Show simple item record

dc.contributor.advisorAytekin, Çiğdem
dc.contributor.authorTokuşlu, Habibe
dc.date.accessioned2022-02-07T06:21:46Z
dc.date.issued2022-02
dc.date.submitted2022-01-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25835
dc.description.abstractWith this research, it is aimed to reveal the effect of the play-based education program on the social skills and play skills of 5-6 year old children. Within the scope of the research, a program consisting of activities aiming to support play-based and social skills was prepared. The research was carried out in a kindergarten located in Güngören district of Istanbul. The sample of the study was determined by purposive sampling method and a total of 38 (19 experiment, 19 control) 5-6 year old children were included in the study. A quasi-experimental model with pretest-posttest control group was used in the study. The data of the study were collected with the 'General Information Form, PKBS-2 Social Skills Sub-Scale and Play Skills Assessment Scale (OBDO)'. The implementation of the program took 14 weeks, including the pre-evaluation and post-evaluation stages. The program applied to the children in the experimental group were completed with the implementation of a total of 27 activities, 2 days a week for a period of 9 weeks. The scales used in the research were applied to the children in the control group only in the pre-evaluation and post-evaluation stages. After the scales applied in the pre-evaluation phase, the children in the control group continued their normal education. The scales were filled in by the parents and teachers of the children in the experimental and control groups. The data obtained from the applied scales were analyzed using the SPSS 23.00 program. The analysis was completed with Shapiro-Wilk applied to the obtained data and appropriate parametric or nonparametric tests according to the skewness and kurtosis values. It was determined that the 'Play-Based Social Adaptation Program' applied to the experimental group had a positive effect on children's social skills and play skills, according to teacher evaluations. The findings of the study were discussed and interpreted in line with the relevant literature. Finally, the results of the research were summarized and suggestions were given to experts and researchers.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectOyun temelli sosyal uyum programı, 5-6 yaş, sosyal beceri, oyun becerisi.tr_TR
dc.titleOyun temelli sosyal uyum programının 5-6 yaş grubundaki çocukların sosyal becerileri ve oyun becerileri üzerindeki etkisinin incelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu araştırmayla oyun temelli hazırlanan eğitim programının 5-6 yaş grubu çocukların sosyal becerileri ve oyun becerileri üzerindeki etkisinin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Araştırma kapsamında oyun temelli ve sosyal becerileri desteklemeyi hedefleyen etkinliklerden oluşan bir program hazırlanmıştır. Araştırma İstanbul’un Güngören ilçesinde yer alan bir anaokulunda gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemi amaçlı örnekleme yöntemi ile belirlenmiş ve 5-6 yaş grubunda toplam 38 (19 deney, 19 kontrol) 5-6 yaş grubu çocuk araştırmaya dahil edilmiştir. Araştırmada ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel model kullanılmıştır. Araştırmanın verileri ‘Genel Bilgi Formu, PKBS-2 Sosyal Beceri Alt Ölçeği ve Oyun Becerileri Değerlendirme Ölçeği (OBDÖ)’ ile toplanmıştır. Program uygulaması ön değerlendirme ve son değerlendirme aşamaları dahil 14 hafta sürmüştür. Deney grubunu oluşturan çocuklara uygulanan program 9 haftalık süre ile haftada 2 gün toplamda 27 etkinliğin uygulanması ile tamamlanmıştır. Kontrol grubunu oluşturan çocuklara sadece ön değerlendirme ve son değerlendirme aşamalarında araştırma kapsamında kullanılan ölçekler uygulanmıştır. Ön değerlendirme aşamasında uygulanan ölçekler sonrasında kontrol grubunu oluşturan çocuklar normal eğitimlerine devam etmiştir. Ölçekler deney ve kontrol grubu çocuklarının ebeveyn ve öğretmenleri tarafından doldurulmuştur. Uygulanan ölçeklerden elde edilen veriler SPSS 23.00 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen verilere uygulanan Shapiro-Wilk ile çarpıklık ve basıklık değerlerine göre uygun olan parametrik veya nonparametrik testler ile analiz tamamlanmıştır. Deney grubuna uygulanan ‘Oyun Temelli Sosyal Uyum Programı’nın öğretmen değerlendirmelerine göre çocukların sosyal becerileri ve oyun becerileri üzerinde olumlu etkisinin olduğu belirlenmiştir. Araştırmanın bulguları ilgili literatür doğrultusunda tartışılmış ve yorumlanmıştır. Son olarak araştırmanın sonuçları özetlenmiş, uzmanlara ve araştırmacılara öneriler verilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentÇocuk Gelişimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-02-07T06:21:46Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record