Show simple item record

dc.contributor.advisorÇelebi, Nalan
dc.contributor.authorRasulova, Turana
dc.date.accessioned2022-03-11T08:56:21Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-12-08
dc.identifier.citationDr. Turana RASULOVA UZMANLIK TEZİ Olarak Hazırlanmıştır TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Nalan ÇELEBİ ANKARA 2021tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25983
dc.description.abstractTurana Rasulova. Comparison of benefit rate from facet joint injection therapy in smoker and non-smoker patients with chronic low back pain. Hacettepe University Faculty of Medicine, thesis in anesthesiology, Ankara, 2021. Background and Goal of Study: In the Pain Clinic, facet joint injections are routinely performed for therapeutic purposes in patients whose low back pain are confirmed to be caused by a problem in the facet joints. In this study, we aimed to compare the rate of benefit from facet joint injection procedures in smokers and non-smokers. Materials and Methods: Patients older than 18 years of age who underwent facet joint injection in the Pain Management Operating Room between January 1, 2019 and December 31, 2019 were included in the study. After scanning the files of the patients' demographic data and pain scores, the patients were contacted and their pre-procedure and post-procedure 6 month NRS scores, smoking histories were recorded and added to the data collection forms. The patients were asked to evaluate the pain values before and after the procedure in 5 categories, from 0 to 10, according to the NRS pain score, “0 to 2 (1) - no pain or (sometimes) very mild, 2-4 (2) - mild to moderately severe I have pain, 4-6(3) – moderate pain, 6 – 8 (4) very severe pain, 8-10 (5) – very severe and sometimes unbearable pain” were added to the database. Results and Discussion: 234 patients were included in the statistical analysis. When we look at the age distribution of the patients, the youngest patient who underwent the procedure was 20 years old, the oldest was 90 years old, and the median age group was 60.6. According to the results of the statistical analysis we conducted to evaluate the effect of smoking on pre-procedural pain scores, no relation between smoking and pre-procedural pain was observed. (p=0.976) When we compared the rate of benefit from the procedure after facet joint injection for the treatment of chronic low back pain caused by facet joints, there was no relationship between smoking history and post-procedure NRS scores. (p=0.649) However, unlike our pre-procedural statistical analysis results, if the sample size increases since the post-procedure p value is close to alpha, not 1, the relationship between smoking and post-procedural pain scores may be significant. Conclusion: There was no statistically significant relationship between pre- and post-procedure pain scores and smoking history in patients with a significant decrease in pain scores after facet joint injections. According to the results of our study, facet joint injections significantly reduce the low back pain of the patients as an effective treatment method. Although the age, gender and smoking history of the patients do not have a significant effect on the pain scores before and after the procedure, it is predicted that significant results may occur in patient populations with a larger sample size.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectFaset eklem osteoartriti, Sigara ve kronik bel ağrısı, Faset Eklem Enjeksiyonutr_TR
dc.subject.lcshGenel tıp. Sağlık mesleğitr_TR
dc.titleHACETTEPE ÜNİVERSİTESİ AĞRI KLİNİĞİNDE SİGARA İÇEN VE İÇMEYEN HASTALARIN KRONİK BEL AĞRISI TEDAVİSİ İÇİN FASET EKLEM ENJEKSİYONUNDAN FAYDA GÖRME ORANININ KIYASLANMASItr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetHacettepe Üniversitesi Ağrı Kliniğinde Sigara İçen ve İçmeyen Hastaların Kronik Bel Ağrısı Tedavisi İçin Faset Eklem Enjeksiyonundan Fayda Görme Oranının Kıyaslanması Giriş ve amaç: Faset eklem kaynaklı kronik bel ağrısı tüm toplumlarda sık rastlanan yaygın klinik durum olarak ortaya çıkmaktadır. Sigara içenler içmeyenlerle kıyaslandığında bel ağrısı ve spinal hastalıklar açısından daha büyük risk altındadır. Sigara içen hastalarla içmeyen hastalar arasında faset eklem sendromu olan ve aynı şekilde tedavi edilen hastalarda işlemden fayda görme açısından karşılaştırmaktır. Bu çalışmanın sonuçlarına göre sigaranın hastalarımızın girişimsel ağrı tedavisi üzerinde etkilerini inceleyip, bu etkiler üzerine daha farklı çalışmalar için fikir sahibi olmak ve benzer çalışmalara faydalı olmak amacı taşıyoruz. Gereç ve Yöntem: 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 tarihleri arasında Kronik Bel ağrısı