Show simple item record

dc.contributor.advisorYücel Özçırpan, Çiğdem
dc.contributor.authorMert Karadaş, Merve
dc.date.accessioned2022-02-04T06:58:57Z
dc.date.issued2022-02-01
dc.date.submitted2022-01-11
dc.identifier.citationMert Karadaş, M., LGBT Bireylerin Üreme Sağlığına İlişkin Hemşirelik Öğrencilerine Yönelik Geliştirilen Eğitim Programının Öğrencilerin Bilgi, Beceri ve Tutumlarına Etkisi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Programı Doktora Tezi, Ankara, 2022.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25825
dc.description.abstractThis research was carried out using a quasi-experimental design in a single-group pre-test-post-test order to determine the impact of a training program based on the reproductive health of LGBT individuals developed for nursing students on the students’ knowledge, skills, and attitudes. The research sample consisted of 48 students who were studying in the 4th year of the Faculty of Nursing in the Spring semester of the 2020-2021 Academic year at Hacettepe University and accepted to participate in the study. During eight weeks, a training program including discussion of modules developed for the reproductive health of LGBT individuals, film screening and analysis, demonstration of sample video interviews, role-playing activities, and standardized patient practices was given. The research data were collected using a survey, Information Evaluation Test for LGBT Individuals, Attitude Scale Towards LGBTI Individuals, Reproductive Health History Taking Skills Checklist, Effective Communication Skills Evaluation Form, and Student Satisfaction Evaluation Form. In the data analysis, mean, standard deviation, frequency, percentage distributions, and Wilcoxon test were used. In the study, there was a significant increase in the median of students' knowledge about LGBT individuals (p<0.001), a significantly positive development in their attitudes towards LGBT individuals (p<0.001), and a significant increase in the median scores of effective communication with LGBT individuals and taking reproductive health history (p<0.001) was determined at the end of the training program. According to the data obtained from the research, it is recommended that training programs that use interactive methods should be integrated into nursing undergraduate education curricula so that students can gain knowledge, skills, and positive attitudes towards the reproductive health of LGBT individuals.tr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccesstr_TR
dc.subjectLGBTtr_TR
dc.subjectüreme sağlığıtr_TR
dc.subjecteğitim programıtr_TR
dc.subjecthemşirelik öğrencileritr_TR
dc.subject.lcshHemşireliktr_TR
dc.titleLgbt Bireylerin Üreme Sağlığına İlişkin Hemşirelik Öğrencilerine Yönelik Geliştirilen Eğitim Programının Öğrencilerin Bilgi, Beceri Ve Tutumlarına Etkisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu araştırma, LGBT bireylerin üreme sağlığına ilişkin hemşirelik öğrencilerine yönelik geliştirilen eğitim programının öğrencilerin bilgi, beceri ve tutumlarına etkisini belirlemek amacıyla tek gruplu ön test-son test düzeninde yarı deneysel desen kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini, Hacettepe Üniversitesi 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Bahar döneminde Hemşirelik Fakültesi 4. sınıfta öğrenim gören ve çalışmaya katılmayı kabul eden 48 öğrenci oluşturmuştur. Öğrencilere, 8 hafta süren ve LGBT bireylerin üreme sağlığına yönelik geliştirilen modüllerin tartışılması, film gösterimi ve analizi, örnek video görüşmelerinin gösterimi, rol-play uygulamaları ve standart hasta uygulamalarını içeren bir eğitim programı verilmiştir. Araştırma verileri; Öğrencilerin Tanıtıcı Özellikleri ile İlgili Veri Toplama Formu, LGBT Bireylere Yönelik Bilgi Değerlendirme Testi, LGBTİ Bireylere Yönelik Tutum Ölçeği, Üreme Sağlığı Öyküsü Alma Becerisi Kontrol Listesi, Etkili İletişim Becerileri Değerlendirme Formu ve Öğrenci Memnuniyeti Değerlendirme Formu kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde; ortalama, standart sapma, frekans, yüzde dağılımları ve Wilcoxon testi kullanılmıştır. Araştırmada, eğitim sonunda öğrencilerin LGBT bireylere yönelik bilgi puan ortancalarında anlamlı düzeyde artış (p<0,001), LGBT bireylere yönelik tutumlarında anlamlı düzeyde olumlu yönde gelişim (p<0,001) ve LGBT bireylerle etkili iletişim ve üreme sağlığı öyküsü alma becerileri puan ortancalarında anlamlı düzeyde artış (p<0,001) olduğu belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler doğrultusunda, LGBT bireylerin üreme sağlığına yönelik öğrencilerin bilgi, beceri ve olumlu tutum kazanabilmeleri için interaktif yöntemlerin kullanıldığı eğitim programlarının, hemşirelik lisans eğitim müfredatlarına entegre edilmesi önerilmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentDoğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliğitr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2022-08-09T06:58:57Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record