden elde edilen februfigin isimli alkaloidin analoğudur. Veteriner hekimlerin antiprotozoon olarak kullandığı bu ilacın in vivo ve in vitro çalışmalarda oral ve/veya sistemik yoldan uygulandığında tip 1 kollajen sentezini inhibe ettiği ve antifibrotik etkiye sahip olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmada, sıçanlarda oluşturulan lomber laminektomi modelinde lokal olarak uygulanan Halofuginon’un antifibrotik etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmada, 3 ayrı grup ve her grupta 7 adet Wistar Albino erkek sıçan (n=7) olacak şekilde toplam 21 adet sıçan kullanılmıştır. 7’si laminektomi yapılan kontrol grubu, 7’si laminektomi sahasına hidrojel yerleştirilen grup ve 7’si laminektomi sahasına Halofuginon yüklü hidrojel yerleştirilen grup olarak ayrılmıştır. Post-operatif 21. günde sakrifiye edilen sıçanların laminektomi sahasının 1 cm altından ve üstünden olacak şekilde spinal kolon, vertebral kolon, paravertebral kaslar ve fasyayı içeren dokuları alınmıştır. Serum fizyolojik ile yıkanıp bir hafta boyunca formaldehit solüsyonunda bekletilmiş ve dekalsifikasyon sonrası dehidrate edilip parafin bloklara alınmıştır. Seri kesitler elde edildikten sonra hematoksilen-eozin (HE) ile Masson’un trikrom boyası ile boyanıp epidural fibrozis alanı ve fibrozisin adezyon derecesi analiz edilmiştir. Çalışmanın sonuçlarında öne çıkan noktalar ise kontrol grubunda yoğun fibrozis ile aktif fibroblastların olduğu, hidrojel grubunda mekanik bir bariyer oluşturarak fibrozis oluşumuna engel olabilecek membranöz bir yapının olduğu ve hidrojel ile Halofuginon grubunda da fibröz dokunun dağılımının düşük olması yanı sıra bazı bölgelerde dikkati çeken vasküler yapılarda genişleme ile aktif osteoblastların varlığı mevcuttu. Bunun yanında her üç grupta da infiltratif iltihabi hücre görülmedi, yabancı cisim reaksiyonu oluşmadı ve laminektomi alanını doldurabilecek yeni kemik oluşumu gözlenmedi. Her üç grup istatistiksel olarak milimetre kare cinsinden epidural fibrozis alanı değerlendirildiğinde anlamlı bir farkın olmadığı saptandı. Fibrozis adezyon derecesi açısından ise kontrol grubu ile hidrojel ile Halofuginon grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptandı.tr_TR
dc.contributor.departmentBeyin ve Sinir Cerrahisitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-03-21T06:24:01Z
dc.fundingBilimsel Araştırma Projeleri KBtr_TR
dc.subtypemedicineThesistr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record