tedavisi için faset eklem enjeksiyonu yapılan 18 yaşından büyük hastalar dahil edildi. Hastaların onamı alınarak demografik verileri ve ağrı skorlamalarının dosya taraması yapıldıktan sonra hastalarla irtibata geçilerek işlem öncesi ve işlem sonrası 6. ay NRS skorları, sigara içme öyküleri alınıp veri toplama formlarına kaydedildi (Ek 2). Hastalara NRS ağrı skorlamasına göre işlem öncesi ve sonrası ağrı değerlerini 0-10 arası 5 kategoride değerlendirmeleri istendi, “0 – 2 arası (1) - ağrım yok veya (bazen) çok hafif, 2-4 arası (2) - hafif –orta şiddetli ağrım var, 4-6 arası (3) – orta şiddetli ağrım var, 6 –8 arası (4) çok şiddetli ağrım var, 8-10 arası (5) – çok şiddetli ve bazen dayanılmaz ağrım var” şeklinde değerlendirmeler veri tabanına eklendi. Telefonda katılımcılara onam metni okunarak, sözlü onam için ses kayıtları alınacağı bildirildi. Çalışmaya katılım tamamıyla gönüllük esasına dayalıydı. Sözlü onam vermeyi reddeden, dosyası kaybolan, kontrol muayeneye gelmeyen, ex olan ve ulaşılamayan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Bulgular ve Tartışma: Çalışmamızda 1 Ocak 2019 -31 Aralık 2019 tarihleri arasında 18 yaşından büyük, faset eklemden kaynaklanan kronik bel ağrısı MRG görüntüleme ve fizik muayene ile doğrulanarak işlem yapılmış hastalar gözlendi. Hastaların demografik verileri ve ağrı skorlarının dosya taraması yapılarak hastalarla telefonla irtibata geçildi. İşlem öncesi ve işlem sonrası 6. ay NRS skorları, sigara içme öyküleri alınıp veri toplama formlarına kaydedildi. Telefonda katılımcılara onam metni okunarak, sözlü onam için ses kayıtları alınacağı bildirildi, reddedenler çalışma dışı bırakıldı. Toplam 234 hasta istatiksel analize dahil edildi. Hastaların yaş dağılımına baktığımızda işlem yapılmış en genç hastamız 20 yaşında, en yaşlı 90 yaşında olmakla, median yaş grubu 60.6 olarak gözlendi. Hastalardan işlem öncesi ve sonrası NRS ağrı skorlarını 5 kategoride belirtmeleri istendi. İkiden fazla kategorik bağımlı iki grubun istatistiksel analizi için marjinal homojenlik testi kullanarak faset eklem enjeksiyonu öncesi ve sonrası uyguladığımız işlemin etkiliğini değerlendirdik. Hipotez test sonuçlarımız p‹0.01, anlamlı kabul edilerek, istatistiksel olarak işlemden sonra ağrı skorlarında ciddi düşüş gözlendiği sonucuna varıldı. Sigaranın işlem öncesi ağrı skorlarına etkisini değerlendirmek için yaptığımız istatistiksel analiz sonuçlarına göre, sigaranın işlem öncesi ağrıyla ilişkisi gözlenmedi. (p=0,976) Faset eklemlerden kaynaklanan kronik bel ağrısının tedavisi için uyguladığımız faset eklem enjeksiyonun sonrasında işlemden fayda görme oranlarını kıyasladığımızda, sigara içme öyküsüyle işlem sonrası NRS skorları arasında ilişki bulunmadı. (p=0.649) Ancak , işlem öncesi istatistiksel analiz sonuçlarımızdan farklı olarak, işlem sonrası p değeri 1’e değil, alfaya yakın olduğundan örneklem büyüklüğü artarsa, sigara ve işlem sonrası ağrı skorları arasındakı ilişki anlamlı olabilir. Yaş ve işlem öncesi ağrı skorlarının istatistiksel analizinde, işlem öncesi NRS skor grupları arasında yaş değişkeni ortancaları bakımından istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunamadı. (p=0.605) Yapılan tek yönlü varyans analizi sonucunda işlem sonrası NRS skor gruplarında yaş değişkeni ortalamaları bakımından farklılık gözlenmedi. (p=0,709) Sonuç: Faset eklem enjeksiyonları sonrası ağrı skorlarında anlamlı düşüş gözlenen hastalarda, işlem öncesi ve sonrası ağrı skorlarıyla sigara içme öyküleri arasında istatistiksel anlamlı ilişki bulunamamıştır. Bizim çalışmamızda çalışmaya başlamadan önce yaptığımız güç analizi çalışma sırasında NRS skorlarının kategorik değerler şeklinde sistematize etmemiz nedeniyle anlamlı olmadığı için, bulgularımızın istatistiksel analizi sonrası post-hoc güç analizi yaptık. Bulunan değerin Power=0.601 olması çalışmanın gücünün 234 hastayla %61 olmasını ortaya koydu. Güç analizinin %80’nin üzerinde olacağı ileri dönemde yapılacak çalışmalarda örneklem sayısının artırılmasıyla sigara içme ile NRS skorları arasında ilişki bulunabilir. Çalışmamızın sonuçlarına göre faset eklem enjeksiyonları etkin bir tedavi yöntemi olarak hastaların bel ağrılarını belirgin azaltmaktadır. Hastaların yaş, cinsiyet ve sigara içme öyküsünün işlem öncesi ve sonrası ağrı skorları üzerine anlamlı etkisi olmamakla birlikte örneklem genişliği daha büyük olan hasta popülasyonlarında anlamlı sonuçlar ortaya çıkabileceği öngörülmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentAnesteziyoloji ve Reanimasyontr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-03-11T08:56:21Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypemedicineThesistr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record